Vispārējā Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politika

Jūsu privātums un datu aizsardzība Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinim ir ļoti nozīmīga. Pieņemam, ka gadījumā, ja lasāt šo Politiku saistībā ar piekrišanu, kura ir pieprasīta no Jums saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, pirms savu  personu datu iesniegšanas esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc nododot mums savus personas datus, esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem Tīmekļvietņu vienotajā platformā tiek apstrādāti personu dati. Pirms personas datu apstrādes veikšanas, mēs izvērtējam datu apstrādes darbības likumīgumu. Apstrādājam fizisko personu datus uz oficiālo pilnvaru un tai attiecināmu juridisku pienākumu pamata.

Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Valsts kancelejas organizēto un veikto personas datu apstrādi.

Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis ir Valsts kanceleja (VK). Tīmekļa vietņu platformas personu datu apstrādātāji ir platformā iekļauto tīmekļvietņu iestādes, platformas uzturētāji - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), izmitinātāji uz tehniskajiem resursiem - Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (IeMIC) un tehnisko servisu nodrošinātāji - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārziņā esošo pakalpojumu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:

Tīmekļvietņu vienotās platformas darbībā iesaistīto pušu darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestāžu uzdevumā vai pilnvarojuma ietvaros, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Nodarbinātajam ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk nepilnvarotu personu rīcībā.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personu dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji nodrošina datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik nepieciešams Datu apstrādes nolūkiem. Personas datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, lai nepazeminātu personas datu aizsardzības līmeni.

Personu datu apstrādes aizsardzība tiek veikta:

 • informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (serveros, lokālajos datortīklos un lietojumprogrammatūrās) apstrādātajiem personu datiem;
 • datu pārraides tīklā transportētajiem personu datiem, ja tādi tur ir;
 • darba nodrošināšanai izmantotajās informācijas sistēmās, kuras administrē Tīmekļvietņu vienotās platformas iesaistītās iestādes;
 • izstrādātajiem, reģistrētajiem un apritē esošajiem elektroniskajiem dokumentiem, kuri satur personu datus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta, un esat to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas uzlabošanai, personu datu pārzinis monitorē saņemtos personu datus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldē Latvijā. Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personu datus.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārdi, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un interneta protokola (IP) piekļuves adrešu informācija. Tīmekļvietņu vienotās platformas izmanto sīkfailus, kas ļauj iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības un intereses, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Jūsu personas datus tīmekļa vietnēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji, kuriem ir piekļuve šiem datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar normatīvo datu drošības regulējumu.

Personas datus uzglabā, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

Tīmekļvietņu vienotās platformas rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus Tīmekļvietņu vienotās platformas līgumpartneriem (neatkarīgiem pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas papildus normas attiecībā uz personas datu apstrādi.

Tīmekļa vietnēs tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Tīmekļa vietņu platformas realizācijā un sadarbībā iekļautās iestādes savā starpā sadarbojas uz noslēgto normatīvo aktu pamata. Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, ziņojiet par to Valsts kancelejai uz e-pastu vk@mk.gov.lv , kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar Valsts kancelejā nozīmēto atbildīgo darbinieku par personu datu apstrādi. Atbildīgais personu datu pārzinis ir Aldis Apsītis (e-pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv.)

Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, lai pildītu 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punktā, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā uzlikto pienākumu iegūt apmeklējamības un lietošanas statistikas, lai varētu uzlabot Jūsu Tīmekļvietņu vienotās platformas lietošanas ērtumu. Mēs nodrošinām, ka Jūs variet iepazīties ar Sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistiku ieguvei.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes.

Izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka šajā tīmekļvietnē ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot procedūras fizisko personu labā.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 1. Nepieciešamās:

•SESSdb34877a4022e0a5c40d60cffaeb5307 šī sīkdatne nepieciešama tikai satura administratoriem priekš autentifikācijas.

•maintenance_message - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai atkārtoti nerādītos satura vai platformas adminstratora paziņojumi (tādi, ar kuriem satura patērētājs ir iepazinies un nospiedis pogu "Aizvērt").

•allowCookies – šī sīkdatne nosaka vai Jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.

 1. Statistika:

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

•_ga, _gat, _gid - šīs trīs sīkdatnes nepieciešamas visiem lietotājiem, lai atļautu apmeklējuma datu nodošanu statistikas uzkrāšanas rīkam google analytics.

