Akreditācija ir nacionālās akreditācijas institūcijas veikta atestācija par atbilstības novērtēšanas institūcijas kompetenci un spēju veikt specifiskas atbilstības novērtēšanas darbības. Akreditācijas mērķis ir iegūt uzticamu un neatkarīgu valsts līmeņa trešās puses apliecinājumu tam, ka konkrētā institūcija spēj demonstrēt tās kompetenci un spēju veikt specifiskas atbilstības novērtēšanas darbības.

Tostarp akreditācija ir starptautiski atzīts apliecinājums, ka akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas, kas piedāvā testēšanu, kalibrēšanu, laboratoriskos izmeklējumus, sertifikācijas, inspekcijas un verifikācijas pakalpojumus, ir tehniski kompetentas un neatkarīgas savos lēmumos, lai apliecinātu, ka preces un pakalpojumi atbilst nacionālajos un starptautiskajos standartos noteiktām prasībām.

Akreditācija ir instruments, ko var izmantot, lai nodrošinātu uzticamību produktiem un pakalpojumiem, veicinātu vides aizsardzību un sabiedrības drošumu.

Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegtais apliecinājums norāda, ka, piemēram, medicīnas iekārtas ir medicīnas personālam un pacientiem drošas, ka iegūtie analīžu dati ir uzticami un ceļi, pa kuriem mēs pārvietojamies, tiek būvēti, izmantojot pārbaudītus un tehniskām prasībām atbilstošus materiālus. Tādējādi akreditācija veicina trīs būtiskus aspektus: drošumukonkurētspēju un eksportspēju.

Akreditācijā iesaistītās puses

Galvenās iesaistītās puses ir atbilstības novērtēšanas institūcijas, kuras ir cieši saistītas ar tiešajiem atbilstības novērtēšanu institūciju klientiem. Tostarp akreditācijā iesaistītās puses ir uzņēmēji - tautsaimniecības nozares, valsts politikas veidotāji, standartizācijā iesaistītās puses, starptautiskās akreditācijas organizācijas, piemēram, EA (Eiropas Akreditācijas kooperācija), ILAC (Starptautiskajā laboratoriju akreditācijas kooperācija), IAF (Starptautiskais akreditācijas forums) u.c., zinātne un izglītība, un sabiedrība kopumā. 

 

Akreditācija ir nacionālās akreditācijas institūcijas veikta atestācija par atbilstības novērtēšanas institūcijas kompetenci un spēju veikt specifiskas atbilstības novērtēšanas darbības.

Akreditācija ir oficiāla atbilstības novērtēšanas institūcijas tehniskās un organizatoriskās kompetences atzīšana, ļaujot tai sniegt noteiktus pakalpojumus saskaņā ar standartiem (ISO, IEC u.c.) vai tehniskajiem noteikumiem, kā paredzēti to akreditācijas noteikumos.

Saskaņā ar Regulu (EK) 765/2008, Eiropas Savienībā katrā dalībvalstī akreditāciju veic attiecīgās valsts izraudzītas nacionālās akreditācijas institūcijas.

 • Regulēto pakalpojumu jomā likums nosaka akreditāciju tām iestādēm, kas pārbauda noteiktas preču un pakalpojumu grupas (piemēram, produktus ar CE marķējumu – rotaļlietas, liftus, pārtikas produktus, kuru izcelsme tiek aizsargāta vai garantēta u.c.), kuras var izplatīt tirgū tikai pēc tam, kad tās novērtētas saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem. Tā ir notifikācija.
 • Ja likums nenosaka akreditāciju, uzņēmumi to veic brīvprātīgi, nodrošinot neatkarīgu apliecinājumu savai kompetencei, lai garantētu produktu un pakalpojumu kvalitāti, drošību, uzticamību utt.

Atbilstības novērtēšana ir process, kurā novērtē, vai ir ievērotas ar produktu, procesu, pakalpojumu, sistēmu, personu vai institūciju saistītās prasības.

Atbilstības novērtēšanas institūciju sniegtos testēšanas, kalibrēšanas, pārbaudēs, inspekcijas, sertifikācijas un verifikācijas pakalpojumus kopumā dēvē par atbilstības novērtēšanas pasākumiem.

Nacionālās akreditācijas institūcijas , kas darbojas kā pilnvarotas un neatkarīgas personas, novērtē laboratoriju, pārbaužu un sertifikācijas institūciju kompetenci.

Nacionālā akreditācijas institūcija garantē atbilstības novērtēšanas uzticamību un sertifikātu un ziņojumu ticamību.

