Informācija par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" darbinieku atalgojumu 2018.gadā

Budžets

LATAK ir budžeta nefinansēta tiešās pārvaldes iestāde, kura pilda valsts pārvaldes funkcijas akreditācijas jomā un kuras darbība tiek finansēta no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem. No valsts budžeta līdzekļiem nacionālās akreditācijas institūcijas funkciju izpildei LATAK ir piešķirts valsts finansējums, kas saskaņā ar likuma “Par atbilstības novērtēšanu” 14. panta trešās daļas 1. punktu tiek izlietots šādiem mērķiem:

    - nacionālās akreditācijas institūcijas funkciju veikšanai, izņemot  izdevumus, kas saistīti ar atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību;
    - dalības maksu starptautiskajās akreditācijas organizācijās.

Visus izdevumus, kas saistīti ar novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā, sedz attiecīgā atbilstības novērtēšanas institūcija. LATAK sniegto maksas pakalpojumu cenrādis ir noteikts Ministru kabineta 2018. gada 27. februāra noteikumos Nr. 114 “Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" maksas pakalpojumu cenrādis”. Pieejams šeit.
 
LATAK budžets 2018. gadam ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2018. gada 27. februāra rīkojumu Nr. 72 un ir pieejams šeit.
 
Gada finanšu pārskati:

2010. gada pārskats

2011. gada pārskats

2012. gada pārskats

2013. gada pārskats

2014. gada pārskats

2015. gada pārskats

2016. gada pārskats

2017. gada pārskats

 

 

 

 

Uz lapas augšu