Ar Ministru kabineta 2017. gada 4. aprīļa lēmumu (prot. Nr.18 § 42.) atbalstīta valsts sabiedrības ar ierobežoto atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs", reģistrācijas numurs 40003427231, juridiskā adrese – Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013 (turpmāk – SAMC), reorganizācijas uzsākšana sadalīšanas ceļā, nosakot, ka iegūstošā sabiedrība cita starpā ir jaundibināma valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs", kas ir nacionālās akreditācijas institūcijas funkciju, tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu (tai skaitā pašu ieņēmumu), lietvedības un arhīva pārņēmēja. Ņemot vērā minēto, informējam, ka atbilstoši Ekonomikas ministrijas iecerei sākot arī 2017. gada 1. augustu, nacionālās akreditācijas institūcijas funkcijas pildīs SAMC tiesību un saistību pārņēmēja sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais akreditācijas birojs".

Atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 16. decembra noteikumu Nr.1059 “Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību” 7.punktam, SAMC struktūrvienība Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs, pamatojoties uz atbilstības novērtēšanas institūcijas iesniegumu par tās akreditāciju, slēdz ar atbilstības novērtēšanas institūciju līgumu, kurā nosaka novērtēšanas procedūras un pušu pienākumus. Ņemot vērā, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" ir SAMC tiesību un saistību pārņēmēja noslēgtie līgumi saglabā savu spēku un atsevišķi grozījumi tajos netiek paredzēti. Vienlaikus informējam, ka noslēgtajos līgumos par atbilstības novērtēšanas institūciju akreditāciju noteiktos izpildītāja un biroja tiesības un pienākumus pildīs viena persona – sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais akreditācijas birojs".

Papildu minētajam informējam, ka ar Ministru kabineta 2017. gada 4. aprīļa lēmumu (prot. Nr.18 § 42.) cita starpā konceptuāli ir atbalstīta jaundibināmās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" pārveide par valsts aģentūru. Atbilstoši Ekonomikas ministrijas iecerei minētā pārveide tiek plānota līdz 2017. gada 31. decembrim.

13.06.2017.

Uz lapas augšu