Atbilstības novērtēšanas pakalpojumi apliecina, ka preces un pakalpojumi atbilst noteiktām prasībām, piemēram, standartiem.

Atbilstības novērtēšanas sistēma tiek veidota tā, lai radītu pārliecību sabiedrībai un veicinātu uzņēmējdarbības konkurenci.

Visas sabiedrības grupas ir iesaistītas uzticamības veidošanā precēm un pakalpojumiem, kas pieejami tirgū: valsts, uzņēmumi, klienti un gala patērētāji.

Laba regulējuma pamatā ir objektīva, kompetenta un efektīva sistēma, kurā par uzticamību rūpējas valsts, uzņēmēji un patērētāji. 

Regulators paļaujas uz Nacionālo akreditācijas institūciju, kura pārbauda laboratoriju, inspicēšanas institūciju, sertificēšanas institūciju, verificēšanas institūciju un kvalifikācijas pārbaužu pakalpojumu sniedzēju kompetenci. Tiek novērtēta atbilstība standartiem, regulatoru prasībām un kritērijiem. Šie procesi tiek veikti, lai nodrošinātu ieguvumus valdībām, uzņēmumiem un patērētājiem, kā arī nodrošinātu drošus produktus un pakalpojumus tirgū. 

 

Akreditācija ir nepārtraukts process, kas garantē tādu akreditēto institūciju kompetenci, kas veic šādus atbilstības novērtēšanas pakalpojumus:

 • laboratorijas testi (piemēram, ķīmiski, bioloģiski, fiziski, uguns, mehāniski, pārtika u.c.),
 • medicīnas pārbaudes (piemēram, mikrobioloģija, ģenētika, virusoloģija u.c.),
 • personu sertificēšana (piemēram, auditori, metinātāji, veselības aprūpe, apmācības u.c.),
 • kalibrēšana (piemēram, ātruma kontroles ierīces, svara noteikšanas iekārtas, hronometri u.c.),
 • inspicēšana (piemēram, preces, pakalpojumi, ēkas, ceļi u.c.),
 • pārvaldības sistēmu sertificēšana (piemēram, kvalitāte, vide, enerģija, pārtika u.c.),
 • verifikācija (piemēram, ozons, metāns, ūdens iztvaikošana u.c.),
 • kā arī produktu sertificēšana (piemēram, lifti, elektriskās ierīces, biodegviela, e-paraksts, u.c.)

Akreditācijas nozīmīgums pieaug ar katru gadu ne tikai Eiropā, bet arī Latvijā. Akreditācija palīdz mazināt tirdzniecības tehniskās barjeras un paaugstina patērētāju, valsts pārvaldes un uzņēmumu uzticību produktu un pakalpojumu kvalitātei un drošībai. Gan privātajā sektorā, gan publiskajā sektorā darbojošās atbilstības novērtēšanas institūcijas var pieprasīt akreditāciju kā savu darbību kompetences apliecinājumu.

Akreditācija ir augstākā līmeņa instruments visā kvalitātes nodrošināšanas hierarhijā, lai nodrošinātu un apliecinātu produktu un sniegto pakalpojumu atbilstību drošības, veselības un vides aizsardzības prasībām. 

Tā kā akreditācija ir arī starptautiski atzīta, tā aizvien plašāk tiek lietota preču un pakalpojumu tirdzniecībā un savstarpējā atzīšanā, un arī kā atbilstības novērtēšanas institūciju kompetences apliecināšanas instruments valsts pārvaldes institūcijām, ja tās izvēlas deleģēt zināmas atbilstības novērtēšanas darbības (testēšana, kalibrēšana, inspicēšana, sertificēšana u.c.jomas). 

Produkti, kas ir sertificēti akreditētā sertificēšanas institūcijā vai kuri testēti akreditētā laboratorijā, iegūst lielāku uzticību no patērētāju puses, pircējiem un tirgus dalībniekiem. 

Akreditēts vienreiz, atzīts visur!

Akreditācija tiek veikta atbilstoši starptautiskiem ISO 17000, ISO 15000 un EN 45000 sērijas standartiem. Atsevišķo valstu nacionālo akreditācijas institūciju kompetence tiek nodrošināta, veicot savstarpējās vērtēšanas. Pamatojoties uz šādu vērtēšanas rezultātu atbilstību, LATAK ir noslēdzis Daudzpusējās atzīšanas līgumu (Multilateral Agreement, MLA) ar Eiropas akreditācijas kooperāciju (European co-operation for Accreditation, EA). Savstarpējās atzīšanas starp akreditācijas institūcijām paaugstina akreditācijas rezultātu starptautisko atzīšanu un novērš nepieciešamību pieprasīt akreditāciju vairākās valstīs. Piedaloties šajās savstarpējās aktivitātēs, LATAK nodrošina akreditāciju un akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju izsniegto apliecinājumu atzīšanu citās valstīs.

