Vairāk par akreditācijas procesu, pieteikumu iesniegšanu, izskatīšanu, institūcijas novērtēšanas procesu u.c. skatīt šajā dokumentā - Akreditācijas procedūras

Iesniedzamo dokumentu pieejamība ir jānodrošina elektroniskā formātā. Arī tad, ja institūcija dokumentus iesniedz papīra formātā, tiem ir jābūt pieejamiem arī elektroniski. Tikai papīra formāts netiek pieņemts. 

Akreditācijas process

Darba dienas

Uzņēmums iesniedz pieteikumu akreditācijai un citu nepieciešamo dokumentāciju (D.008/Akreditācijas procedūras), kas norādīta LATAK tīmekļa vietnē. (Sākotnējā novērtēšana, atkārtotā novērtēšana un sfēras paplašināšana tiek uzsākta, pamatojoties uz institūcijas pieteikumu).

Vispārējos dokumentus, kas saistīti ar akreditācijas procesiem, skatīt šeit

 

-
LATAK nosūta apliecinājumu par pieteikuma saņemšanu. (Ja akreditācijas pieteikums nesatur visu novērtēšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, LATAK lūdz institūcijai noteiktā termiņā iesniegt trūkstošo informāciju un dokumentus. Ja institūcija noteiktajā termiņā neieniedz LATAK lūgto informāciju, tad LATAK neuzsāk institūcijas novērtēšanas procedūru un rakstveidā par to informē institūciju.) ~3 (atkarīgs no iztrūkstošās dokumentācijas un institūcijas rīcības pēc lūguma iesniegt papildu dokumentus)

LATAK apstiprina dokumentācijas saņemšanu, piešķir vadošo vērtētāju un, ja visi dokumenti ir iesniegti un tādējādi ir iespējams uzsākt novērtēšanu, sagatavi vēstuli par pirmo apmeklējumu, piedāvā tikšanos, lai apspriestu akreditācijas kritērijus, vērtēšanas norisi un līguma nosacījumus. 

 

* Ja institūcija iesniedz akreditācijas pieteikumu jomā, kurā LATAK nav akreditējis nevienu institūciju, LATAK rakstveidā informē institūciju par nepieciešamību apgūt jaunu akreditācijas jomu, norādot termiņu, kādā ir iespējams uzsākt institūcijas akreditācijas procesu.

~ 15 darba dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas LATAK. Tikšanās parasti notiek LATAK telpās vai arī attālināti. Ja sākotnēji nepieciešams pārliecināties par atbilstības novērtēšanas institūcijas specifisko apstākļu nodrošinājumu atbilstības novērtēšanas darbību veikšanai, tikšanās var notikt arī institūcijas telpās. Par tikšanos tiek noformēts protokols, kurā atzīmēti dokumenti, kas institūcijai jāiesniedz līdz sākotnējās vērtēšanas norisei

 

* termiņu saskaņo ar institūciju individuāli

LATAK sagatavo līgumu un nosūta institūcijai, piešķir institūcijai identifikācijas numuru.

~ 5 darba dienas no tikšanās brīža ar institūciju

Pēc līguma abpusējas parakstīšanas un vērtēšanas apjoma saskaņošanas, LATAK nosūta vienošanās protokolu un rēķinu. Saskaņā ar akreditācijas līguma nosacījumiem starp LATAK un institūciju tiek slēgta rakstveida vienošanās par akreditācijas procesa izmaksām.

1 mēneša laikā no līguma parakstīšanas dienas

Institūcija veic avansa maksājumu ne mazāk kā 40% no kopējām akreditācijas izmaksām, saņem vērtēšanas plānu un informāciju par iesaistītajiem ekspertiem. 

 

* Novērtēšanas procedūra tiek uzsākta TIKAI PĒC avansa maksājuma saņemšanas. Izņemot gadījumus, kad atrunāts savādāk.

ne vēlāk kā 7 darba dienas pirms plānotās institūcijas novērtēšanas vizītes tiek saņemts plāns un informācija par vērtēšanas grupas sastāvu. Institūcija 3 darba dienu laikā var izteikt noraidījumu vērtēšanas grupas sastāvam, iesniedzot LATAK pamatotu iesniegumu. Ja nepieciešams, LATAK apstiprina citu vērtēšanas grupas sastāvu un vienojas par citu novērtēšanas vizītes datumu.

10 darba dienu laikā institūcija veic avansa 60% (sākotnējā, atkārtotā akreditācija) vai 40% (uzraudzība, sfēras paplašināšanas/sašaurināšana) rēķina apmaksu.

LATAK nozīmētā vērtēšanas grupa veic institūcijas kompetences vērtēšanu (ja nepieciešams, novērtēšana un praktiskās darbības novērtēšana var tikt veikta attālināti), analizējot tās atbilstību akreditācijas kritērijiem visās pieteiktajās jomās.

Institūcjas kompetences novērtēšana ietver dokumentu un pierakstu novērtēšanu, personāla kompetences novērtēšanu, institūcijas prakstiskās darbības novērošanu, kā arī nepieciešamo resursu pietiekamības novērtēšanu. Novērtēšanas vizīti noslēdz ar sanāksmi, kurā novērtēšanas grupa iepazīstina institūciju ar novērtēšanas rezultātiem un izsniedz rakstisku pārskatu par konstatēto. 

Rezultātā LATAK iegūst apliecinājumus par institūcijas atbilstību akreditācijas kritērijiem.

*Ja noslēguma sanāksmē nav iespējams izsniegt rakstisku pārskatu, novērtēšanas grupas vadošais vērtētājs to sagatavo un nosūta institūcijai.

 

 

Vismaz 7 dienas pēc novērtēšanas plāna saņemšanas

 

 

* ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc noslēguma sanāksmes

Institūcija veic korektīvās darbības, ja tiek konstatētas neatbilstība, un iesniedz LATAK atbilstošus korektīvo darbību apliecinājumus.

 

 

Termiņš atkarīgs no atklājumu klasifikācijas 

Klasifikācija noteikta dokumentā - Akreditācijas procedūras

LATAK izvērtē iesniegtos apliecinājumus, organizē Akreditācijas komisiju, tiek pieņemts akreditācijas lēmums un tiek sagatavoti akreditācijas dokumenti, kurus nosūta akreditētai institūcijai - kā arī publicē informāciju par institūcijas akreditācijas statusu LATAK tīmekļa vietnē sadaļā - akreditētās institūcijas -
Atbilstības novērtēšanas institūcija veic beigu maksājumu atbilstoši saņemtajam rēķinam (uzraudzības procedūras apmaksa, sfēras paplašināšana vai sašaurināšana tiek apmaksāta 4 maksājumos - 40% avansa maksājums un atlikušie 60% trīs turpmākajos maksājumos). Rēķins par akreditācijas statusa uzturēšanu par pirmo gadu tiek nosūtīts pirmajā mēnesī pēc akreditācijas piešķiršanas. Vēlāk rēķins par akreditācijas statusa uzturēšanu tiek izrakstīts regulāri reizi gadā, kamēr akreditācija ir aktīva. 10 darba dienu laikā institūcija veic rēķina apmaksu