Dokumenta mērķis ir noteikt Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (turpmāk - Aģentūra) politiku, lai nodrošinātu neietekmējamības, objektivitātes un konfidencialitātes ievērošanu, interešu konflikta neesamības un korupcijas novēršanu Aģentūras darbībā saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajos aktos un standartā LVS EN ISO/IEC 17011:2017 “Atbilstības novērtēšana. Prasības akreditācijas institūcijām, kas akreditē atbilstības novērtēšanas institūcijas” noteikto. Dokuments ir saistošs Aģentūras nodarbinātajiem, tajā skaitā tehniskajiem ekspertiem/vērtētājiem un Aģentūras funkciju un uzdevumu izpildē iesaistītajām pusēm, kā arī ieinteresētajām pusēm (turpmāk – Aģentūras nodarbinātie).

Neietekmējamības, objektivitātes un konfidencialitātes ievērošana, interešu konflikta neesamība un korupcijas novēršana ir būtiski Aģentūras funkciju izpildes priekšnosacījumi, lai nodrošinātu starptautiski atzītu un uzticamu akreditācijas pakalpojumu īstenošanu.

Aģentūra apzinās neietekmējamības, objektivitātes un konfidencialitātes ievērošanas, interešu konflikta neesamības un korupcijas novēršanas nozīmību funkciju izpildē gan attiecībā uz akreditācijas lēmumu pieņemšanu, gan Aģentūras administratīvo vadību un darbības pārvaldību.

Aģentūras funkciju, uzdevumu un mērķu izpildē, Aģentūra pastāvīgi uzrauga un pārvalda neietekmējamības, objektivitātes, konfidencialitātes, interešu konflikta neesamības un korupcijas novēršanas aspektus.

Vairāk par Aģentūras neietekmējamības, objektivitātes un konfidencialitātes ievērošanas, interešu konflikta novēršanas un pretkorupcijas politiku lasi pieveinotajā dokumentā vai atver, klikšķinot šeit

Ar pārrobežu akreditācijas politiku varat iepazīties šeit.