Vispārējā Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politika

Jūsu privātums un datu aizsardzība Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinim ir ļoti nozīmīga. Pieņemam, ka gadījumā, ja lasāt šo Politiku saistībā ar piekrišanu, kura ir pieprasīta no Jums saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, pirms savu  personu datu iesniegšanas esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc nododot mums savus personas datus, esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem Tīmekļvietņu vienotajā platformā tiek apstrādāti personu dati. Pirms personas datu apstrādes veikšanas, mēs izvērtējam datu apstrādes darbības likumīgumu. Apstrādājam fizisko personu datus uz oficiālo pilnvaru un tai attiecināmu juridisku pienākumu pamata.

Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Valsts kancelejas organizēto un veikto personas datu apstrādi.

Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis ir Valsts kanceleja (VK). Tīmekļa vietņu platformas personu datu apstrādātāji ir platformā iekļauto tīmekļvietņu iestādes, platformas uzturētāji - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), izmitinātāji uz tehniskajiem resursiem - Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (IeMIC) un tehnisko servisu nodrošinātāji - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārziņā esošo pakalpojumu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:

Tīmekļvietņu vienotās platformas darbībā iesaistīto pušu darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestāžu uzdevumā vai pilnvarojuma ietvaros, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Nodarbinātajam ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk nepilnvarotu personu rīcībā.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personu dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji nodrošina datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik nepieciešams Datu apstrādes nolūkiem. Personas datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, lai nepazeminātu personas datu aizsardzības līmeni.

Personu datu apstrādes aizsardzība tiek veikta:

 • informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (serveros, lokālajos datortīklos un lietojumprogrammatūrās) apstrādātajiem personu datiem;
 • datu pārraides tīklā transportētajiem personu datiem, ja tādi tur ir;
 • darba nodrošināšanai izmantotajās informācijas sistēmās, kuras administrē Tīmekļvietņu vienotās platformas iesaistītās iestādes;
 • izstrādātajiem, reģistrētajiem un apritē esošajiem elektroniskajiem dokumentiem, kuri satur personu datus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta, un esat to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas uzlabošanai, personu datu pārzinis monitorē saņemtos personu datus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldē Latvijā. Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personu datus.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārdi, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un interneta protokola (IP) piekļuves adrešu informācija. Tīmekļvietņu vienotās platformas izmanto sīkfailus, kas ļauj iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības un intereses, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Jūsu personas datus tīmekļa vietnēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji, kuriem ir piekļuve šiem datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar normatīvo datu drošības regulējumu.

Personas datus uzglabā, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

Tīmekļvietņu vienotās platformas rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus Tīmekļvietņu vienotās platformas līgumpartneriem (neatkarīgiem pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas papildus normas attiecībā uz personas datu apstrādi.

Tīmekļa vietnēs tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Tīmekļa vietņu platformas realizācijā un sadarbībā iekļautās iestādes savā starpā sadarbojas uz noslēgto normatīvo aktu pamata. Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, ziņojiet par to Valsts kancelejai uz e-pastu vk@mk.gov.lv , kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar Valsts kancelejā nozīmēto atbildīgo darbinieku par personu datu apstrādi. Atbildīgais personu datu pārzinis ir Aldis Apsītis (e-pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv.)

Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, lai pildītu 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punktā, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā uzlikto pienākumu iegūt apmeklējamības un lietošanas statistikas, lai varētu uzlabot Jūsu Tīmekļvietņu vienotās platformas lietošanas ērtumu. Mēs nodrošinām, ka Jūs variet iepazīties ar Sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistiku ieguvei.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes.

Izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka šajā tīmekļvietnē ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot procedūras fizisko personu labā.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 1. Nepieciešamās:

•SESSdb34877a4022e0a5c40d60cffaeb5307 šī sīkdatne nepieciešama tikai satura administratoriem priekš autentifikācijas.

•maintenance_message - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai atkārtoti nerādītos satura vai platformas adminstratora paziņojumi (tādi, ar kuriem satura patērētājs ir iepazinies un nospiedis pogu "Aizvērt").

•allowCookies – šī sīkdatne nosaka vai Jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.

 1. Statistika:

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

•_ga, _gat, _gid - šīs trīs sīkdatnes nepieciešamas visiem lietotājiem, lai atļautu apmeklējuma datu nodošanu statistikas uzkrāšanas rīkam google analytics.

Neakceptējot statistikas sīkdatņu izmantošanu, apmeklējuma dati netiek iekļauti google analytics statistikā.

 1. Sociālo mediju:

•_cfduid - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai varētu dalīties savos sociālajos tīklos ar satura vienību.

Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:

 • Firefox 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 • Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Safari 

https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac

 • Opera 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 • Edge 

https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

 • Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.

