2017.gada novembrī publicēta standarta ISO/IEC 17025:2017 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” jaunā redakcija, kas stājās spēkā 2017.gada 1.decembrī.

Standartam ISO/IEC 17025:2017 ir jauna struktūra, kas saskaņota ar citiem ISO 17000 sērijas standartiem. Jaunā standarta struktūrā ir 5 sadaļas: Vispārīgās prasības, Struktūras prasības, Resursu prasības, Procesu prasības, Pārvaldības sistēmas prasības. Jāņem vērā, ka standarta jaunā redakcija ļauj izmantot ISO 9001 standartu kā pārvaldības sistēmas pamatu, ja tiek izpildītas ISO/IEC 17025:2017 standarta tehniskās prasības (sk. jaunā standarta opcijas A un B).

Standarta būtiskāko izmaiņu piemēri ir uz risku pārvaldību balstīta pieeja, uzsvars uz neietekmējamību un konfidencialitāti, stingrāka pieeja informācijas tehnoloģiju izmantošanā, aktualizēta terminoloģija, lēmumu pieņemšanas nosacījumi, neatkarība sūdzību izskatīšanas procesā, neatbilstoša darba vadība, statistisko metožu pielietošana, personāla uzraudzība un monitorings.
Kaut arī veiktas būtiskas izmaiņas standarta struktūrā un pārvaldības sistēmas prasībās, tehniskajās prasībās izmaiņas nav tik ievērojamas.

Jaunais ISO/IEC 17025:2017 standarts nosedz visas laboratorijas aktivitātes, tajā skaitā testēšanu, kalibrēšanu, paraugu ņemšanu. Laboratorijām joprojām jānodrošina personāla kompetence, jākalibrē iekārtas un mērīšanas līdzekļi, jāverificē un jāvalidē metodes, jānovērtē un jāziņo mērījumu nenoteiktība, kur piemērojams. Jaunajā standartā uzsvars likts uz skaidrākām prasībām par paraugu ņemšanu,  metroloģiskās izsekojamības nodrošināšanu, rezultātu kvalitātes nodrošināšanu, atbilstības izvērtēšanu noteiktu specifikāciju prasībām un noteiktām prasībām par rezultātu ziņošanu.

Pārejas noteikumi testēšanas un kalibrēšanas laboratorijām, kuras akreditētas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005

Standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 ieviešanai ir noteikts 3 gadu pārejas periods no standarta publicēšanas dienas. Saskaņā ar Eiropas akreditācijas kooperācijas (EA) ieteikumiem, līdz 2019.gada jūnijam novērtēšanu var veikt gan pēc 2005.gada, gan pēc 2017.gada standarta versijas. Pēc 2019.gada jūnija novērtēšana notiks tikai pēc ISO/IEC 17025:2017. No 2020.gada 1.decembra standarts ISO/IEC 17025:2005 vairs nav spēkā.

Plašāku informāciju par standartu varat atrast ISO interneta vietnē

 Publicēts: 8.01.2018.

 Foto: ISO

Uz lapas augšu