LATAK stratēģija 2020.-2022.gadam - infografika

LATAK stratēģija 2020.-2022.gadam -MK sēdē 19.maijā 2020.gadā apstiprinātā versija

Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” neietekmējamības, objektivitātes un konfidencialitātes ievērošanas, interešu konflikta novēršanas un pretkorupcijas politika

V/a "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" (turpmāk – LATAK) nodrošina vienotu atbilstības novērtēšanas sistēmu laboratorijām, sertifikācijas, inspekcijas institūcijām un vides verificētājiem, kuru rezultāti būtu starptautiski atzīti, atbilstoši Latvijas tautsaimniecības vajadzībām un dotu iespēju apliecināt Latvijas uzņēmēju ražoto produktu un sniegto pakalpojumu atbilstību Eiropas un starptautiskajiem standartiem. LATAK sniedz savus pakalpojumus arī citās valstīs atbilstoši valdības noslēgtajiem sadarbības līgumiem un vienošanās.

LATAK uztur un pilnveido biroja kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17011:2017 standarta prasībām, ievērojot LVS EN ISO 9001 standarta principus, un Eiropas akreditācijas kooperācijas EA ieteikumiem un lēmumiem un nodrošina, ka tā ir izprasta un ieviesta visā akreditācijas sistēmas darbībā. LATAK nodrošina neietekmējamību akreditācijas institūcijas darbībā. Tas tiek panākts izveidojot atbilstošu organizatorisko struktūru, līdzsvarota ieinteresēto pušu iesaiste Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes un tehnisko komiteju darbībā, akreditācijas procesos iesaistīto personu kompetences un objektivitātes nodrošināšana, labas pārvaldības principu ievērošana. EMAS verificētāju vērtēšana tiek veidota atbilstoši Eiropas Komisijas Regulai 1221/2009. Laboratoriju vērtēšana Labas laboratoriju prakses jomā tiek veikta atbilstoši MK noteikumiem, direktīvai 2004/9/EK un OECD principiem.

LATAK novērtē, akreditē un uzrauga testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju atbilstību LVS EN ISO 17000 sērijas standartos, medicīnas laboratoriju atbilstību LVS EN ISO 15189 standartā, SEG verificētāju atbilstību LVS EN ISO 14065 standartam un EK Regulas prasībām, Latvijas Republikas normatīvajos aktos, Eiropas Kopienas normatīvos aktos noteiktajām prasībām, saskaņā ar EA, IAF, ILAC, FALB un OECD vadlīnijām un lēmumiem reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā. Akreditācijas pakalpojumi tiek nodrošināti visām atbilstības novērtēšanas institūcijām bez jebkādas diskriminācijas. Iesaistīto personu pienākums ir ziņot par identificētajiem interešu konfliktiem.

LATAK politikas īstenošanai veic sekojošus pasākumus:

· veicina Latvijas Nacionālajā akreditācijas sistēmā akreditēto institūciju rezultātu starptautisku atzīšanu, tādējādi samazinot tirdzniecības tehniskās barjeras;

· apmierina klientu cerības, ka akreditācija uzlabos šo institūciju kvalitātes sistēmu, tehnisko kompetenci, veicamo darba kvalitāti un palielinās uzticību to izdotajiem atbilstības novērtēšanas rezultātiem Latvijā un starptautiskā līmenī;

· novērtēšanu un akreditāciju veic nediskriminējoši, neietekmējami, objektīvi un godīgi;

· nodrošina klientiem iespēju saņemt nepieciešamo informāciju par novērtēšanas procedūrām;

· sadarbojas ar citu valstu akreditācijas birojiem;

· patstāvīgi pilnveido LATAK darbu, izmantojot visaptverošu informāciju;

· pastāvīgi pilnveido LATAK darbinieku, vērtētāju un ekspertu kompetenci;

· pastāvīgi pilnveido LATAK darbinieku, vērtētāju un ekspertu darba apstākļus;

· harmonizē prasības un akreditācijas procedūras piedaloties EA un citās starptautiskās akreditācijas organizāciju un institūciju aktivitātēs.

Direktore

Gundega Jaunbērziņa-Beitika

 

Uz lapas augšu