Pārvaldības sistēmu sertifikācija nodrošina, ka trešā neatkarīgā puse apliecina, ka uzņēmuma ieviestā pārvaldības sistēma atbilst attiecīgā standarta prasībām, klientu vai citu ieinteresēto pušu specifiskām prasībām, normatīvo aktu prasībām un arī ir kā atbalsts paša uzņēmuma noteikto mērķu sasniegšanai.

Akreditēta pārvaldības sistēmas sertifikācija rada uzticību par sertifikācijas objektivitāti un neatkarību, auditoru kompetenci un zināšanām konkrētajās tautsaimniecības jomās. Akreditācija nodrošina arī sertifikātu starptautisku atzīšanu.

Atbilstības novērtēšanas institūcijām piemērojami arī attiecīgie EA, IAF un ILAC obligātie dokumenti. LATAK obligāto dokumentu saraksts dots LATAK D.008. EA, IAF un ILAC dokumentu saraksts EA-INF/01 (skatīt http://www.european-accreditation.org/publications)