V/a "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" (turpmāk – LATAK) nodrošina vienotu atbilstības novērtēšanas sistēmu laboratorijām, sertifikācijas, inspekcijas institūcijām un vides verificētājiem, kuru rezultāti būtu starptautiski atzīti, atbilstoši Latvijas tautsaimniecības vajadzībām un dotu iespēju apliecināt Latvijas uzņēmēju ražoto produktu un sniegto pakalpojumu atbilstību Eiropas un starptautiskajiem standartiem. LATAK sniedz savus pakalpojumus arī citās valstīs atbilstoši valdības noslēgtajiem sadarbības līgumiem un vienošanās.

LATAK uztur un pilnveido biroja kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17011:2004 standarta prasībām, ievērojot LVS EN ISO 9001 standarta principus, un EA ieteikumiem un lēmumiem un nodrošina, ka tā ir izprasta un ieviesta visā akreditācijas sistēmas darbībā. LATAK savā darbībā ievēro labas pārvaldības principus. EMAS verificētāju vērtēšana tiek veidota atbilstoši Eiropas Komisijas Regulai 1221/2009. Laboratoriju vērtēšana Labas laboratoriju prakses jomā tiek veikta atbilstoši MK noteikumiem, direktīvai 2004/9/EK un OECD principiem.

LATAK novērtē, akreditē un uzrauga testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju atbilstību LVS EN 45000 un LVS EN ISO 17000 sērijas standartos, medicīnas laboratoriju atbilstību LVS EN ISO 15189 standartā, SEG verificētāju atbilstību LVS EN ISO 14065 standartam un EK Regulas 600/2012 prasībām, Latvijas Republikas normatīvajos aktos, Eiropas Kopienas normatīvos aktos noteiktajām prasībām, saskaņā ar EA, IAF, ILAC, FALB un OECD vadlīnijām un lēmumiem reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā.

LATAK politikas īstenošanai veic sekojošus pasākumus:

  • veicina Latvijas Nacionālajā akreditācijas sistēmā akreditēto institūciju rezultātu starptautisku atzīšanu, tādējādi samazinot tirdzniecības tehniskās barjeras;
  • apmierina klientu cerības, ka akreditācija uzlabos šo institūciju kvalitātes sistēmu, tehnisko kompetenci, veicamo darba kvalitāti un palielinās uzticību to izdotajiem atbilstības novērtēšanas rezultātiem Latvijā un starptautiskā līmenī;
  • novērtēšanu un akreditāciju veic nediskriminējoši, neietekmējami, objektīvi un godīgi;
  • nodrošina klientiem iespēju saņemt nepieciešamo informāciju par novērtēšanas procedūrām;
  • sadarbojas ar citu valstu akreditācijas birojiem;
  • patstāvīgi pilnveido LATAK darbu, izmantojot visaptverošu informāciju;
  • pastāvīgi pilnveido LATAK darbinieku, vērtētāju un ekspertu kompetenci;
  • pastāvīgi pilnveido LATAK darbinieku, vērtētāju un ekspertu darba apstākļus;
  • harmonizē prasības un akreditācijas procedūras piedaloties EA un citās starptautiskās akreditācijas organizāciju un institūciju aktivitātēs.

Uz lapas augšu