EK Regula 765/2008 (ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93) 7.pants nosaka pamatprincipus pārrobežu akreditācijai. Pamatnostādne, ka atbilstības novērtēšanas institūcija pieprasa akreditāciju tajā dalībvalstī, kur tā ir reģistrēta un veic uzņēmējdarbību. LATAK, ievērojot šo principu, nepiedāvā savus pakalpojumus ES dalībvalstīs, ja tajās ir izveidota atzīta akreditācijas sistēma. Tāda paša politika tiek pielietota attiecībā pret valstīm ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas. LATAK pārrobežu akreditācijas politika atbilst EA-2/13M dokumentā aprakstītai.

Gadījumā, ja LATAK veic atbilstības novērtēšanas institūciju akreditāciju citās valstīs, tiek nodrošināta attiecīgās valsts akreditācijas institūcijas informēšana par LATAK veiktajām darbībām un iespēja akreditācijas institūcijas pārstāvjiem piedalīties akreditācijas vērtēšanās. 

Ja akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas veic darbības citā valstī, LATAK var prasīt attiecīgās valsts nacionālo akreditācijas institūciju veikt praktisko darbību uzraudzību LATAK vārdā.

Uz lapas augšu