13.09.2013.

Noteikumi par personu sertificēšanas institūciju novērtēšanu atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2012. Starptautiskais standarts ISO/IEC 17024:2012 „Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām” tika publicēts 2012.gada 1.jūlijā un nacionālā standarta statusā adaptēts 2012.gada 25.oktobrī.

Starptautiskais akreditācijas forums (International Accreditation Forum – IAF) ir noteicis 36 mēnešus ilgu pārejas periodu, kura laikā visām personu sertificēšanas institūcijām jābūt akreditētām un jāveic sertificēšana saskaņā ar jauno standartu, tomēr pārejas periodā piemērojami ir abi standarti.

Jaunie akreditācijas pieteikumi

Sākot no 2013.gada 15.novembri LATAK jaunos pieteikumus personu sertificēšanas institūcijas akreditācijai (reakreditācijai) pieņems tikai atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17024:2012 standartam.

Pārejas noteikumi personu sertificēšanas institūcijām, kuras akreditētas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2003

Visām akreditētajām personu sertificēšanas institūcijām, kuras akreditētas atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17024:2003 standartam jāsagatavo programma, nosakot pasākumus izmaiņām vadības sistēmā, dokumentācijā, nepieciešamos resursus un mācības personālam un termiņus izmaiņu ieviešanai. Šāda programma jānosūta LATAK līdz 2014.gada 15.janvārim, neatkarīgi no plānotās akreditācijas uzraudzības novērtēšanas veikšanas, kas vienlaicīgi būs arī institūcijas novērtēšana atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2012. LATAK novērtēs atbilstību jaunajam standartam uzraudzības vērtēšanas laikā normāla akreditācijas cikla ietvaros un visas LATAK vērtēšanas pēc 2014.gada 15.janvāra tiks veiktas atbilstoši jaunajam standartam.

Institūciju novērtēšana atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2012 neradīs papildus izmaksas, izņemot gadījumus, kad tiks konstatēta nepieciešamība veikt atkārtotu novērtēšanu, lai pārliecinātos par institūcijas atbilstību jaunajām prasībām. Lai institūcija saņemtu akreditāciju atbilstoši jaunajam standartam, visām neatbilstībām ir jābūt novērstām.

Pēc 2015.gada 1.jūlija institūciju akreditācijas atbilstoši standartam LVS EN 17024:2003 tiks atceltas.

Uz lapas augšu