Latvijas Nacionālās akreditācijas institūcijas notifikācija Eiropas Komisijai

Atbilstības novērtēšanas jomā 2008.gada 9.jūlijā Eiropas Komisijā tika pieņemti vairāki jauni likumdošanas akti, kuri tika nodēvēti par „Jauno likumdošanas ietvaru” (New legislative framework). Tie tika radīti uz eksistējošās prakses pamata un pastiprina likumdošanas piemērošanu un ieviešanu ES iekšējā tirgū. Jaunā likumdošanas pakete ietver sekojošus likumdošanas aktus:

  • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 765/2008 (2008.gada 9.jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93
  • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS NR. 768/2008/EK (2008.gada 9.jūlijs) par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK
  • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 764/2008 (2008.gada 9.jūlijs) ar ko nosaka procedūras, lai dažus valstu tehniskos noteikumus piemērotu citā dalībvalstī likumīgi tirgotiem produktiem, un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 3052/95/EK 

EK Regula 765/2008 nosaka galvenās prasības ES dalībvalstu nacionālajām akreditācijas institūcijām. Atbilstoši Regulas 12.panta (2) apakšpunktam LATAK ir notificēts Eiropas Komisijai kā Latvijas Republikas Nacionālā akreditācijas institūcija.

Informāciju skatīt EK datu bāzē NANDO.

 

Uz lapas augšu