Informācija par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" darbinieku atalgojumu 2018.gadā

Budžets

LATAK ir budžeta nefinansēta tiešās pārvaldes iestāde, kura pilda valsts pārvaldes funkcijas akreditācijas jomā un kuras darbība tiek finansēta no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem. No valsts budžeta līdzekļiem nacionālās akreditācijas institūcijas funkciju izpildei LATAK ir piešķirts valsts finansējums, kas saskaņā ar likuma “Par atbilstības novērtēšanu” 14. panta trešās daļas 1. punktu tiek izlietots šādiem mērķiem:

    - nacionālās akreditācijas institūcijas funkciju veikšanai, izņemot  izdevumus, kas saistīti ar atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību;
    - dalības maksu starptautiskajās akreditācijas organizācijās.
 
LATAK budžets 2018. gadam ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2018. gada 27. februāra rīkojumu Nr. 72 un ir pieejams šeit.

Informācija par valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro).

Uz lapas augšu