Validācija un verifikācija, kā atbilstības novērtēšanas darbības, iegūst pielietojamību jaunās jomās. Ar jauno standartu publicēšanu šo darbību piemērošanas sfēra tiek būtiski paplašināta no tradicionālās siltumnīcefekta gāzu jomas uz daudz plašākām sfērām, kā piemēram, enerģētika, finanses, vides informācija, IT. Atbilstoši IAF rezolūcijai 2019-19 tiek noteikts, ka ISO 14065:2020 tiek piemērots tikai kopā ar ISO/IEC 17029:2019. Jaunā akreditācija pāriet arī uz jaunu 3.līmeņa standartu LVS EN ISO/IEC 17029:2020 (IAF rezolūcija 2019-14 un 2019-19).

Atbilstoši Eiropas Komisijas īstenošanas lēmumam (ES) 2020/1835 (2020. gada 3. decembris) par saskaņotajiem akreditācijas un atbilstības novērtēšanas standartiem* EN ISO/IEC 17029:2019 ir paziņotais standarts visām iestādēm, kuras veic atbilstības novērtēšanu.

Kā akreditācijas standarti tiek piemēroti:

  • LVS EN ISO/IEC 17029:2020 Atbilstības novērtēšana. Vispārīgie principi un prasības validēšanas un verificēšanas institūcijām (ISO/IEC 17029:2019);
  • LVS EN ISO 14065:2022 Vispārīgi principi un prasības vides informācijas validēšanas un verificēšanas institūcijām (ISO 14065:2020);
  • LVS EN ISO 14064-3:2019 Siltumnīcefekta gāzes. 3.daļa: Specifikācija ar norādījumiem siltumnīcefekta gāzu ziņojumu verificēšanai un validēšanai (ISO 14064-3:2019);
  • ISO 14066:2011 Greenhouse gases Competence requirements for greenhouse gas validation teams and verification teams.

Lai nodrošinātu validācijas un verifikācijas iestāžu akreditācijas harmonizāciju, katra joma tiek papildināta ar atbilstošiem dokumentiem starptautiskā, reģionālajā vai nacionālajā līmenī. Piemēram, ICAO CORSIA,  EU ETS reglamentētā verifikācijas programma, nacionālās shēmas. Konkrēto validācijas un verifikācijas shēmu prasību kopums tiek noteikts akreditācijas shēmas ietvaros.

LATAK atbildīgais darbinieks par SEG jautājumiem ir v/a "Latvijas nacionālais akreditācijas birojs"  direktora vietnieks Mārtiņš Ozoliņš.