13.04.2018.

ISO (Starptautiskā standartizācijas organizācija) 2018.gada martā ir publicējusi jauno standartu ISO 45001:2018 "Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use" kā starptautisku sertifikācijas standartu, kurā noteiktas starptautiskās prasības arodveselības un drošības pārvaldības sistēmai. ISO 45001 pirmo reizi apvieno tradicionālo darba drošību un veselības aizsardzību. Tuvākajā laikā ir jābūt apstiprinātai arī standarta Latvijas LVS versijai.

Jaunais standarts aizstās iepriekšējo standartu OHSAS 18001. Šajā nolūkā IAF (Starptautiskais akreditācijas forums) ir noteicis trīs gadu pārejas (migrācijas) periodu, no ISO 45001:2018 publicēšanas brīža (IAF rezolūcija 2016-15). Tas nozīmē, ka akreditēto LVS OHSAS 18001:2007 sertifikātu, kas izdoti migrācijas perioda laikā, derīguma termiņam jābūt ne vēlākam, kā 2021.gada 11.marts. Savukārt pēc 2021.gada 11.marta visi akreditētie sertifikāti atbilstoši ar LVS OHSAS 18001:2007 zaudēs spēku.

Ņemot vērā iepriekš minēto LATAK nosaka 2 gadu pārejas periodu (līdz 11.03.2020) visu sertifikācijas institūciju, kas akreditētas uz LVS OHSAS 18001, akreditācijai uz ISO 45001:2018.

Saistībā ar ISO 45001 ieviešanu ir apstiprināti arī jauns kompetences tehniskais standarts un IAF obligātie dokumenti šajā jomā:

 - IAF MD 21:2018 – „Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007”. Saistošais dokuments ir jāpiemēro arī no šī gada marta un tas regulē esošo akreditāciju un sertifikāciju "migrēšanu" (pārveidi) no OHSAS 18001 uz ISO 45001: 2018.
 - IAF MD 22:2018 – “Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS)”. Šis dokuments jāpiemēro kopš 2018.gada 25. janvāra, un tā pamatā ir akreditācijas standarts ISO / IEC 17021-1. Tajā ir papildus konkretizētas prasības attiecībā uz OH&SMS un kalpo kā pamats sertifikācijas iestāžu akreditācijai OH&SMS jomā, tostarp ISO 45001. Šie IAF noteikumi aizstāj esošos EA noteikumus EA-3/13 M:2016.
 - ISO/IEC TS 17021-10:2018 – „Conformity Assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems – Part 10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems.” Publicēts 2018. gada martā. Tuvākajā laikā paredzēta adaptācija LVS.

Sertificēto organizāciju migrāciju var veikt tikai vienas un tās pašas sertifikācijas institūcijas klientiem. Akreditētā sertifikāta transfēra gadījumā jāveic sākotnējās sertifikācijas audits. Sertifikācijas institūcijas, kurām ir esošā LATAK akreditācija OHSAS 18001 jomā un kuras vēlas veikt migrāciju uz akreditāciju ISO 45001 jomā, nedrīkst izsniegt klientiem neakreditētus sertifikātus par ISO 45001 prasību izpildi pirms institūcija saņēmusi akreditāciju uz jauno standartu.

LATAK pārejas process ir vērsts uz to, lai nodrošinātu, ka pārvaldības sistēmu sertifikācijas institūcijām ir pilnīga iespēja izpildīt 3 gadu migrācijas termiņu. Tātad vienlaikus ar pāreju uz ISO 45001:2018 LATAK izskatīs arī jauno ISO/IEC TS 17021-10:2018, kā arī IAF MD21 un IAF MD 22 ieviešanu visās ISO 45001 novērtēšanas aktivitātēs. Sertifikācijas institūcijām ir jābūt gatavām, ka tas var izraisīt papildu vērtēšanas apjomus.

Lai nodrošinātu, ka sertifikācijas institūcijām ir laiks pāriet uz jauno standartu visiem esošajiem sertificētajiem klientiem, LATAK plāno veikt vērtēšanas katrai akreditētai institūcijai nākošajās plānotajās biroja vizītēs, atbilstoši institūcijas pieteikumam. Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc pārejas apstiprināšanas jādemonstrē praktiskā darbība (witness) sertifikācijai pēc ISO 45001 (augsta riska klientam, atkarībā no akreditācijas lēmuma).