Neakceptējot statistikas sīkdatņu izmantošanu, apmeklējuma dati netiek iekļauti google analytics statistikā.

 1. Sociālo mediju:

•_cfduid - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai varētu dalīties savos sociālajos tīklos ar satura vienību.

Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:

 • Firefox 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 • Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Safari 

https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac

 • Opera 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 • Edge 

https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

 • Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.

1. Kas ir datu pārzinis?

Valsts aģentūrai “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”, juridiskā adrese Brīvības iela 55, Rīgā, LV-1010, e-pasts: pasts@latak.gov.lv (turpmāk - Aģentūra) kā personas datu pārzinim ir pienākums aizsargāt tai uzticētās informācijas konfidencialitāti un privātumu, nodrošinot atbilstošu Aģentūras iegūto personas datu aizsardzību un izmantošanu.

Jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi, aicinām sazināties ar Aģentūru, rakstot uz elektroniskā pasta adresi pasts@latak.gov.lv, vai iesniedzot attiecīgu iesniegumu Aģentūrā.

2. Datu aizsardzības speciālists

Informācija par datu aizsardzības speciālistu tiks publicēta Aģentūras tīmekļa vietnē pēc tiesisko attiecību nodibināšanas.

3. Kādi dati tiek apstrādāti?

Aģentūra, pildot tai noteiktās funkcijas, apstrādā dažādus fizisko personu datus, kas ļauj viņas identificēt, piemēram, informāciju par vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimšanas datiem, adresi, kontaktinformāciju (tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, adresi), darba vietu, izglītību, darba pieredzi, ieņemamajiem amatiem, saistību ar novērtējamajām institūcijām, saziņas valodu.

4. Kādos nolūkos un uz kāda pamata tiek apstrādāti personas dati?

Aģentūras kā valsts pārvaldes iestādes kompetence ir noteikta normatīvajos aktos. Aģentūra veic datu apstrādi, lai pienācīgi pildītu likuma “Par atbilstības novērtēšanu” 14. pantā, Ministru kabineta 2018. gada 27. februāra noteikumos Nr. 111 “Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" nolikums”, Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 673 “Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību” un citos ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un uzdevumus.

Fiziskas personas datiem ir piemērots ierobežotas pieejamības informācijas statuss, un ar tiem var iepazīties tikai tās Aģentūras amatpersonas, darbinieki un eksperti, kuriem šī informācija ir nepieciešama, lai īstenotu atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditācijas procesu un uzraudzītu akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju darbību. Aģentūras īstenotie tehniskie un organizatoriskie pasākumi nodrošina drošu saņemto datu glabāšanu un konfidencialitāti, novēršot informācijas nesankcionētu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

Ja fiziskā persona ir piekritusi datu apstrādei, Aģentūra tos izmanto, lai:

 • saskaņā ar piemērojamā standarta un normatīvo aktu prasībām pārliecinātos par atbilstības novērtēšanas institūciju personāla resursu pietiekamību;
 • noslēgtu dažāda veida līgumus un pildītu no tiem izrietošās saistības;
 • pildītu juridisko pienākumu, piemēram, lai glabātu datus nodokļu aprēķina vajadzībām vai sniegtu informāciju valsts iestādei vai tiesībsargājošai iestādei;
 • nodrošinātu dalību Aģentūras rīkotajās sanāksmēs, informatīvajos pasākumos vai apmācībās un analizētu pasākuma apmeklētību;
 • veicinātu Aģentūras rīkoto pasākumu publicitāti un sabiedrības informētību par tā norisi, pasākuma laikā veicot fotografēšanu un filmēšanu un uzņemtos materiālus, publicējot interneta vietnēs un sociālajos tīklos;
 • piesaistītu ekspertus atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanas procesos un sūdzību izskatīšanas procesos;
 • atlasītu personas darbam Aģentūrā;
 • nodrošinātu piekļuvi akreditācijas informācijas sistēmai;
 • noskaidrotu sabiedrības viedokli par Aģentūras darbu un pakalpojumu kvalitāti.


5. Kādām personām var tikt nodoti dati?

Fiziskas personas dati var tikt nodoti Aģentūras atbildīgajiem darbiniekiem, novērtēšanas procesā iesaistītajiem ekspertiem vai tieši pilnvarotām personām, datu apstrādātājiem (piemēram, grāmatvedības, informācijas tehnoloģiju vai personāla lietvedības pakalpojumu sniedzējam), valsts, pašvaldību un tiesībsargājošām iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

Fiziskas personas datu nodošana ir balstīta vienīgi uz likumīgu interesi par personas datu pārsūtīšanu Aģentūras darbībā iesaistītajām personām iekšējiem administratīvajiem mērķiem, vai šī apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskas saistības. Ja šāda personas datu nodošana tiek veikta, personas informācija arī turpmāk tiek aizsargāta, nodrošinot Vispārējā datu aizsardzības regulā minēto fizisko personu datu aizsardzības pakāpi.
 
