22.01.2016.

LATAK informē atbilstības novērtēšanas institūcijas, ka saskaņā ar Eiropas Savienības Jaunā likumdošanas ietvara regulējumu 2014. gada februārī tika pieņemtas jaunas tehniskās harmonizācijas direktīvas, kas tika publicētas Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī 2014. gada martā. Šo jauno direktīvu prasību piemērošana sākas 2016. gada aprīlī.

Iepazīstoties ar Ministru kabineta tiešsaistes vietnē www.mk.gov.lv un tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv pieejamo informāciju, Ekonomikas ministrija ir izsludinājusi normatīvo aktu projektus, kas ieviestu tehniskās harmonizācijas direktīvas attiecībā uz vienkāršajām spiedtvertnēm, elektroiekārtām (t.sk. elektromagnētiskā saderība), liftiem un liftu drošības sastāvdaļām, iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē, spiediena iekārtām, mērinstrumentiem un neautomātiskiem svariem prasības nacionālajā tiesību sistēmā.

Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, plānotās izmaiņas normatīvajā regulējumā joprojām atrodas saskaņošanas stadijā un Ekonomikas ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti un to anotācijas ir saskaņojami ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Šobrīd nav pieejama informācija vai Ekonomikas ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti ir saskaņoti un iesniegti Valsts kancelejā.

LATAK ir uzsācis izmainīto Eiropas Komisijas direktīvu, citu saistošo Eiropas Komisijas dokumentu un Ministru kabineta noteikumu projektu izvērtēšanu, kā arī veic citas sagatavošanās darbības, lai savlaicīgi apgūtu jaunās tiesību aktos nostiprinātās prasības.

Ņemot vērā, ka līdz tehniskās harmonizācijas direktīvu prasību pārņemšanai nacionālajā tiesību sistēmā (2016. gada 20. aprīlim) ir atlikuši trīs mēneši un lai neietekmētu paziņoto institūciju pārvērtēšanu, akreditāciju un paziņošanu, LATAK uzsāk atbilstības novērtēšanas institūciju pieteikumu un dokumentācijas pieņemšanu. Papildus vēlamies informēt, ka atbilstības novērtēšanas institūcijas tiks vērtētas, pamatojoties uz Eiropas Komisijas direktīvu prasībām un publiski pieejamiem tiesību aktu projektiem, ar kuriem plānots pārņemt nacionālajā tiesību sistēmā tehniskās harmonizācijas direktīvu prasības. Vienlaikus norādām, ka akreditācijas lēmumus varēs pieņemt tikai pēc tam, kad Ekonomikas ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti tiks pieņemti Ministru kabinetā. Ja apstiprinātajos tiesību aktos tiks veiktas izmaiņas (attiecībā pret publiski pieejamiem tiesību aktu projektiem), tiks lemts par nepieciešamību pieprasīt no atbilstības novērtēšanas institūcijām papildu apliecinājumus.

Informējam, ka atbilstoši tehniskās harmonizācijas jauno direktīvu prasībām Latvijā darbojas 24 atbilstības novērtēšanas institūcijas, kuras LATAK ir jāpārvērtē, un ka atbilstības novērtēšanas institūciju pārvērtēšanai un atkārtotai paziņošanai NANDO-IS datu bāzē būtu jānotiek līdz 2016. gada 20. aprīlim. Lūdzam ar izpratni attiekties pret apstākli, ka visu atbilstības novērtēšanas institūciju pārvērtēšana ir atkarīga ne vien no LATAK darba plānojuma un resursu pieejamības (piemēram, tehnisko ekspertu), bet arī no atbilstības novērtēšanas institūciju līdzdarbības, tostarp – cik laicīgi institūcija iesniedz LATAK akreditācijas pieteikumu un novērtēšanai nepieciešamos dokumentus, kā arī cik laicīgi institūcija spēj novērst atklātās neatbilstības (ja tādas tiek atklātas novērtēšanas laikā), tādēļ lai nodrošinātu savlaicīgu un efektīvu atbilstības novērtēšanas institūciju pārvērtēšanu atbilstoši tehniskās harmonizācijas jauno direktīvu prasībām, lūdzam iesniegt pieteikumus sfēras paplašināšanai (pārvērtēšanai) līdz 2016. gada 1. februārim.

 

Uz lapas augšu