LATAK pēc institūcijas pieprasījuma var organizēt arī ārpuskārtas sfēras paplašināšanas vērtēšanu.

IAF MD21 noteikts, ka OHSAS 18001 akreditētai  sertifikācijas institūcijai, kas izsniegusi tikai akreditētus OHSAS 18001 sertifikātus, akreditācijas birojam jāveic vismaz  dokumentācijas vērtēšana vismaz vienas vērtētāja dienas apjomā.
Vērtēšanu laikā tiks pārskatīta sertifikācijas institūcijas kompetence un gatavība izsniegt akreditētu sertifikātu atbilstoši jaunajam standartam, kā arī vadības sistēmas piemērotību, lai atspoguļotu jaunās prasības.

Sertifikācijas institūcijas tiek aicinātas iesniegt darbības paplašināšanas pieteikumu, izmantojot pieteikuma veidlapu, kopā ar dokumentiem, kas parāda jaunā standarta un IAF MD 21 un MD 22 ieviešanu. LATAK iesaka institūcijām sagatavoties pēc iespējas agrāk, lai vienlaikus ar pieteikumu būtu sagatavoti arī akreditācijas vērtēšanai nepieciešamie dokumenti.

Prasības dokumentācijai

Sertifikācijas iestādei jānodrošina pilns dokumentu kopums, lai pierādītu, ka ISO 45001 prasības ir pilnībā ieviestas tās sertifikācijas procesos saskaņā ar ISO 45001 standartu, atbilstoši ISO/IEC 17021-1:

•    Atšķirību (Gap) analīze un pārejas plāns no OHSAS 18001 uz ISO 45001.
•    Izmaiņas procedūrās un instrukcijās ja piemērojamas.
•    Atjaunināti kompetences kritēriji (prasības) un novērtēšanas procesi visām funkcijām.
•    ISO 45001 kompetences novērtējumi - apliecinājumi, ka auditori un citu funkciju veicēji ir demonstrējuši noteiktās kompetences.
•    ISO 45001 personāla saraksts (t.sk. kvalificētie auditori)
•    Informācija par to, kā tika izstrādāti atjaunotie kompetences kritēriji (prasības).
•    Informācija par ISO 45001 mācībām, jebkuru mācību materiālu kopijas.
•    Apliecinājumi, ka IAF MD 22 ir ņemti vērā.
•    Izmaiņas ziņojumu formās un veidlapās.
•    OHSAS klientu saraksts
•    ISO 45001 klientiem sniedzamā informācija, t.sk. migrācijas pieejas detalizācija par pāreju no  OHSAS 18001 uz ISO 45001:2018.
•    ISO 45001: 2018 sertifikāta paraugs.
•    Multi-site sertifikācijas iestādēm- apliecinājumi par ieviešanu visā organizācijā.

Piezīme: sertificēto organizāciju atbalstam par pāreju uz ISO 45001 ir dažādi mācību materiāli un vebināri internetā, piemēram, OHSAS projekta grupas publicētais ceļvedis „Implementation Guidance for migrating from OHSAS 18001:2007 to ISO 45001:2018“.

Piezīme: lūdzam ņemt vērā, ka akreditācija OHSMS sertifikācijai saskaņā ar OHSAS 18001 paliks spēkā katrai institūcijai, līdz tā veikusi migrāciju visiem izsniegtajiem sertifikātiem, vai arī līdz migrācijas termiņa beigām (12.03.2021.). Jebkurai institūcijai, kas nebūs pabeigusi migrāciju līdz migrācijas termiņa beigām, tās akreditācija uz OHSMS tiks atcelta. OHSAS 18001 sertifikātu statuss pārejas laikā ir aplūkots IAF MD21 sadaļā 2.2.

Piezīme: šie noteikumi var tikt mainīti sakarā ar jauniem IAF lēmumiem/rezolūcijām, kā arī British Standard un Latvijas standarts lēmumiem.

Foto: ISO.org, International Labour Organisation

Uz lapas augšu