07.05.2015.

Informācijas telpā plaši izplatās ziņas par ISO 9001:2015 standarta jaunās versijas publicēšanu šī gada otrajā pusē (septembrī). Starptautiskā standarta gala projekta (FDIS, Final Draft International Standard) versijas publicēšana tiek plānota 2015.gada jūlijā. Daudzas diskusijas notiek arī par pārejas nodrošināšanu esošajiem sertificētajiem uzņēmumiem.

Starptautiskais akreditācijas forums (International Accreditation Forum - IAF) ir noteicis 3 gadu pārejas periodu (no standarta publicēšanas datuma) sertifikācijas institūcijām, lai nodrošinātu pāreju sertifikācijas institūciju klientiem no standarta 2008.gada versijas uz 2015.gada versiju.

Vairāk informācijas: IAF dokumentā “IAF ID 9:2015 – Transition Planning Guidance for ISO 9001:2015”: http://www.iaf.nu/upFiles/IAFID9Transition9001PublicationVersion.pdf. Dokuments publicēts 2015.gada janvārī un iesaistītajām pusēm sniedz informāciju par pārejas nosacījumiem no ISO 9001:2008 uz ISO 9001:2015. Pārejas periodā (~2015.gada septembris – 2018.gada septembris) ISO 9001:2008 būs vēl spēkā. IAF ir sniedzis arī papildu informāciju atbilstoši diskusiju rezultātiem no tehniskās sanāksmes, kas notikusi šī gada aprīlī Frankfurtē.

IAF ir noteicis kritēriju kopumu, kas sertifikācijas institūcijām (SI) ir jādemonstrē pārejas procesā. LATAK noteiktais pārejas process ietver šīs rekomendācijas. LATAK pārejas procesa nosacījumi tiks saskaņoti ar iesaistītajām pusēm, t.sk. Latvijas kvalitātes biedrību.

LATAK pārejas nosacījumi

Šeit aprakstītie nosacījumi ir izstrādāti, pamatojoties uz informāciju par sagaidāmo ISO FDIS 9001:2015 versijas un standarta publicēšanas laiku.

LATAK pašreiz veic darbības, lai sagatavotos un apmācītu vērtētājus atbilstoši ISO FDIS 9001:2015 standarta versijai un būt gataviem vērtēt institūcijas ap 2015.gada augusta mēnesi. LATAK vērtēšana standarta FDIS stadijā nav obligāta, bet attiecas tikai uz tām SI, kuras vēlas saņemt akreditāciju pēc jaunās versijas neilgi pēc oficiālās standarta versijas publicēšanas. SI ir jābūt pienācīgi ieviestām visām nepieciešamajām izmaiņām. Tāpat jāievēro, ka standarta noslēguma redakcija nedrīkst būtiski atšķirties no vērtētās FDIS redakcijas. SI un LATAK ir jāveic standartu salīdzinājums, lai apstiprinātu šīs izmaiņas.

Pārejas process ietver vismaz šādus vērtēšanas posmus:

- SI veiktās standartu salīdzināšanas un saistošās dokumentācijas pārskats,

- SI novērtēšana (vizīte institūcijā),

- SI veiktā audita novērtēšana (vitness), vismaz viens vitness.

LATAK pārejas novērtēšanu parasti veic plānoto uzraudzības vai reakreditācijas vērtēšanu laikā. Šajos gadījumos pārejas novērtēšana tiek ieplānota, vērtēšanas programmas plānā paredzot papildu laiku, piemēram, standartu salīdzināšanas analīzes un apliecinājumu izvērtēšanai.

Ja SI pieprasa agrāku novērtēšanu, pieprasījums tiek izskatīts un tiek organizēta vērtēšana atbilstoši LATAK pieejamiem resursiem. Šāda vērtēšana varētu ilgt vismaz 2 vērtēšanas dienas. Abos gadījumos vitnesi tiek uzskatīti kā ikgadējās vērtēšanas programmas sastāvdaļa un normālos apstākļos nevajadzētu radīt papildu izmaksas.

Informācijas pieprasījums

Pārejas vērtēšanas organizēšanas laikā SI ir aicinātas savlaicīgi iesūtīt standartus salīdzināšanas analīzes dokumentus, norādot izmaiņas un papildinājumus SI pārvaldības sistēmā un procesos, ieskaitot pārejas noteikumus, saziņu ar klientiem, mācību materiālus un kompetences apstiprināšanas procesa apliecinājumus. Šie materiāli tiks izmantoti pārejas novērtēšanas programmas noteikšanai.

Vitnesam noteiktie auditi jāveic pie klientiem, kuri jau ir ieviesuši ISO 9001:2015. Vitnesiem ir jābūt pietiekošiem, lai demonstrētu SI kompetenci un audita procesu atbilstoši jaunajam standartam, kas ietvertu tādus aspektus kā risku pārvaldības pieeja, organizācijas konteksts, augstākās vadības atbildība, audita plānošana un rezultātu ziņošana. Ja vitness nesniedz pietiekošu pārliecību par minēto aspektu izpratnes demonstrēšanu, LATAK var pieprasīt papildu auditu vitnesu.

Plānošana

LATAK apzinās, ka varētu būt pieprasījums no SI veikt pietiekoši ātru pāreju uz ISO 9001:2015., tamdēļ, lai LATAK varētu savlaicīgi ieplānot nepieciešamos resursus, SI tiek aicinātas līdz 01.06.2015. iesniegt LATAK šādu informāciju:

- Kad SI vēlas veikt pārejas vērtēšanu (FDIS stadijā, pēc standarta gala versijas publicēšanas vai plānoto uzraudzību laikā)

  Ja SI vēlas veikt pārejas vērtēšanu FDIS stadijā, būs nepieciešama šāda informācija:

  • vai SI ir klienti, kuri ir ieviesuši jauno standartu;
  • esošais SI statuss pārejas īstenošanā (mācības, auditēšanas tehnika, sertificēšanā iesaistītā personāla kompetence, ...);
  • SI veiktās izmaiņas pārvaldības sistēmas dokumentācijā;
  • SI veiktā komunikācija ar klientiem.

Šī aptaujas informācija tiks apkopota LATAK.

Ņemot vērā, ka ISO 14001:2015 orientējoši tiks publicēts arī 2015.gada septembrī, SI var pieprasīt LATAK veikt kombinēto ISO/IEC 17021 vērtēšanu - novērtēt SI kompetenci auditēt pēc ISO 9001 un ISO 14001 jaunajām versijām.

Lūdzu ievērot, ka ISO 9001:2015 sertifikātus var izsniegt tikai pēc standarta oficiālas publicēšanas un ka sertifikātus ar atsauci uz LATAK akreditāciju var izsniegt pēc ISO 9001:2015 iekļaušanas akreditācijas sfērā.

SI jānodrošina, ka tās izsniegto ISO 9001:2008 sertifikātu beigu termiņš nedrīkst pārsniegt pārejas perioda beigas. Visi šie sertifikāti pēc pārejas perioda beigām kļūst nederīgi un uzņēmumiem, kuri vēlas atgūt sertifikātu, sertificēšanas process jāsāk no jauna.

Indikatīvie termiņi:

2015.gada jūlijs ISO FDIS 9001 versijas publicēšana
2015.gada augusts LATAK gatavība veikt SI vērtēšanu atbilstoši FDIS versijai
2015.gada septembris ISO 9001:2015 paredzamā publicēšana, arī ISO 14001:2015
2018.gada septembris ISO 9001:2008 pārejas perioda beigas

Uz lapas augšu