I Vispārīgie noteikumi

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 27.februāra noteikumiem Nr.111 “Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” nolikums” valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (turpmāk – LATAK) ir ekonomikas ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. LATAK mērķis ir līdzdarboties valsts akreditācijas politikas izstrādē un tās ieviešanā, kā arī nodrošināt tieši piemērojamo Eiropas Savienības un starptautisko prasību ievērošanu akreditācijas jomā, sniedzot kvalitatīvus un uzticamus akreditācijas pakalpojumus atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām. LATAK savā darbībā īsteno nacionālās akreditācijas institūcijas funkcijas, kas noteiktas likumā "Par atbilstības novērtēšanu", kā arī citos normatīvajos aktos.

Lai īstenotu noteiktās funkcijas, LATAK ir noteikti šādi uzdevumi:

 • pārbaudīt atbilstības novērtēšanas institūcijas (arī ārvalstu) funkciju izpildi atbilstības novērtēšanā, ievērojot nacionālās, kā arī tieši piemērojamās Eiropas Savienības un starptautiskās prasības akreditācijas jomā;
 • piedalīties un sniegt priekšlikumus ar akreditācijas sistēmu saistītu normatīvo aktu izstrādē;
 • sadarboties ar tirgus uzraudzības iestādēm, citām valsts pārvaldes iestādēm un nozares nevalstiskajām organizācijām;
 • piedalīties reģionālo un starptautisko institūciju sanāksmēs un darba grupās, kā arī apmainīties ar informāciju ar citu valstu akreditācijas institūcijām;
 • organizēt akreditācijas procesā iesaistīto personu un atbilstības novērtēšanas institūciju mācības par biroja kompetences jautājumiem;
 • nodrošināt citu valstu akreditācijas institūciju akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju un personu novērtēšanu Eiropas Akreditācijas kooperācijas pārrobežu akreditācijas politikas īstenošanas ietvaros;
 • nodrošināt aktuālu publiski pieejamo informāciju par akreditētajām atbilstības novērtēšanas institūcijām, kā arī uzturēt un pilnveidot akreditēto institūciju datubāzi;
 • informēt sabiedrību par aktualitātēm akreditācijas jomā.

Lai efektīvi īstenotu augstākminētās funkcijas, LATAK ir nepieciešams ievākt personas datus. Šīs privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt datu subjektam – fiziskajai personai, kuras dati tiek apstrādāti - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām.

2. Apstrādājot personas datus LATAK ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.

3. Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā LATAK un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā datu subjekts ir sniedzis personas datus: LATAK interneta vietnē, papīra formātā vai telefoniski.

4. LATAK sīkdatņu politika ir pieejama LATAK tīmekļa vietnes sadaļas "Par mums" apakšsadaļā "Privātuma politika".

II Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

5. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: LATAK, Reģ.Nr. 90011630688, adrese Brīvības iela 55, Rīgā, LV-1010, tālrunis 67373051, e-pasts: pasts@latak.gov.lv; tīmekļa vietnes adrese www.latak.gov.lv

6. Saziņai ar LATAK datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: DAS@latak.gov.lv.

III Galvenās datu subjektu kategorijas, datu veidi un apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati

7. Galvenās datu subjektu kategorijas par kurām LATAK ievāc personas datus:

7.1. LATAK klientu kontaktpersonas un pārstāvji;

7.2. LATAK klientiem saistītās fiziskās personas, kuras apliecina klienta (juridiskas personas) kompetenci un spēju veikt specifiskas atbilstības novērtēšanas darbības;

7.3. citas personas, kas sazinās ar LATAK;

7.4. personas, kas piesakās darbā;

7.5. LATAK darbinieki;

7.6. darījumu partneri, tostarp apakšuzņēmēji un ar apakšuzņēmējiem saistītās fiziskās personas;

7.7. LATAK lietojumā esošo telpu apmeklētāji;

7.8. LATAK organizētu pasākumu apmeklētāji

8. Personas dati tiek vākti gan no datu subjekta, gan ārējiem avotiem, t.i., no citām publiski pieejamām vai ierobežotas piekļuves datubāzēm, no kurām LATAK saņem informāciju, pamatojoties uz atsevišķi noslēgtu vienošanos ar datubāzes turētāju. Personas datu kategorijas, kuras LATAK lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

8.1. identifikācijas dati - vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, autorizācijas dati (autorizējoties ar Latvija.gov.lv starpniecību) - lai izpildītu uz LATAK attiecināmu juridisku pienākumu;

8.2. kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese – lai nodrošinātu līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildi vai pasākumu veikšanu pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšana vai, lai izpildītu uz LATAK attiecināmu juridisku pienākumu;

8.3. LATAK klientu personāla dati – izglītība, amats, darbavieta, pieredze - lai izpildītu uz LATAK attiecināmu juridisku pienākumu;

8.4. Ar personāla atlasi saistītie dati (Vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas dati, kontaktinformācija, darba pieredze, izglītība (ieskaitot kursus un sertifikātus), valodu prasme, cita informācija, kuru pretendents vēlaties sniegt LATAK) - lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi.