Kopš 2022.gada 8.jūnija LATAK ir ILAC (Starptautiskā laboratoriju akreditācijas kooperācija) pilntiesīgs biedrs un ILAC MRA (MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT) - savstarpējās atzīšanas vienošanās parakstītājs. Vairāk par LATAK un ILAC sadarbību šeit - 

LATAK ir pilntiesīgs IAF biedrs kopās 2022.gada 27.jūlija.

LATAK ir daudzpusējās atzīšanas vienošanās parakstītājs šādās jomās:

Produktu sertificēšana – ISO/IEC 17065 (03.09.2022)
Pārvaldības sistēmu sertificēšana – ISO/IEC 17021-1 (03.09.2022)
Personu sertificēšana– ISO/IEC 17024 (03.09.2022)
Verificēšana un validēšana – ISO 14065 (03.09.2022)

Daudzpusējās atzīšanas vienošanās IAF

Memorandum of Understanding

Ieguvumi no LATAK iestāšanās IAF

 

Akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas savos sertifikātos vai pārskatos var lietot akreditācijas zīmi. Akreditācijas zīme sastāv no LATAK logo kopā ar institūcijas identifikācijas numuru un attiecīgā atbilstības novērtēšanas institūcijas veida apzīmējuma, kā arī standarta, pēc kura institūcija ir novērtēta.

Ar 2020.gada 1.jūniju atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditācijas zīmi izmanto, pievienojot tām ne tikai savu piešķirto numuru, kas apzīmē jomu (attēlā – W) un institūcijas akreditācijas reģistrācijas numuru (attēlā – YYY), bet arī standartu, atbilstoši kuram institūcija ir akreditēta, piemēram, EN ISO/IEC 17025 vai EN ISO/IEC 15189.

akreditācijas zīmes lietošanas noteikumi LATAK logo standarts jomas saīsinājums

Akreditētā institūcija var atsaukties uz LATAK piešķirto akreditāciju, kas savukārt ir EA Daudzpusējā atzīšanas līguma (MLA) parakstītājs.  

LATAK dokuments par zīmes lietošanu LATAK_D011_15/10.2022

Akreditācijas zīmi atbilstības novērtēšanas institūcijas pielāgo pašas. 

LATAK logo .jpg formātā

Ja ir nepieciešamība pēc LATAK logo vektorformātiem, lūdzam sazināties ar LATAK Sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciālisti Sandru Kušķi Sandra.Kuske@latak.gov.lv vai zvanot +371 25141715

Reglamentētā sfēra — sfēra, kas pakļauta normatīvajos aktos noteiktajai obligātajai produktu, procesu vai pakalpojumu atbilstības novērtēšanai.

Regulēto pakalpojumu jomā likums nosaka akreditāciju tām iestādēm, kas pārbauda noteiktas preču un pakalpojumu grupas (piemēram, produktus ar CE marķējumu – rotaļlietas, liftus, konkrētas izcelsmes pārtikas produktus, u.c.), kuras var izplatīt tirgū tikai pēc tam, kad tās novērtētas saskaņā ar esošajiem standartiem. To sauc par reglamentēto akreditācijas sfēru.

Nereglamentētā sfēra — sfēra, kas nav pakļauta normatīvajos aktos noteiktajai obligātajai produktu, procesu un pakalpojumu atbilstības novērtēšanai.

Ja likums nenosaka akreditāciju, uzņēmumi to var veikt brīvprātīgi, nodrošinot neatkarīgu apliecinājumu savai kompetencei, lai garantētu produktu un pakalpojumu kvalitāti, drošību un uzticamību.

 

Uzticamības nodrošināšana

Akreditācijas pamatā ir atbilstības novērtēšana un apstiprināšana noteiktām kompetences, neatkarības un objektivitātes prasībām.

 • Kompetence

Personāla pieredzi un tehniskās prasmes akreditācijas institūcijās un institūcijās, kas vēlas akreditēties, pārbauda kvalificēti vērtētāji ar atbilstošu pieredzi un specializētām zināšanām.

 • Neatkarība

Akreditētās struktūras, kas garantē sertifikāciju, pierāda, ka tās nav atkarīgas no organizācijas, kurai tā sniedz pakalpojumus.

 • Objektivitāte

Akreditētām institūcijām ir jāpierāda interešu konflikta neesamība vai to pienācīga vadība attiecībā pret klientu, kuram tās sniedz pakalpojumus.

