Vides verificētāju (EMAS) atbilstības novērtēšana

Vides pārvaldības un audita sistēma (EMAS) kā nozīmīga ilgtspējīga patēriņa un ražošanas un ilgtspējīgas rūpniecības politikas rīcības plāna instrumenta mērķis ir veicināt organizāciju veikuma vides jomā, pastāvīgu uzlabošanu, izveidojot un ieviešot organizācijās vides vadības sistēmas, sistemātiski, objektīvi un regulāri novērtējot šo sistēmu darbības rezultātus, sniedzot informāciju par veikumu vides jomā un iesaistoties atklātā dialogā ar sabiedrību un citām ieinteresētajām pusēm, aktīvi iesaistot organizāciju darbiniekus vides vadības sistēmu izveidē un nodrošinot piemērotas apmācības.

Aģentūra nodrošina atzītas akreditācijas institūcijas statusu atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1221/2009 (2009. gada 25. novembris) par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS). Pēdējā salīdzinošā vērtēšana notika 2023.gada maijā. Vērtēšanas rezultāti tika apstiprināti 2024.gada 18.aprīļa FALB sanāksmē. Nākošā salīdzinošā vērtēšana paredzēta 2026.gadā.

Saskaņā ar Vides aizsardzības likumu reģistrācijai vides vadības un audita sistēmā nepieciešamos elementus pārbauda un apstiprina akreditēts vides verificētājs. LATAK Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic vides verificētāju akreditāciju un viņu darbības uzraudzību, kā arī izveido un uztur vides verificētāju reģistru. Latvijas kompetentā institūcija EMAS jomā ir Vides pārraudzības valsts birojs, kura uztur arī EMAS reģistru.

Vides verificētāju novērtēšanas procesā Latvijas Nacionālajā akreditācijas sistēmā tiek piemērots LVS EN ISO/IEC 17011 un LVS EN ISO/IEC 17021-1 standarts, EMAS Regula, EMAS Regulas 30.pantā noteiktā Akreditācijas un licenzēšanas iestāžu foruma (FALB) vadlīnijas, piemērojamie EA un IAF dokumenti, kā arī citi piemērojamie normatīvie akti.

LATAK ir izstrādājis šādus dokumentus vides verificētājiem:

  • Vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) verificētāju akreditācijas procedūra LATAK D.039;
  • Citā Eiropas Savienības dalībvalstī akreditēta vides vadības un audita sistēmas (EMAS) verificētāju uzraudzības procedūra D.042;

LATAK atbildīgais darbinieks par EMAS jautājumiem ir v/a "Latvijas nacionālais akreditācijas birojs" direktora vietnieks Mārtiņš Ozoliņš.

Tāpat aicinām iepazīties ar Eiropas Komisijas publicēto pētījumu par EMAS jomu un tās ietekmi.