6. Cik ilgi tiek glabāti personas dati?

Aģentūras rīcībā esošie personas dati tiek glabāti, līdz tiek sasniegts to apstrādes nolūks vai normatīvajos aktos paredzēto laiku. Pēc tam dati tiek dzēsti, ja vien normatīvajos aktos nav paredzēts ilgāks datu glabāšanas periods.

7. Datu subjekta tiesības datu apstrādes procesā

 • Uzdot jautājumus par to, kā Aģentūra administrē attiecīgās personas datus. Lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz pasts@latak.gov.lv;
 • Piekļuves un labošanas tiesības - personai ir tiesības piekļūt šiem datiem. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Aģentūrai ir pienākums sniegt personai informāciju par viņas datiem, tie tiek sniegti bez maksas. Pirms personas datu sniegšanas Aģentūra var prasīt personai apliecināt savu identitāti un sniegt pietiekamu informāciju par personas sadarbību ar Aģentūru, lai būtu iespējams, atrast konkrētās personas datus.
 • Tiesības pieprasīt labot datus - ja Aģentūras rīcībā esošā informācija par personu ir nepareiza, attiecīgajam datu subjektam ir tiesības prasīt izlabot jebkādas neatbilstības viņas personas datos.
 • Tiesības iebilst pret apstrādi - personai ir tiesības iebilst pret Aģentūras veikto personas datu apstrādi, ja Aģentūrai vairs nav tiesības tos izmantot.
 • Tiesības ierobežot datu apstrādi - lūgt piekļuvi personas datiem, tos labot vai dzēst, ierobežot to apstrādi, kā arī - tiesības iebilst un tiesības uz datu pārnesamību. Veicot datu apstrādi, pamatojoties uz personas piekrišanu, attiecīgajai personai ir tiesības atsaukt savu piekrišanu.
 • Citas tiesības - personai ir tiesības pieprasīt datu dzēšanu, ja Aģentūra tos glabā pārāk ilgi, noteiktās situācijās ierobežot datu apstrādi un/vai iegūt elektroniska formāta kopijas no informācijas, ko Aģentūra glabā par personu.
 • Papildu minētajam, personai ir tiesības Aģentūras rīkotajos publiskajos pasākumos (piemēram, sanāksmēs, semināros, apmācībās), kur Aģentūras pārstāvji veic fotografēšanu, vai filmēšanu, lūgt, lai viņus nefilmē vai nefotografē, un, lai viņu attēli netiek publicēti.

8. Garantijas pret datu ļaunprātīgu izmantošanu

Aģentūra apstrādā personas datus, rūpējoties par to drošību, izmantojot dažādus drošības pasākumus (piemēram, datu šifrēšanu un ugunsmūra aizsardzību) un, ievērojot, konfidencialitātes prasības, lai novērstu to ļaunprātīgu un neatbilstošu izmantošanu, neatļautu atklāšanu, izpaušanu un izmainīšanu, kā arī nesankcionētu piekļuvi.

9. Personas datu nosūtīšanu uz trešajām valstīm

Personas dati var tikt nosūtīti uz trešajām valstīm, kas nav Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) dalībvalstīs, tikai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un stingri ievērojot to noteikumus.

10. Tiesības iesniegt sūdzību

Ja datu subjektam ir kādas pretenzijas, iebildumi vai sūdzības saistībā ar Aģentūras veikto viņa personas datu apstrādi, tad datu subjekts vispirms var vērsties Aģentūrā. Ja šo strīdu nevar atrisināt Aģentūras ietvaros, tad datu subjektam ir tiesības iesniegt iesniegumu vai sūdzību Datu valsts inspekcijā kā uzraudzības iestādē datu apstrādes jomā.

11. Automatizēto lēmumu pieņemšanu

Aģentūra neizmanto iegūtos personas datus automatizētu lēmumu pieņemšanai.

[1] Regulas 39. panta 1. punkta d) un e) apakšpunktā noteiktos uzdevumus Aģentūrā pilda Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vecākais referents.