Akreditācijas process ietver atbilstības novērtēšanas institūcijas kompetences izvērtēšanu, pamatojoties uz dokumentētām liecībām, institūcijas novērtēšanu uz vietas un praktiskās darbības novērtēšanu.

Akreditācijas procesa soļi:

  1. pieteikums (visa nepieciešamā dokumentācija ir jānodrošina elektroniskā formātā. Ja institūcija iesniedz papīra formātu, tad ir jābūt arī elektroniski pieejamiem nepieciešamajiem pieteikumam obligātajiem dokumentiem);
  2. iesniegto dokumentu izskatīšana un pirmais laboratorijas vai institūcijas apmeklējums, līguma noslēgšana;
  3. novērtēšana (pārvaldības sistēma, veiktās praktiskās darbības, LATAK vērtētāju piedalīšanās praktisko darbību izvērtēšanā/witness);
  4. novērtēšanas ziņojums, institūcijas korektīvo darbību izvērtēšana;
  5. lēmums par akreditāciju, akreditācijas apliecība, akreditētās jomas definējums;
  6. periodiskās uzraudzības (vidēji reizi gadā);
  7. atkārtotā akreditācija (reizi 5 gados).

Akreditācijas process, nepieciešamie iesniedzamie dokumenti, akreditācijai sagatavošanās posms aprakstīts dokumentā D008 "Akreditācijas procedūras"

Pieteikums un nepieciešamie iesniedzamie dokumenti

Juridiska persona, kura vēlas iegūt akreditāciju, iesniedz LATAK oficiālu pieteikumu. Pieteikuma formas atsevišķi katra veida atbilstības novērtēšanas institūcijām ir pieejamas sadaļā Pakalpojumi. Pieteikumā institūcijām jānorāda akreditācijas darbības joma, konkrēti definējot testēšanas metodes, produktu vai sistēmu standartus vai citus normatīvi tehniskos dokumentus. Kopā ar pieteikumu vēlams aizpildīt citus pieprasītos dokumentus un iesniegt kvalitātes sistēmas rokasgrāmatu un atbilstošo procedūru aprakstus.

Institūcijas vai laboratorijas pirmais apmeklējums tiek organizēts pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Akreditācijas procesā pārbaudām iestādes atbilstību nepieciešamajiem standartiem šādās jomās:


Institūcijas tiek akreditētas uz 5 gadiem. Šajā laikā tās tiek regulāri uzraudzītas, lai pārliecinātos, ka tiek ievērotas tehniskās eksertīzes augstās prasības. Prasību neievērošanas gadījumā var tikt noteiktas sankcijas līdz pat akreditācijas atsaukšanai.

Aicinām iepazīties ar izvērstu akreditācijas procesa vizualizāciju, kā arī ar izvērstu procesu aprakstu 

Pieteikums

Juridiska persona, kura vēlas iegūt akreditāciju, iesniedz LATAK oficiālu pieteikumu. Pieteikuma forma ir pieejama šeit

Pieteikumā institūcijām jānorāda akreditācijas darbības joma, konkrēti definējot testēšanas metodes, produktu vai sistēmu standartus vai citus normatīvi tehniskos dokumentus. Kopā ar pieteikumu vēlams aizpildīt citus pieprasītos dokumentus un iesniegt kvalitātes sistēmas rokasgrāmatu un atbilstošo procedūru aprakstus.

Institūcijas vai laboratorijas pirmais apmeklējums tiek organizēts pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Institūcijas sākotnējā novērtēšana - pirmā novērtēšana pēc akreditācijas līguma noslēgšanas, kuras mērķis ir pārliecināties par institūcijas kompetenci un spēju veikt specifiskas atbilstības novērtēšanas darbības atbilstoši akreditācijas kritērijiem.

Uzraudzības procedūra - spēkā esošas akreditācijas laikā LATAK veiktu darbību kopums, kuru mērķis ir pārliecināties, ka LATAK akreditētās institūcijas pārvaldības sistēma tiek uzturēta un turpina atbilst akreditācijas kritērijiem, tostarp, tā ir kompetenta veikt specifiskas atbilstības novērtēšanas darbības atbilstoši akreditācijas sfērai.

