30.10.2013.

Noteikumi par produktu sertificēšanas  institūciju novērtēšanu  atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC  17065:2013.

Starptautiskais standarts ISO/IEC 17065:2012 „Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas sertificē produktus, procesus un pakalpojumus” tika publicēts 2012.gada 15.septembrī. Nacionālā standarta statusā tas tika adaptēts 2013.gada 17.janvārī. Standartu  piemēro visu veidu sertificēšanas institūcijām, kas nodarbojas ar produktu, pakalpojumu vai procesu sertificēšanu. Standarts ISO/IEC 17065 aizstāj EN 45011 , tomēr pārejas periodā  piemērojami abi standarti.

Starptautiskais akreditācijas forums (International Accreditation Forum - IAF) ir noteicis 36 mēnešu pārejas periodu.

 

Jaunie akreditācijas pieteikumi

Sākot no 2014.gada 2.janvāra LATAK jaunos pieteikumus produktu sertifikācijas institūcijas akreditācijai (reakreditācijai) pieņems tikai atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17065:2013 standartam.

Pārejas noteikumi produktu sertificēšanas institūcijām, kuras akreditētas atbilstoši standartam LVS EN 45011:2004

Visām akreditētajām produktu sertificēšanas institūcijām, kuras akreditētas atbilstoši LVS EN 45011:2004 standartam jāsagatavo programma, nosakot pasākumus izmaiņām vadības sistēmā, dokumentācijā, nepieciešamajos resursos,  mācības personālam un termiņus izmaiņu ieviešanai. Šāda programma jānosūta LATAK līdz 2014.gada 15.februārim neatkarīgi no plānotās akreditācijas uzraudzības novērtēšanas veikšanas, kas vienlaicīgi būs arī institūcijas novērtēšana atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17065:2013. LATAK novērtēs atbilstību jaunajam standartam uzraudzības vērtēšanas laikā normāla akreditācijas cikla ietvaros un visas LATAK vērtēšanas pēc 2014.gada 15.marta tiks veiktas atbilstoši jaunajam standartam.

Institūciju novērtēšana atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17065:2013 neradīs papildus izmaksas, izņemot gadījumus, kad tiks konstatēta nepieciešamība veikt atkārtotu novērtēšanu,  lai pārliecinātos par institūcijas atbilstību jaunajām prasībām.  Lai institūcija  saņemtu akreditāciju atbilstoši jaunajam standartam, visām neatbilstībām ir jābūt novērstām.

Pēc  2015.gada 15.septembra institūciju akreditācijas atbilstoši standartam LVS EN 45011:2004 tiks atceltas.

Pāreju uz jauno standartu ISO/IEC 17065:2012 koordinē Starptautiskais akreditācijas forums IAF un Eiropas akreditācijas kooperācija EA, tāpēc pārejas periodā var rasties papildus nosacījumi, par kuriem LATAK informēs atsevišķi.

Š.g. decembra pirmajā pusē LATAK plāno organizēt semināru par standartu LVS EN ISO/IEC 17065:2013 „Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas sertificē produktus, procesus un pakalpojumus”, lai nodrošinātu harmonizētu standarta izpratni.

Informācija par semināru būs pieejama LATAK mājas lapā www.latak.lv.

Uz lapas augšu