13.12.2019.

Jaunais ISO/IEC 17029 standarts par atbilstības novērtēšanas prasībām verifikācijas un validēšanas institūcijām tika publicēts šī gada 30.oktobrī. Standartā ir ietverti vispārīgi principi un prasības objektīvai, kompetentai un pastāvīgai institūciju darbībai. Šis standarts ir piemērojams validācijas un verifikācijas institūcijām jebkurā nozarē. To var izmantot kopā ar specifiskām sektoru programmām un shēmām.

Pašreizējie validēšanas un/vai verifikācijas piemēri balstīti uz standarta ISO 14065 piemērošanu siltumnīcefekta gāzu emisiju ziņojumu verifikācijās rūpniecības, aviācijas vai jūrniecības jomās ES emisiju tirdzniecības sistēmas ietvaros vai tagad arī starptautiskajos lidojumos aviācijas sektorā ICAO CORSIA shēmas ietvaros. Esošās akreditācijas programmas saskaņā ar ISO 14065:2013 standartu turpināsies līdz pārejas posma beigām. ISO 14065 standarts arī pašlaik tiek pārstrādāts un paredzēts, ka tā darbības sfēra tiks būtiski paplašināta.

20.11.2019.

Ministru kabinets š.g. 19.novembra sēdē atbalstīja ekonomikas ministra iesniegto informatīvo ziņojumu par Latvijas iestāšanos Starptautiskajā akreditācijas forumā (IAF) un Starptautiskajā laboratoriju akreditācijas kooperācijā (ILAC).

Iestāšanās procesu īstenos valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (LATAK), kas sagatavos pieteikumu dalībai minētajās organizācijās. Dalības lēmuma pieņemšanai pieteikums tiks izskatīts ILAC un IAF daudzpusējās atzīšanas komitejās un, pēc akceptēšanas šo organizāciju ģenerālajā asamblejā, no šo organizāciju puses tiks parakstītas vienošanās, kas apliecinās LATAK atzīšanas statusu norādītajās jomas.

29.10.2019.

Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” un Veselības inspekcija parakstījušas Starpresoru vienošanos par medicīnas ierīču drošuma uzraudzības jautājumiem. Vienošanās ir efektīvs veids kā roku rokā ar ārstniecības iestādēm pilnveidotu medicīnas ierīču drošuma uzraudzības procesus, nodrošinot sabiedrībai un medicīnas personālam kvalitatīvu un pārdomātu ierīču izmantošanu ikdienā.

Kā atzīst valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (turpmāk – LATAK) direktore Gundega Jaunbērziņa - Beitika: “Sadarbība balstās medicīnas ierīču drošuma jautājumos, veicot pārbaudes ārstniecības iestādēs, kuru laikā LATAK ar Veselības inspekcijas starpniecību iegūtu informāciju par atbilstības novērtēšanas institūciju veiktajām medicīnas ierīču tehniskajām pārbaudēm. Tas sniedz iespēju pilnvērtīgāk novērtēt inspicēšanas institūciju akreditēto pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un akreditācijas prasību izpildi. Šī vienošanās ir abu parakstītāju brīvprātīga aktivitāte, kuras mērķis ir pilnveidot esošos uzraudzības procesus ārstniecības iestādēs.

21.11.2019.

Šī gada 13. un 14. novembrī Eiropas Akreditācijas kooperācija (EA) Parīzē organizēja divu dienu semināru par standartu ISO/IEC 17034 “Vispārīgas prasības references materiālu ražotāju kompetencei”. Seminārā piedalījās 20 dalībnieki no 18 valstīm, tostarp arī LATAK.

Organizētās apmācības notika ar mērķi uzlabot izpratni par ISO 17034 standartu, tā prasībām un ieviestajiem jauninājumiem, sniedzot kopēju ietvaru novērtēšanas procesos.

Apmācības vadīja pārstāvji no Lielbritānijas akreditācijas biroja UKAS un Nīderlandes akreditācijas biroja RvA. Galvenās tēmas, kas tika izskatītas mācību laikā: Homogenitātes un stabilitātes pārbaudes, Akreditācijas sfēras formulējums, Izsekojamības nodrošināšana, Prasības sertificētiem references materiāliem un references materiāliem.

Šā gada 1. oktobrī valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” direktores amatā darbu sāk Gundega Jaunbērziņa – Beitika. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) ir nacionālā akreditācijas institūcija, kas nodrošina akreditācijas pakalpojumu sniegšanu atbilstības novērtēšanas institūcijām.

Kopš 2005. gada G.Jaunbērziņa – Beitika ir profesionāli pildījusi dažādu amatu pienākumus Ekonomikas ministrijā, kopš 2012. gada pildot vadītājas pienākumus ES preču un pakalpojumu tirgus nodaļas vadītājas amatā un ES un ārējo ekonomisko attiecību departamenta direktores amatā. G.Jaunbērziņa – Beitika 2007.gadā Latvijas Policijas akadēmijā ieguvusi juristes kvalifikāciju un 2016.gadā Latvijas Universitātē ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē.

Tiekoties ar G.Jaunbērziņu – Beitiku, ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro uzsvēra: Akreditācija ir valstiski īstenots uzraudzības pasākumu kopums, kas veicina visas sabiedrības pārliecību, ka dzīvojam uzticamā, drošā un ilgtspējīgā vidē. Akreditācijai ir būtiska nozīme Latvijas tautsaimniecības izaugsmē, tāpēc šobrīd īpaši svarīgi ir stiprināt LATAK darbību, pilnveidot esošos procesus un strādāt pie iestādes atpazīstamības sabiedrībā”.

Uz lapas augšu