Nacionālās akreditācijas institūcijas veic regulāru uzraudzību, lai nodrošinātu, ka akreditētās institūcijas ievēro tehniskās ekspertīzes augstās prasības. Tās var noteikt sankcijas, ja akreditētās institūcijas neievēro visus pienākumus un prasības, un tas var būt pamats akreditācijas jomas apmēra samazināšanai, tās apturēšanai un pat atsaukšanai.

Akreditācijas process aprakstīts šeit

Akreditācijas sfēras paplašināšana - novērtēšana, kuras mērķis ir pārliecināties par institūcijas kompetenci un spēju veikt specifiskas atbilstības novērtēšanas darbības atbilstoši akreditācijas kritērijiem papildu pieteiktajā akreditācijas sfērā.

Akreditācijas process aprakstīts šeit

Par sūdzību un apelāciju iesniegšanu un procedūru valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”

Ja Jums ir nepieciešamības iesniegt sūdzību par LATAK vai atbilstības novērtēšanas institūcijas darbību, vai arī izskatāt iespēju sniegt apelāciju par LATAK pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditāciju, to var iesniegt rakstveidā, elektroniskā veidā vai izteikt mutvārdos. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā un izsniedz tā kopiju iesniedzējam valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” birojā Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010.

Sūdzības izskatīšanas kārtība

Sūdzību izskata un sniedz atbildi:

- ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

- Gadījumos, ja sūdzība daļēji vai pilnībā neatbilst LATAK kompetencei, par to tiek informēts iesniedzējs un, ja iespējams, norāda kompetento iestādi.

- Ja viena mēneša laikā objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sniegt atbildi, par to informē iesniedzēju.

Apelāciju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Apelācija  iesniedzama gadījumos, ja ir pamatotas pretenzijas attiecībā uz LATAK pieņemto lēmumu pēc akreditācijas procedūras veikšanas atbilstības novērtēšanas institūcijā.

Akreditācijas komisijas lēmumu iespējams APSTRĪDĒT viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja tajā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

APSTRĪDĒTOS akreditācijas komisijas lēmumus izskata LATAK direktora izveidota apelācijas komisija. Apstrīdēšana - apelāciju izskata viena mēneša laikā. Ja iesniedzējs nav apmierināts ar apelācijas izskatīšanas rezultātu/pieņemto lēmumu, iesniedzējam ir tiesības pārsūdzēt apelācijas komisijas lēmumu tiesas ceļā.

PĀRSŪDZĒT apelācijas komisijas lēmumu iespējams Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Sūdzību un apelāciju iesniegšanas kanāli

  • E-pasta adrese: pasts@latak.gov.lvdokumentiem ar drošu elektronisko parakstu (nosūtāmā elektroniskā pasta sūtījuma apjoms nedrīkst būt lielāks par 30 megabaitiem (MB). Gadījumā, ja elektroniskais dokuments pārsniedz norādīto apjomu, lūdzam sazināties ar LATAK, lai vienotos par citu dokumenta iesniegšanas veidu – 67373051).
  • Sūdzību vai apelāciju LATAK var iesniegt, izmantojot E-adresi (vairāk par e-adresi http://mana.latvija.lv/e-adrese/)
  • Pa pastu – sūtot vēstuli valsts aģentūrai “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija.

Nepieciešamības gadījumā sūdzību vai apelāciju iespējams iesniegt klātienē LATAK birojā Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010, tomēr lūdzam izvērtēt citus iesniegšanas kanālus, atgādinot par drošību un rūpēm par apkārtējiem. Ja esat nolēmuši sniegt klātienē, lūdzam iepriekš pieteikt savu apmeklējumu pa tālruni 67373051 vai vienojoties par iespējamo pieņemšanas datumu un laiku, izmantojot e-pastu pasts@latak.gov.lv

Vairāk par LATAK procesiem attiecībā uz sūdzību un apelāciju iesniegšanu, izskatīšanu, atbildēšanu u.c. – D.008 dokumentā “Akreditācijas procedūras”