19.02.2018.

2018. gada janvārī LATAK veica ikgadējo klientu aptauju, kuras mērķis bija noskaidrot Akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju (ANI) viedokli par LATAK darba kvalitāti un sadarbību 2017. gadā. Aptauja sniedz iespēju ANI pārstāvjiem paust savu viedokli un ieteikumus akreditācijas sistēmas pilnveidošanai un sadarbības uzlabošanai.


Ar aptaujas rezultātiem var iepazīties sadaļā Klientu aptaujas rezultāti.

 

Šī gada 25. un 26. janvārī Eiropas Akreditācijas kooperācija sadarbībā ar Francijas akreditācijas biroju (COFRAC) organizēja divu dienu semināru, kura laikā apmācīja vērtētājus par pārskatīto standartu ISO/IEC 17025: 2017 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”. Seminārā piedalījās arī LATAK pārstāvis.

Apspriešanā ir aicināti piedalīties visi iedzīvotāji un organizācijas, jo īpaši:

  • ieinteresētās privātpersonas, būvizstrādājumu tiešie privātie lietotāji;
  • uzņēmumi un individuālie komersanti, it īpaši mazie un vidējie uzņēmumi (ražotāji, importētāji, izplatītāji, būvuzņēmēji, projektētāji, piegādātāji profesionālie galalietotāji);
  • uzņēmumu pārstāvji (nozares apvienības, tirdzniecības kameras, arodorganizācijas);
  • tehniskās institūcijas (paziņotās iestādes, tehniskās novērtēšanas iestādes, standartizācijas organizācijas, Eiropas Tehniskā novērtējuma organizācija)...

2018. gada 9. un 10. janvārī Rīgā norisinājās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nacionālo akreditācijas biroju vadošo vērtētāju sanāksme (Nordic-Baltic meeting), kurā piedalījās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas, Somijas, Islandes, Zviedrijas, Dānijas pārstāvji. Šāda veida tikšanās mērķis ir izskatīt aktuālos jautājumus akreditācijas jomā, diskutēt par iespējamiem risinājumiem un inovatīvām pieejām, kā arī dalīties pieredzē un paaugstināt savu kompetenci, iegūstot zināšanas no jomu kolēģiem ārpus Latvijas. 

Ar pagājuša gada nogali ir pieejama jaunā versija ISO/IEC 17011:2017 “Atbilstības novērtēšana. Vispārējās prasības akreditācijas institūcijām, kuras akreditē atbilstības novērtēšanas institūcijas (ISO/IEC 17011:2017)” standartam. Jaunā redakcija stājās spēka 2017.gada 1.decembrī ar pārejas periodu līdz 2020.gada decembrim. Starptautiskās akreditācijas organizācijas ILAC un IAF ir noteikušas, ka visas akreditācijas institūciju vērtēšanas no 2018.gada jūlija notiks atbilstoši jaunā standarta versijai.

Uz lapas augšu