Par sūdzību un apelāciju iesniegšanu un procedūru valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”

Ja Jums ir nepieciešamības iesniegt sūdzību par LATAK vai atbilstības novērtēšanas institūcijas darbību, vai arī izskatāt iespēju sniegt apelāciju par LATAK pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditāciju, to var iesniegt rakstveidā, elektroniskā veidā vai izteikt mutvārdos. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā un izsniedz tā kopiju iesniedzējam valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” birojā Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010.

Sūdzības izskatīšanas kārtība

Sūdzību izskata un sniedz atbildi:

- ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

- Gadījumos, ja sūdzība daļēji vai pilnībā neatbilst LATAK kompetencei, par to tiek informēts iesniedzējs un, ja iespējams, norāda kompetento iestādi.

- Ja viena mēneša laikā objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sniegt atbildi, par to informē iesniedzēju.

Apelāciju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Apelācija  iesniedzama gadījumos, ja ir pamatotas pretenzijas attiecībā uz LATAK pieņemto lēmumu pēc akreditācijas procedūras veikšanas atbilstības novērtēšanas institūcijā.

Akreditācijas komisijas lēmumu iespējams APSTRĪDĒT viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja tajā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

APSTRĪDĒTOS akreditācijas komisijas lēmumus izskata LATAK direktora izveidota apelācijas komisija. Apstrīdēšana - apelāciju izskata viena mēneša laikā. Ja iesniedzējs nav apmierināts ar apelācijas izskatīšanas rezultātu/pieņemto lēmumu, iesniedzējam ir tiesības pārsūdzēt apelācijas komisijas lēmumu tiesas ceļā.

PĀRSŪDZĒT apelācijas komisijas lēmumu iespējams Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Sūdzību un apelāciju iesniegšanas kanāli

  • E-pasta adrese: pasts@latak.gov.lvdokumentiem ar drošu elektronisko parakstu (nosūtāmā elektroniskā pasta sūtījuma apjoms nedrīkst būt lielāks par 30 megabaitiem (MB). Gadījumā, ja elektroniskais dokuments pārsniedz norādīto apjomu, lūdzam sazināties ar LATAK, lai vienotos par citu dokumenta iesniegšanas veidu – 67373051).
  • Sūdzību vai apelāciju LATAK var iesniegt, izmantojot E-adresi (vairāk par e-adresi http://mana.latvija.lv/e-adrese/)
  • Pa pastu – sūtot vēstuli valsts aģentūrai “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija.

Nepieciešamības gadījumā sūdzību vai apelāciju iespējams iesniegt klātienē LATAK birojā Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010, tomēr lūdzam izvērtēt citus iesniegšanas kanālus, atgādinot par drošību un rūpēm par apkārtējiem. Ja esat nolēmuši sniegt klātienē, lūdzam iepriekš pieteikt savu apmeklējumu pa tālruni 67373051 vai vienojoties par iespējamo pieņemšanas datumu un laiku, izmantojot e-pastu pasts@latak.gov.lv

Vairāk par LATAK procesiem attiecībā uz sūdzību un apelāciju iesniegšanu, izskatīšanu, atbildēšanu u.c. – D.008 dokumentā “Akreditācijas procedūras”