Sākotnējais novērtējums

Nacionālo akreditācijas institūciju vērtētāji rūpīgi novērtē to institūciju, kas vēlas akreditēties, darba, personāla un vadības sistēmas, tādējādi pārliecinoties par to atbilstību standartiem. Institūcijas, kas atbilst prasībām, tiek akreditētas. Tās ir tiesīgas izmantot akreditācijas marķējumu sfērās, kurās tās akreditētas.

Akreditācijas cikls aptver 5 gadus

Nacionālās akreditācijas institūcijas veic regulāru uzraudzību, lai nodrošinātu, ka akreditētās institūcijas ievērto tehniskās ekspertīzes augstākās prasības, un tas var būt pamats akreditācijas jomas apmēra samazināšanai, tās apturēšanai vai pat atsaukšanai.

Akreditācijas sfēras paplašināšana

Akreditācijas cikla vai atkārtotas akreditācijas laikā akreditācijas apjomu var paplašināt, iekļaujot citus pakalpojumus, ņemot vērā akreditētās institūcijas klientu jaunās vajadzības. Tiek veikti īpaši novērtējumi, piemēram, lai pārliecinātos par spēju veikt testus saskaņā ar jaunām normatīvo aktu prasībām.

Atkārtotā akreditācija

Akreditācijas cikla beigās to var pagarināt uz jaunu akreditācijas ciklu.

 Par sūdzību un apelāciju iesniegšanu un procedūru valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”

Ja Jums ir nepieciešamības iesniegt sūdzību par LATAK vai atbilstības novērtēšanas institūcijas darbību, vai arī izskatāt iespēju sniegt apelāciju par LATAK pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditāciju, to var iesniegt rakstveidā, elektroniskā veidā vai izteikt mutvārdos. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā un izsniedz tā kopiju iesniedzējam valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” birojā Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010.

Sūdzības izskatīšanas kārtība

Sūdzību izskata un sniedz atbildi:

- ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

- Gadījumos, ja sūdzība daļēji vai pilnībā neatbilst LATAK kompetencei, par to tiek informēts iesniedzējs un, ja iespējams, norāda kompetento iestādi.

- Ja viena mēneša laikā objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sniegt atbildi, par to informē iesniedzēju.

Apelāciju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Apelācija  iesniedzama gadījumos, ja ir pamatotas pretenzijas attiecībā uz LATAK pieņemto lēmumu pēc akreditācijas procedūras veikšanas atbilstības novērtēšanas institūcijā.

Akreditācijas komisijas lēmumu iespējams APSTRĪDĒT viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja tajā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

APSTRĪDĒTOS akreditācijas komisijas lēmumus izskata LATAK direktora izveidota apelācijas komisija. Apstrīdēšana - apelāciju izskata viena mēneša laikā. Ja iesniedzējs nav apmierināts ar apelācijas izskatīšanas rezultātu/pieņemto lēmumu, iesniedzējam ir tiesības pārsūdzēt apelācijas komisijas lēmumu tiesas ceļā.

PĀRSŪDZĒT apelācijas komisijas lēmumu iespējams Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Sūdzību un apelāciju iesniegšanas kanāli

 • E-pasta adrese: pasts@latak.gov.lvdokumentiem ar drošu elektronisko parakstu (nosūtāmā elektroniskā pasta sūtījuma apjoms nedrīkst būt lielāks par 30 megabaitiem (MB). Gadījumā, ja elektroniskais dokuments pārsniedz norādīto apjomu, lūdzam sazināties ar LATAK, lai vienotos par citu dokumenta iesniegšanas veidu – 67373051).
 • Sūdzību vai apelāciju LATAK var iesniegt, izmantojot E-adresi (vairāk par e-adresi http://mana.latvija.lv/e-adrese/)
 • Pa pastu – sūtot vēstuli valsts aģentūrai “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija.

Nepieciešamības gadījumā sūdzību vai apelāciju iespējams iesniegt klātienē LATAK birojā Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010, tomēr lūdzam izvērtēt citus iesniegšanas kanālus, atgādinot par drošību un rūpēm par apkārtējiem. Ja esat nolēmuši sniegt klātienē, lūdzam iepriekš pieteikt savu apmeklējumu pa tālruni 67373051 vai vienojoties par iespējamo pieņemšanas datumu un laiku, izmantojot e-pastu pasts@latak.gov.lv

Vairāk par LATAK procesiem attiecībā uz sūdzību un apelāciju iesniegšanu, izskatīšanu, atbildēšanu u.c. – D.008 dokumentā “Akreditācijas procedūras”