Vides verificētāju (EMAS) atbilstības novērtēšana

Vides pārvaldības un audita sistēma (EMAS) kā nozīmīga ilgtspējīga patēriņa un ražošanas un ilgtspējīgas rūpniecības politikas rīcības plāna instrumenta mērķis ir veicināt organizāciju veikuma vides jomā pastāvīgu uzlabošanu, izveidojot un ieviešot organizācijās vides vadības sistēmas, sistemātiski, objektīvi un regulāri novērtējot šo sistēmu darbības rezultātus, sniedzot informāciju par veikumu vides jomā un iesaistoties atklātā dialogā ar sabiedrību un citām ieinteresētajām personām, aktīvi iesaistot organizāciju darbiniekus vides vadības sistēmu izveidē un nodrošinot piemērotas apmācības.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1221/2009 (2009.gada 25.novembris) par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides pārvaldības un audita sistēmā (EMAS), kā arī par Regulas (EK) Nr. 61/2001 un Komisijas Lēmumu 2001/681/EK un 2006/193/EK atcelšanu (EMAS regula) nosaka, ka vides verificētājs ir atbilstības novērtēšanas institūcija, kas ir akreditēta.

Saskaņā ar Vides aizsardzības likumu reģistrācijai vides vadības un audita sistēmā nepieciešamos elementus pārbauda un apstiprina akreditēts vides verificētājs. v/a "Latvijas nacionālais akreditācijas birojs" (LATAK) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic vides verificētāju akreditāciju un viņu darbības uzraudzību, kā arī izveido un uztur vides verificētāju reģistru.

Par vides verificētāju var kļūt fiziska vai juridiska persona, kurai ir atbilstoša kvalifikācijas vides jomā un zināšanas EMAS jomā, ko apliecina akreditācijas apliecība. Vides verificētājam jābūt neatkarīgam, tas nedrīkst būt saistīts ar pārbaudāmo organizāciju.

Vides verificētāju novērtēšanas procesā Latvijas Nacionālajā akreditācijas sistēmā tiek piemērots LVS EN ISO/IEC 17011 un LVS EN ISO/IEC 17021 standarts, EMAS Regula, EMAS Regulas 30.pantā noteiktā Akreditācijas un licenzēšanas iestāžu foruma (FALB) vadlīnijas, piemērojamie EA un IAF dokumenti, kā arī citi piemērojamie normatīvie akti.

LATAK ir izstrādājis šādus dokumentus vides verificētājiem (skatīt sadaļā „Dokumenti”):

  • Vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) verificētāju akreditācijas procedūra LATAK D.039;
  • Citā Eiropas Savienības dalībvalstī akreditēta vides vadības un audita sistēmas (EMAS) verificētāju uzraudzības procedūra D.042;

LATAK atbildīgais darbinieks par EMAS jautājumiem ir v/a "Latvijas nacionālais akreditācijas birojs" direktora vietnieks Mārtiņš Ozoliņš.

 

Uz lapas augšu