1. Kas ir datu pārzinis?

Valsts aģentūrai “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”, juridiskā adrese Brīvības iela 55, Rīgā, LV-1010, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. (turpmāk - Aģentūra) kā personas datu pārzinim ir pienākums aizsargāt tai uzticētās informācijas konfidencialitāti un privātumu, nodrošinot atbilstošu Aģentūras iegūto personas datu aizsardzību un izmantošanu.

Jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi, aicinām sazināties ar Aģentūru, rakstot uz elektroniskā pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., vai iesniedzot attiecīgu iesniegumu Aģentūrā.

2. Datu aizsardzības speciālists

Datu aizsardzības speciālists Aģentūrā ir Elgars Puķītis, e-pasts saziņai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai mob.tālr. +371 25141716

3. Kādi dati tiek apstrādāti?

Aģentūra, pildot tai noteiktās funkcijas, apstrādā dažādus fizisko personu datus, kas ļauj viņas identificēt, piemēram, informāciju par vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimšanas datiem, adresi, kontaktinformāciju (tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, adresi), darba vietu, izglītību, darba pieredzi, ieņemamajiem amatiem, saistību ar novērtējamajām institūcijām, saziņas valodu.

4. Kādos nolūkos un uz kāda pamata tiek apstrādāti personas dati?

Aģentūras kā valsts pārvaldes iestādes kompetence ir noteikta normatīvajos aktos. Aģentūra veic datu apstrādi, lai pienācīgi pildītu likuma “Par atbilstības novērtēšanu” 14. pantā, Ministru kabineta 2018. gada 27. februāra noteikumos Nr. 111 “Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" nolikums”, Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 673 “Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību” un citos ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un uzdevumus.

Fiziskas personas datiem ir piemērots ierobežotas pieejamības informācijas statuss, un ar tiem var iepazīties tikai tās Aģentūras amatpersonas, darbinieki un eksperti, kuriem šī informācija ir nepieciešama, lai īstenotu atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditācijas procesu un uzraudzītu akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju darbību. Aģentūras īstenotie tehniskie un organizatoriskie pasākumi nodrošina drošu saņemto datu glabāšanu un konfidencialitāti, novēršot informācijas nesankcionētu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

Ja fiziskā persona ir piekritusi datu apstrādei, Aģentūra tos izmanto, lai:

- saskaņā ar piemērojamā standarta un normatīvo aktu prasībām pārliecinātos par atbilstības novērtēšanas institūciju personāla resursu pietiekamību;
- noslēgtu dažāda veida līgumus un pildītu no tiem izrietošās saistības;
- pildītu juridisko pienākumu, piemēram, lai glabātu datus nodokļu aprēķina vajadzībām vai sniegtu informāciju valsts iestādei vai tiesībsargājošai iestādei;
- nodrošinātu dalību Aģentūras rīkotajās sanāksmēs, informatīvajos pasākumos vai apmācībās un analizētu pasākuma apmeklētību;
- veicinātu Aģentūras rīkoto pasākumu publicitāti un sabiedrības informētību par tā norisi, pasākuma laikā veicot fotografēšanu un filmēšanu un uzņemtos materiālus, publicējot interneta vietnēs un sociālajos tīklos;
- piesaistītu ekspertus atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanas procesos un sūdzību izskatīšanas procesos;
- atlasītu personas darbam Aģentūrā;
- nodrošinātu piekļuvi akreditācijas informācijas sistēmai;
- noskaidrotu sabiedrības viedokli par Aģentūras darbu un pakalpojumu kvalitāti.

5. Kādām personām var tikt nodoti dati?

Fiziskas personas dati var tikt nodoti Aģentūras atbildīgajiem darbiniekiem, novērtēšanas procesā iesaistītajiem ekspertiem vai tieši pilnvarotām personām, datu apstrādātājiem (piemēram, grāmatvedības, informācijas tehnoloģiju vai personāla lietvedības pakalpojumu sniedzējam), valsts, pašvaldību un tiesībsargājošām iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

Fiziskas personas datu nodošana ir balstīta vienīgi uz likumīgu interesi par personas datu pārsūtīšanu Aģentūras darbībā iesaistītajām personām iekšējiem administratīvajiem mērķiem, vai šī apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskas saistības. Ja šāda personas datu nodošana tiek veikta, personas informācija arī turpmāk tiek aizsargāta, nodrošinot Vispārējā datu aizsardzības regulā minēto fizisko personu datu aizsardzības pakāpi.
 
