T-233-11-2002

Regl. testēšanas sfēra


Adrese: Juridiska adrese: Dzintaru iela 92, Ventspils, LV-3602 Atrašanās vieta: Dzintaru iela 90, Ventspils, LV-3602

Telefons: 63602650


Akreditācijas lēmums pieņemts: 2021-02-24

Akreditācijas apliecība derīga līdz: 2026-03-07

Sfēra nereglamentētajā jomā: notekūdens un ūdens ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana


Objekts Nosakāmie rādītāji Inf. avota nr. Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nr. Metodes nr. Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums Reglam
MK noteikumi Nr. 34 no 22.01.2002. "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"1
ŪdensSuspendētās vielasLVS EN 872:20071 Ūdens kvalitāte - Cieto suspendēto vielu noteikšana - Filtrēšana caur stikla šķiedras filtru. (Water quality - Determination of suspend solids - Method by filtration through glass fibre filters)1
Ķīmiskais skābekļa patēriņšISO 15705:20022 Ūdens kvalitāte - Ķīmiskā skābekļa patēriņa indeksa noteikšana - mēģeņu tests. (Water quality - Determination of the chemical oxygen demand index (ST-COD) - Small-scale sealed-tube method)1
Kopējais fosforsT-233-02:20123 Kopējā fosfora noteikšana (kivešu tests). (Phosphate Cell Test). Ražotāja WTW metode1
Kopējais slāpeklisT-233-03:20114 Kopējā slāpekļa noteikšana (kivešu tests). (Nitrogen Total Cell Test). Ražotāja Merck metode1
Naftas produktiT-233-08:20075 Ūdens kvalitāte - Ekstraģējamo vielu noteikšana ūdenī ar gravimetrijas metodi - LVDC metodika Ū-4-1996. (Water quality - Determination of extractable substances in water - Gravimetric method)
T-233-09:20086 Ūdens kvalitāte - Naftas produktu un tauku noteikšana ūdenī ar infrasarkanās spektrometrijas metodi, izmantojot naftas analizatoru - LVDC metodika Ū-100-1998. (Water quality - Determination of oil and grease in water - infrared spectrometric method)
NotekūdensParaugu ņemšana Klienta norādītā vietāLVS ISO 5667-10:20007 Ūdens kvalitāte. Paraugu ņemšana. 10.daļa: Norādījumi notekūdeņu paraugu ņemšanai. (Water quality – Sampling - Part 10: Guidance on sampling of waste waters)
ŪdensAmonija slāpeklisT-233-04:20108 Amonija slāpekļa noteikšana (kivešu tests). (Ammonium Cell Test). Ražotāja WTW metode
Fosfātu fosforsT-233-05:20109 Fosfātu fosfora noteikšana. (Phosphate Test). Ražotāja Merck metode
Nitrītu slāpeklisT-233-06:201110 Nitrītu slāpekļa noteikšana. (Nitrite Test). Ražotāja Merck metode
Nitrātu slāpeklisT-233-07:201111 Nitrātu slāpekļa noteikšana (kivešu tests). (Nitrate Cell Test). Ražotāja Merck metode
Bioķīmiskā skābekļa patēriņšT-233-01:201012 Bioķīmiskā skābekļa patēriņa noteikšana - respirometriskā mērīšanas metode. (Determination of biochemical oxygen demand - respirometric method)1

Testēšanas pārskatu akreditācijas sfērā tiesīgi parakstīt:

Tamāra Hofmarka - laboratorijas vadītāja
Lelde Mišuta - ķīmijas inženiere

Uz lapas augšu