2017.gada novembrī publicēta standarta ISO/IEC 17025:2017 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” jaunā redakcija, kas stājās spēkā 2017.gada 1.decembrī.

Standartam ISO/IEC 17025:2017 ir jauna struktūra, kas saskaņota ar citiem ISO 17000 sērijas standartiem. Jaunā standarta struktūrā ir 5 sadaļas: Vispārīgās prasības, Struktūras prasības, Resursu prasības, Procesu prasības, Pārvaldības sistēmas prasības. Jāņem vērā, ka standarta jaunā redakcija ļauj izmantot ISO 9001 standartu kā pārvaldības sistēmas pamatu, ja tiek izpildītas ISO/IEC 17025:2017 standarta tehniskās prasības (sk. jaunā standarta opcijas A un B).

Eiropas Akreditācijas kooperācija ir izveidojusi saprotamu un pārskatāmu informatīvo materiālu, kurā atradīsiet atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar uzticamu preču un pakalpojumu pārrobežu tirdzniecību.

Atbilstības novērtēšanas iestāžu akreditācijas nozīme ir būtiski palielinājusies pēdējo gadu desmitu laikā. Patērētāji, uzņēmumi, regulatori un citas organizācijas visā pasaulē vēlas uzticēties un paļauties uz precēm un pakalpojumiem, ko pērk un lieto.
Attiecīgi ir pieaugušas konkrētas valstu un starptautiskās prasības
attiecībā uz produktiem, procesiem un pakalpojumiem.

Lai iepazītos ar informāciju, atveriet brošūras elektronisko versiju šeit.

25.10.2017.

No šī gada 12. līdz 15.septembrim Rīgā norisinājās Eiropas Akreditācijas kooperācijas  (turpmāk – EA) 34. Sertificēšanas un inspicēšanas komiteju sanāksmes, kur Sertificēšanas komiteju vadīja tās priekšsēdētājs Kevins Belsons no Lielbritānijas un Rolfs Straubs no Šveices vadīja Inspicēšanas komiteju. Viesus uzņēma un sanāksmes nodrošināja LATAK.

Sanāksmju laikā tika diskutēts par šī brīža Eiropā aktuālajiem jautājumiem inspicēšanas un sertificēšanas jomās, kā arī sniegtas atbildes uz iepriekš iesūtītajiem jautājumiem par piemērojamo standartu prasību interpretēšanu un piemērošanu, veicot sertifikācijas un inspicēšanas institūciju novērtēšanu.  

Eiropas Akreditācijas kooperācija piedāvā iepazīties ar ieguvumiem, kurus saņem EA akreditācijas sistēmas izmantotājs sadarbībā ar iespēju izmantot savu produktu vai pakalpojumu piedāvāšanu Kanādas tirgū. To nodrošina jaunais līgums starp ES un Kanādu akreditācijas jomā.

Visās valstīs un visos tirgus segmentos ir pieaudzis tehnisko noteikumu, standartu, testēšanas un sertifikācijas procedūru skaits. To ieviešanas nolūks ir nodrošināt atbilstību kvalitātes un drošības prasībām, kādas patērētāji, uzņēmumi un regulējošās iestādes sagaida no precēm un pakalpojumiem.

Vairāk lasiet šeit.

 

25.10.2017.

LATAK informē, ka sākot ar 2017.gada septembri, atbilstības novērtēšanas institūcijām ir iespēja iegūt akreditāciju jaunā jomā - LVS EN ISO/IEC 17043:2015 „Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības prasmes pārbaudei (ISO/IEC 17043:2010)”.

Akreditācijas prasības ir noteiktas LATAK dokumentā LATAK-D.048-00/05.2017 „Prasības prasmes pārbaudes organizētāju akreditācija atbilstībai standarta LVS EN ISO/IEC 17043/2015 prasībām”, kas ir pieejams LATAK mājas lapā www.latak.gov.lv sadaļā “Dokumenti”, “Prasmes pārbaudes organizatoriem”

Uz lapas augšu