8.5. finanšu dati – bankas konti, maksājumu rekvizīti – lai nodrošinātu līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildi vai pasākumu veikšanu pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

8.6. fotografēšanas, filmēšanas (t. sk. audioieraksts) rezultātā iegūtie personu attēli - apmeklētāju pieņemšanas kvalitātes kontroles un LATAK darbības tiesiskuma nodrošināšanai;

8.7. dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus, piemēram, dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem uz/no tiesību aizsardzības iestādēm, nodokļu administrācijas iestādēm, tiesām u.c. – lai izpildītu uz LATAK attiecināmu juridisku pienākumu.

IV Apstrādes juridiskais pamats

9. LATAK veiktās personas datu apstrādes juridiskais pamats.

9.1. Personas datu apstrādes nolūks - lai izpildītu uz LATAK attiecināmu juridisku pienākumu:

9.1.1.personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai LATAK varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kuri tai deleģēti normatīvajos aktos (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts, likums “Par atbilstības novērtēšanu”.

9.2. Personas datu apstrādes nolūks - apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšana (Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

9.3. Personas datu apstrādes nolūks - lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi:

9.3.1. pretendenta personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz LATAK attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts; Valsts civildienesta likums un Darba likums);

9.3.2. saņemot pretendenta pieteikumu LATAK rodas tiesiska interese apstrādāt saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

9.4. Personas datu apstrādes nolūks – apmeklētāju pieņemšanas kvalitātes kontroles un LATAK darbības tiesiskuma nodrošināšanai:

9.4.1.Valsts pārvaldes iestādēm, t.sk. LATAK ir jābūt tiesiskai, efektīvai, atklātai un sabiedrībai pieejamai. Līdz ar to LATAK nodrošināta pilnvērtīgu klātienes un neklātienes pakalpojumu pieejamību. Lai pieņemšanas laikā, tai skaitā akreditācijas komisijas sēdes laikā sniegtā informācija būtu sniegta precīzi, saprotamā valodā, kā arī, lai neveidotos konflikta situācijas par LATAK sniegto informāciju, LATAK katru pieņemšanu, akreditācijas komisijas sēdi protokolē. Pieņemšanā, akreditācijas komisijas sēdes var tikt ierakstītas (audioieraksts vai video ieraksts), kas tiek pievienots protokolam (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

V Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana

10. Personas datu aizsardzībai LATAK izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Personas dati tiek uzglabāti droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.

11. Personas datu saņēmēji ir LATAK un tās pilnvarotās personas, pats datu subjekts, apstrādātāji, tiesībsargājošās vai uzraugošās iestādes, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtīb

12. Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:

12.1. Visa informācija, kas iegūta personāla atlases konkursa laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā vienu gadu par ierēdņa amata pretendentiem un ne ilgāk kā divus gadus par darbinieka amata pretendentiem, lai nodrošinātu LATAK tiesiskās intereses. Gadījumā, ja LATAK saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.

12.2. Visa informācija, lai izpildītu uz LATAK attiecināmu juridisku pienākumu, tiek glabāta tik ilgi, cik nepieciešamas personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

12.3. Protokoli un tiem pievienotie ieraksti (audio/ video ieraksti), ja tādi tika veikti, tiek glabāti 3 gadus, ievērojot dokumentu un arhīvu pārvaldes noteikumus.

12.4. Personas datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti šādi kritēriji:

12.4.1. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā datu subjekts vai LATAK var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, vest prasību tiesā vai noilguma ievērošana u.tml.);

12.4.2. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt.

Pēc tam, kad šajā punktā minētie kritēriji nav piemērojami, Jūsu personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

13. Jums ir šādas tiesības:

13.1. saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz LATAK leģitīmajām interesēm). Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no LATAK pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs;

13.2. iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā. Dokumentus LATAK pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus) vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.gov.lv, kā arī tos var atstāt Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, 1.stāva pastkastē (pie apsardzes posteņa);

13.3. saņemt savus personas datus, ko esat sniedzis/usi un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem.

14. Atbildi Jums LATAK nosūtīs pa pastu uz Jūsu deklarēto dzīvesvietas adresi, uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi ar drošu elektronisko parakstu, ja atbildi Jūs vēlaties saņemt elektroniski vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.gov.lv.

15. LATAK nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja gadījumā Jums ir pamatotas bažas par to, ka LATAK veic Jūsu personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jums ir tiesības iesniegt par to pieteikumu tiesā.

VI Noslēguma jautājums

16. LATAK ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju LATAK tīmekļa vietnes sadaļas "Par mums" apakšsadaļā "Privātuma politika".