Sertificēt var produktus (piemēram, būvizstrādājumus), pakalpojumus (piemēram, viesnīcas) vai procesus (piemēram, bioloģisko lauksaimniecību).

Produktu sertificēšanas mērķis ir trešās puses apliecinājums, ka produkts (process vai pakalpojums) atbilst noteiktām prasībām. Akreditēta produkta sertificēšana nodrošina sertifikācijas procesa objektivitāti, kompetenci un izsekojamību. Sertifikācija var apliecināt atbilstību standartu prasībām vai arī atbilstības novērtēšanas shēmas noteiktajām prasībām.

Sertifikācijas iestādes akreditāciju reglamentētajā sfērā atbilstoši ES jaunās pieejas direktīvām var lietot kā apliecinājumu tālākai iestādes paziņošanai Eiropas komisijai un citām ES dalībvalstīm. Paziņotās institūcijas iesaistīšana atbilstības novērtēšanas procesos noteikta vairākumā normatīvo aktu gadījumos, kur paredzēts CE marķējums.

Atbilstības novērtēšanas institūcijām piemērojami arī attiecīgie EA, IAF un ILAC obligātie dokumenti. LATAK obligāto dokumentu saraksts dots LATAK D.008. EA, IAF un ILAC dokumentu saraksts EA-INF/01 (skatīt http://www.european-accreditation.org/publications)