6. Cik ilgi tiek glabāti personas dati?

Aģentūras rīcībā esošie personas dati tiek glabāti, līdz tiek sasniegts to apstrādes nolūks vai normatīvajos aktos paredzēto laiku. Pēc tam dati tiek dzēsti, ja vien normatīvajos aktos nav paredzēts ilgāks datu glabāšanas periods.

7. Datu subjekta tiesības datu apstrādes procesā

- Uzdot jautājumus par to, kā Aģentūra administrē attiecīgās personas datus. Lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;
- Piekļuves un labošanas tiesības - personai ir tiesības piekļūt šiem datiem. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Aģentūrai ir pienākums sniegt personai informāciju par viņas datiem, tie tiek sniegti bez maksas. Pirms personas datu sniegšanas Aģentūra var prasīt personai apliecināt savu identitāti un sniegt pietiekamu informāciju par personas sadarbību ar Aģentūru, lai būtu iespējams, atrast konkrētās personas datus.
- Tiesības pieprasīt labot datus - ja Aģentūras rīcībā esošā informācija par personu ir nepareiza, attiecīgajam datu subjektam ir tiesības prasīt izlabot jebkādas neatbilstības viņas personas datos.
- Tiesības iebilst pret apstrādi - personai ir tiesības iebilst pret Aģentūras veikto personas datu apstrādi, ja Aģentūrai vairs nav tiesības tos izmantot.
- Tiesības ierobežot datu apstrādi - lūgt piekļuvi personas datiem, tos labot vai dzēst, ierobežot to apstrādi, kā arī - tiesības iebilst un tiesības uz datu pārnesamību. Veicot datu apstrādi, pamatojoties uz personas piekrišanu, attiecīgajai personai ir tiesības atsaukt savu piekrišanu.
- Citas tiesības - personai ir tiesības pieprasīt datu dzēšanu, ja Aģentūra tos glabā pārāk ilgi, noteiktās situācijās ierobežot datu apstrādi un/vai iegūt elektroniska formāta kopijas no informācijas, ko Aģentūra glabā par personu.
Papildu minētajam, personai ir tiesības Aģentūras rīkotajos publiskajos pasākumos (piemēram, sanāksmēs, semināros, apmācībās), kur Aģentūras pārstāvji veic fotografēšanu, vai filmēšanu, lūgt, lai viņus nefilmē vai nefotografē, un, lai viņu attēli netiek publicēti.

8. Garantijas pret datu ļaunprātīgu izmantošanu

Aģentūra apstrādā personas datus, rūpējoties par to drošību, izmantojot dažādus drošības pasākumus (piemēram, datu šifrēšanu un ugunsmūra aizsardzību) un, ievērojot, konfidencialitātes prasības, lai novērstu to ļaunprātīgu un neatbilstošu izmantošanu, neatļautu atklāšanu, izpaušanu un izmainīšanu, kā arī nesankcionētu piekļuvi.

9. Personas datu nosūtīšanu uz trešajām valstīm

Personas dati var tikt nosūtīti uz trešajām valstīm, kas nav Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) dalībvalstīs, tikai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un stingri ievērojot to noteikumus.

10. Tiesības iesniegt sūdzību

Ja datu subjektam ir kādas pretenzijas, iebildumi vai sūdzības saistībā ar Aģentūras veikto viņa personas datu apstrādi, tad datu subjekts vispirms var vērsties Aģentūrā. Ja šo strīdu nevar atrisināt Aģentūras ietvaros, tad datu subjektam ir tiesības iesniegt iesniegumu vai sūdzību Datu valsts inspekcijā kā uzraudzības iestādē datu apstrādes jomā.

11. Automatizēto lēmumu pieņemšanu

Aģentūra neizmanto iegūtos personas datus automatizētu lēmumu pieņemšanai.

[1] Regulas 39. panta 1. punkta d) un e) apakšpunktā noteiktos uzdevumus Aģentūrā pilda Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vecākais referents.

Uz lapas augšu