Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” atrodas Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010

Mums var piezvanīt pa tālruni: 67373051

Mūsu oficiālais e-pasts:  pasts@latak.gov.lv 

Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” jeb LATAK ir vienīgā nacionālā akreditācijas institūcija Latvijā kopš 1994.gada. LATAK novērtē, akreditē un uzrauga atbilstības novērtēšanas institūcijas, ievērojot Latvijas nacionālos standartus, normatīvos aktus, Eiropas vai starptautiskos standartus. Aģentūra pilda nacionālās akreditācijas institūciju funkcijas un uzdevumus, nodrošinot vienotas, starptautiski atzītas akreditācijas sistēmas funkcionēšanu, kas nodrošina Latvijas atbilstības novērtēšanas institūciju darbības atzīšanu Eiropas Savienības līmenī

LATAK ir ekonomikas ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

LATAK ir budžeta nefinansēta tiešās pārvaldes iestāde.

LATAK funkcijas ietver:

  1. novērtēt un akreditēt atbilstības novērtēšanas institūcijas, kā arī uzraudzīt šo institūciju darbību, ievērojot Latvijas nacionālos standartus, normatīvos aktus, Eiropas vai starptautiskos standartus, kā arī savstarpējos atzīšanas līgumos ar starptautiskajām akreditācijas organizācijām noteiktās prasības;
  2. sadarboties ar citu valstu nacionālajām akreditācijas institūcijām;
  3. pārstāvēt Latviju starptautiskajās akreditācijas organizācijās;
  4. izveidot un uzturēt akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju sarakstu savā mājaslapā internetā.

LATAK šobrīd strādā 21 darbinieks. 

Kopš 2019.gada 1. oktobra LATAK direktore ir Gundega Jaunbērziņa-Beitika

LATAK ir pilntiesīgs Eiropas Akreditācijas kooperācijas biedrs.

Akreditācija ir starptautiski atzīts apliecinājums, ka akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas, kas piedāvā testēšanu, kalibrēšanu, laboratoriskos izmeklējumus, sertifikācijas, inspekcijas un verifikācijas pakalpojumus, ir tehniski kompetentas un neatkarīgas savos lēmumos, lai apliecinātu, ka preces un pakalpojumi atbilst nacionālajos un starptautiskajos standartos noteiktām prasībām.

Akreditācija veicina trīs būtiskus aspektus: drošumu, konkurētspēju un eksportspēju.

Prasības pēc akreditācijas ir noteiktas ārējos normatīvajos aktos, tostarp Eiropas Savienības Regulās, direktīvās un Ministru kabineta noteikumos, un tā ir reglamentētā joma, jo valstij ir pienākums rūpēties par saviem iedzīvotājiem un nodrošināt patērētāju lietošanai drošas preces un pakalpojumus.