07.01.2020.

Lūdzam ņemt vērā, ka papildinātā akreditācijas zīme būs jāsāk lietot ar 2020.gada 1.jūniju! Līdz šī gada 31.maijam akreditācijas zīme jālieto kā iepriekš - pēc aizstātajiem MK noteikumiem Nr.1059.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 17.decembra noteikumiem Nr. 673  “Atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanas, akreditācijas un uzraudzības noteikumi”, kas stājās spēkā šī gada 1.janvārī un aizstāj iepriekšējos Ministru kabineta 2008. gada 16. decembra noteikumus Nr.1059 "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību", tiek papildināts ar regulējumu akreditācijas zīmes izmantošanas prasības atbilstības novērtēšanas institūcijās.

Ar 2020.gada 1.jūniju akreditācijas zīmi atbilstības novērtēšanas institūcijas sāks izmantot, pievienojot tām ne tikai savu piešķirto numuru, kas apzīmē jomu (attēlā – W) un institūcijas akreditācijas reģistrācijas numuru (attēlā – YYY), bet arī standartu, atbilstoši kuram institūcija ir akreditēta, piemēram, EN ISO/IEC 17025 vai EN ISO/IEC 15189.

Jaunās akreditācijas zīmes papildinājums ir saistīts ar Eiropas Akreditācijas kooperācijas izstrādāto dokumentu, pamatojoties ar to, ka šāda norāde nepieciešama, lai zīme būtu vieglāk uztverama starptautiskā mērogā. Šāda prasība ietverta arī Regulas 765/2008* piemērojamajā standartā EN ISO/IEC 17011:2017 standarta “Atbilstības novērtēšana. Prasības akreditācijas institūcijām, kas akreditē atbilstības novērtēšanas institūcijas.”

*Akreditācijas sistēmas darbība un prasības valstu nacionālajām akreditācijas institūcijām ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija Regulā (EK) Nr.765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr.339/93 (turpmāk Regula 765/2008).

Vairāk par jaunajiem MK noteikumiem Nr.673 lasīt šeit

Uz lapas augšu