Akreditācija ir nacionālās akreditācijas institūcijas veikta atestācija par atbilstības novērtēšanas institūcijas kompetenci un spēju veikt specifiskas atbilstības novērtēšanas darbības. Akreditācija ir kā trešās puses neatkarīgs apliecinājums.

Līdz ar to akreditācija apliecina tikai konkrēti noteiktas darbības (piem., ka laboratorija spēj veikt testēšanu atbilstoši konkrētām testēšanas metodēm vai sertificēšanas institūcija ir kompetenta sertificēt noteiktus produktus pēc konkrētiem standartiem). Konkrētā akreditētā darbības sfēra tiek definēta katras atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditācijas apliecības pielikumā. Pārējās darbības, ko veic atbilstības novērtēšanas institūcija, netiek apliecinātas ar akreditāciju. 

Testēšanas laboratorijām tiek pielietots arī termins „elastīgā sfēra”, kas nozīmē, ka tā ir kompetenta pati piemērot testēšanas metodes konkrēti definētā testēšanas jomā.

Kas veic akreditācijas funkcijas Latvijā?

Informējam, ka - kopš 2018.gada 1.marta "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" ir kļuvis par valsts aģentūru un turpmāk tiks dēvēts par valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs."

LATAK veic testēšanas, kalibrēšanas un medicīnas laboratoriju, inspicēšanas institūciju, produktu, pārvaldības sistēmu un personu sertificēšanas institūciju akreditāciju. LATAK veic arī vides verificētāju akreditāciju atbilstoši EMAS un EU ETS Regulām un laboratoriju izvērtēšanu atbilstoši Labas Laboratorijas prakses principiem. Akreditācija tiek veikta atbilstoši starptautiskiem standartiem, kur prasības ir noteiktas gan akreditācijas institūciju darbībai, gan dažādu veidu atbilstības novērtēšanas institūciju darbībām. Detalizētu informāciju par akreditācijas kritērijiem var iegūt sadaļā "Akreditācijas kritēriji".

Ar LATAK procesiem var iepazīties sadaļā "Dokumenti" vai iepazīstoties ar dokumentiem, kas saistīti ar akreditācijas procedūrām.

Akreditācijas priekšrocības

Akreditācijas nozīmīgums pieaug ar katru gadu ne tikai Eiropā, bet arī Latvijā. Akreditācija palīdz mazināt tirdzniecības tehniskās barjeras un paaugstina patērētāju, valsts pārvaldes un uzņēmumu uzticību produktu un pakalpojumu kvalitātei un drošībai. Gan privātajā sektorā, gan publiskajā sektorā darbojošās atbilstības novērtēšanas institūcijas var pieprasīt akreditāciju kā savu darbību kompetences apliecinājumu.

Akreditācija ir augstākā līmeņa instruments visā kvalitātes nodrošināšanas hierarhijā, lai nodrošinātu un apliecinātu produktu un sniegto pakalpojumu atbilstību drošības, veselības un vides aizsardzības prasībām. 

Tā kā akreditācija ir arī starptautiski atzīta, tā aizvien plašāk tiek lietota preču un pakalpojumu tirdzniecībā un savstarpējā atzīšanā, un arī kā atbilstības novērtēšanas institūciju kompetences apliecināšanas instruments valsts pārvaldes institūcijām, ja tās izvēlas deleģēt zināmas atbilstības novērtēšanas darbības (testēšana, kalibrēšana, inspicēšana, sertificēšana). 

Produkti, kas ir sertificēti akreditētā sertificēšanas institūcijā vai kuri testēti akreditētā laboratorijā, iegūst lielāku uzticību no patērētāju puses, pircējiem un tirgus dalībniekiem. 

„Vienreiz testēts vai sertificēts, atzīts visur” - skatīt video (angļu val.)

Starptautiskā atzīšana

Akreditācija tiek veikta atbilstoši starptautiskiem ISO 17000, ISO 15000 un EN 45000 sērijas standartiem. Atsevišķo valstu nacionālo akreditācijas institūciju kompetence tiek nodrošināta, veicot savstarpējās vērtēšanas. Pamatojoties uz šādu vērtēšanas rezultātu atbilstību, LATAK ir noslēdzis Daudzpusējās atzīšanas līgumu (Multilateral Agreement, MLA) ar Eiropas akreditācijas kooperāciju (European co-operation for Accreditation, EA). Savstarpējās atzīšanas starp akreditācijas institūcijām paaugstina akreditācijas rezultātu starptautisko atzīšanu un novērš nepieciešamību pieprasīt akreditāciju vairākās valstīs. Piedaloties šajās savstarpējās aktivitātēs, LATAK nodrošina akreditāciju un akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju izsniegto apliecinājumu atzīšanu citās valstīs.

LATAK akreditācijas zīme – kompetences apliecinājums

Akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas savos sertifikātos vai pārskatos var lietot akreditācijas zīmi. Akreditācijas zīme sastāv no LATAK logo kopā ar institūcijas identifikācijas numuru un attiecīgā atbilstības novērtēšanas institūcijas veida apzīmējuma. Precīzāka informācija par akreditācijas zīmes lietošanu aprakstīta LATAK dokumentā D.011, kā arī MK noteikumos Nr.673.

Akreditētā institūcija var atsaukties uz LATAK piešķirto akreditāciju, kas savukārt ir EA Daudzpusējā atzīšanas līguma (MLA) parakstītājs. 

Vispārēju informāciju par akreditāciju var skatīt LATAK bukletā.

EA brošūra par akreditāciju

Uz lapas augšu