T-464-06-2012

Regl. testēšanas sfēra


Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057

Telefons: 67083541


Akreditācijas lēmums pieņemts: 2017-12-01

Akreditācijas apliecība derīga līdz: 2021-11-07

Sfēra nereglamentētajā jomā: darba vides fizikālā testēšana


Objekts Nosakāmie rādītāji Inf. avota nr. Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nr. Metodes nr. Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums Reglam
MK noteikumi Nr.325 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar ķīmiskajām vielām darba vietās" no 15.05.2007.1
MK noteikumi Nr.359 "Darba aizsardzības prasības darba vietās" no 28.04.2009.2
MK noteikumi Nr.66 "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku" no 04.12.2003.3
Darba vides gaissSpirtu, ketonu, ēteru, halogēnsaturošo organisko savienojumu, slāpekli saturošo organisko savienojumu, ēsteru, ogļūdeņražu, bāzu un amīnu, neorganisko skābju un citu gaistošo vielu noteikšana ar detektēšanas caurulītēmLVS EN 689:20041 Vadlīnijas ieelpojamo ķīmisko vielu ekspozīcijas novērtējumam, salīdzinot ar robežvērtībām, un mērīšanas stratēģija1
LVS EN 482:20122 Darba vides gaiss. Vispārējās prasības ķīmisko vielu mērīšanas procedūru veiktspējai
Spirtu, ketonu, ēteru, halogēnsaturošo organisko savienojumu, slāpekli saturošo organisko savienojumu, ēsteru, ogļūdeņražu, bāzu un amīnu, neorganisko skābju un citu gaistošo vielu noteikšana ar aktīvās ogles caurulītēmLVS EN 1231:20013 Darba vides gaiss. Īslaicīgi darbojošās detektora tipa mērīšanas sistēmas. Prasības un testa metodes.1
Slāpekli saturošo organisko savienojumu, halogēnsaturošo organisko savienojumu, spirtu, ēteru, ēsteru, ketonu un citu gaistošo vielu koncentrācijas noteikšana ar GŠH metodiAPEnv000023/*-lv4 Gaistošo organisko savienojumu noteikšana ar gāzu hromatogrāfiju1
Aktīvo vielu un to starpstadiju putekļu ņemšana ar filtriemSOP0001382/*-A5 Darba vides gaisa paraugu ņemšana ar filtriem1
LVS 689:20046 Vadlīnijas ieelpojamo ķīmisko vielu ekspozīcijas novērtējumam, salīdzinot ar robežvērtībām, un mērīšanas stratēģija
Aktīvo vielu un to starpstadiju putekļu koncentrācijas noteikšana ar AEŠH metodiAPEnv000024/*-lv7 Gaisa putekļu paraugu filtru analīze vides kontrolei1
Darba videMikroklimats (temperatūra, relatīvais mitrums, gaisa kustības ātrums)LVS EN 7726:20048 Vides siltuma ergonomika. Ierīces fizikālo lielumu mērīšanai2
Apgaismojums1 ГОСТ 24940-96 Ekas un būves. Apgaismojuma mērīšanas metodes. M., МНТКС. (Здания и сооружения. Методы измерения освещенности. М., МНТКС)
1 p.6.1.9 Mērījumu veikšana. Mākslīgā apgaismojuma mērīšana. (Проведение измеренийю Измерение освещенности от искусственного освещения)ю2
Troksnis - ekvivalentais nepartrauktais A-izsvarotais skaņas spiediena līmenis (Laeq,T); dienas ekspozīcijas līmenis (LAE, 8 h); pīķa skaņas līmenis (Lcpīķis,T), ikdienas trokšņa ekspozīcijas līmenis (LEX, 8 h).LVS EN ISO 9612:200910 Akustika.Darba vides trokšņa ekspozīcijas noteikšana.Tehniskā metode.3

Testēšanas pārskatu akreditācijas sfērā tiesīgi parakstīt:

Inese Ulberga - laboratorijas vadītāja
Kaspars Kuprevičs - ķīmiķis analītiķis

Back to Top