T-318-09-2005

Regl. testēšanas sfēra


Adrese: Daugavpils iela 75, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301

Telefons: 65322561


Akreditācijas lēmums pieņemts: 2017-12-27

Akreditācijas apliecība derīga līdz: 2019-11-26

Sfēra nereglamentētajā jomā: svaigpiena fizikāli ķīmiskā testēšana; piena un piena produktu mikrobioloģiskā testēšana; svaigpiena paraugu ņemšana


Objekts Nosakāmie rādītāji Inf. avota nr. Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nr. Metodes nr. Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums Reglam
MK noteikumi Nr.404 "Svaigpiena kvalitātes kontroles laboratoriju atzīšanas un uzraudzības kārtība" no 03.06.2008.1
MK noteikumi Nr.1040 „Piena kvotu administrēšanas noteikumi” no 08.09.2009.3
MK noteikumi Nr.123 "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei "no 09.02.2010.5
MK noteikumi Nr.345 „Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā” no 13.04.2010. 6
PiensTauku saturs4 ISO 9622:19991 Pilnpiens. Piena tauku, proteīnu un laktozes satura noteikšana. Vidusmēra infrasarkanā diapazona instrumentu lietošanas pamācība. (Whole milk - Determination of milkfat, protein and lactose content - Guidance on the operation of mid-infrared instruments)3
SvaigpiensMikroorganismu KVV skaitsPS 001-20125 Piens. Mikroorganismu koloniju veidojošo vienību skaita noteikšana ar fluorescentās mikroskopijas metodi, izmantojot Bacto Count IBC6
PiensInhibitori, t.sk. antibiotikas1 LVS 174:1999Piens. Inhibitoru klātbūtnes noteikšanas metodes
1 2.metode6 Inhibitoru klātbūtnes noteikšana ar "Delvotest P" un "Delvotest SP" testu (metode modificēta)1, 5, 6
Paraugu noņemšana3 LVS 175:1999Nepasterizēta piena paraugu noņemšana
3 4.2.4., 4.2.5.7 Paraugu noņemšana no vairākām tilpnēm; lielām uzglabāšanas tilpnēm un transporta cisternām
Olbaltumvielas4 8
Sasalšanas punktsLVS EN ISO 5764:2009 9 Piens. Sasalšanas punkta noteikšana. Termorezistora krioskopa metode (References metode)6
Svaigpiens, piena produktiMikroorganismu skaitsLVS EN ISO 4833:2003 L10 Pārtikas un dzīvnieku barības mikrobioloģija. Mikroorganismu skaitīšanas horizontālā metode. Koloniju skaitīšanas metode pie 30 C1, 5, 6
PiensSomatisko šūnu skaits LVS EN ISO 13366-2:200711 Piens. Somatisko šūnu skaita noteikšana. 2.daļa. Norādījumi par fluorescentoptoelektronisko skaitītāju ekspluatāciju1, 5, 6
SvaigpiensSasalšanas punktsPS 007-200812 Piens. Sasalšanas punkta noteikšana, izmantojot analizatoru Bentley 150 – Somacount 150 Combi6

Testēšanas pārskatu akreditācijas sfērā tiesīgi parakstīt:

Lilita Staškeviča - laboratorijas vadītāja
Tatjana Ivanova - izejvielas laborants - ķīmiķis

Back to Top