Šī gada 25. un 26. janvārī Eiropas Akreditācijas kooperācija sadarbībā ar Francijas akreditācijas biroju (COFRAC) organizēja divu dienu semināru, kura laikā apmācīja vērtētājus par pārskatīto standartu ISO/IEC 17025: 2017 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”. Seminārā piedalījās arī LATAK pārstāvis.

2018. gada 9. un 10. janvārī Rīgā norisinājās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nacionālo akreditācijas biroju vadošo vērtētāju sanāksme (Nordic-Baltic meeting), kurā piedalījās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas, Somijas, Islandes, Zviedrijas, Dānijas pārstāvji. Šāda veida tikšanās mērķis ir izskatīt aktuālos jautājumus akreditācijas jomā, diskutēt par iespējamiem risinājumiem un inovatīvām pieejām, kā arī dalīties pieredzē un paaugstināt savu kompetenci, iegūstot zināšanas no jomu kolēģiem ārpus Latvijas. 

Ar pagājuša gada nogali ir pieejama jaunā versija ISO/IEC 17011:2017 “Atbilstības novērtēšana. Vispārējās prasības akreditācijas institūcijām, kuras akreditē atbilstības novērtēšanas institūcijas (ISO/IEC 17011:2017)” standartam. Jaunā redakcija stājās spēka 2017.gada 1.decembrī ar pārejas periodu līdz 2020.gada decembrim. Starptautiskās akreditācijas organizācijas ILAC un IAF ir noteikušas, ka visas akreditācijas institūciju vērtēšanas no 2018.gada jūlija notiks atbilstoši jaunā standarta versijai.

Apspriešanā ir aicināti piedalīties visi iedzīvotāji un organizācijas, jo īpaši:

  • ieinteresētās privātpersonas, būvizstrādājumu tiešie privātie lietotāji;
  • uzņēmumi un individuālie komersanti, it īpaši mazie un vidējie uzņēmumi (ražotāji, importētāji, izplatītāji, būvuzņēmēji, projektētāji, piegādātāji profesionālie galalietotāji);
  • uzņēmumu pārstāvji (nozares apvienības, tirdzniecības kameras, arodorganizācijas);
  • tehniskās institūcijas (paziņotās iestādes, tehniskās novērtēšanas iestādes, standartizācijas organizācijas, Eiropas Tehniskā novērtējuma organizācija)...

2017.gada novembrī publicēta standarta ISO/IEC 17025:2017 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” jaunā redakcija, kas stājās spēkā 2017.gada 1.decembrī.

Standartam ISO/IEC 17025:2017 ir jauna struktūra, kas saskaņota ar citiem ISO 17000 sērijas standartiem. Jaunā standarta struktūrā ir 5 sadaļas: Vispārīgās prasības, Struktūras prasības, Resursu prasības, Procesu prasības, Pārvaldības sistēmas prasības. Jāņem vērā, ka standarta jaunā redakcija ļauj izmantot ISO 9001 standartu kā pārvaldības sistēmas pamatu, ja tiek izpildītas ISO/IEC 17025:2017 standarta tehniskās prasības (sk. jaunā standarta opcijas A un B).

Uz lapas augšu