Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" (LATAK) ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas uzsāka darbu 1994.gada 30.augustā kā Latvijas nacionālā akreditācijas institūcija.

LATAK neatkarība, integritāte un patstāvība lēmumu pieņemšanā noteikta likumdošanas aktos, iekšējos noteikumos un procedūrās. Atbilstoši Eiropas Parlamenta un padomes Regulai 765/2008/EK, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību, LATAK darbojas kā nacionālā akreditācijas institūcija.

LATAK funkcijas ir noteiktas likumā „Par atbilstības novērtēšanu” 14.pantā un tās ir:

 • novērtēt un akreditēt atbilstības novērtēšanas institūcijas, kā arī uzraudzīt šo institūciju darbību, ievērojot Latvijas nacionālos standartus, normatīvos aktus, Eiropas vai starptautiskos standartus, kā arī savstarpējos atzīšanas līgumos ar starptautiskajām akreditācijas organizācijām noteiktās prasības;
 • tehniski nodrošināt Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes darbu;
 • organizēt prasmes pārbaudes un koordinēt starplaboratoriju salīdzinošās programmas saskaņā ar Latvijas, Eiropas Savienības un starptautiskajām prasībām par starplaboratoriju salīdzināšanu;
 • sadarboties ar citu valstu nacionālajām akreditācijas institūcijām;
 • pārstāvēt Latviju starptautiskajās akreditācijas organizācijās;
 • izveidot un uzturēt akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju sarakstu savā mājaslapā internetā;
 • publicēt savā mājaslapā internetā informāciju par akreditētajām atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas darbojas reglamentētajā sfērā;
 • informēt Ekonomikas ministriju par reglamentētajā sfērā akreditētajām institūcijām.

Atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanas kritēriji ir publicēti Latvijas nacionālajos un/vai Eiropas harmonizētajos standartos, starptautiskajos standartos, citos normatīvajos aktos. Veicot novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību LATAK ievēro Eiropas Savienības normatīvos aktus un Eiropas un starptautisko akreditācijas organizāciju (EA, ILAC, IAF) prasības un rekomendācijas.

LATAK novērtēšanas un akreditācijas pakalpojumus sniedz nediskriminējošā veidā, ievērojot informācijas konfidencialitāti. Viss personāls, kas iesaistīts novērtēšanas un akreditācijas aktivitātēs, darbojas neietekmējami un ir brīvs no jebkāda komerciāla, finansiāla vai cita spiediena, kas varētu atstāt iespaidu uz akreditācijas rezultātiem.

LATAK kopš 2002.gada ir pilntiesīgs Eiropas akreditācijas kooperācijas (EA) biedrs un Daudzpusējās atzīšanas līguma (EA MLA) parakstītājs šādās jomās:

 • testēšanas laboratoriju akreditācija;
 • kalibrēšanas laboratoriju akreditācija;
 • produktu sertifikācijas institūciju akreditācija;
 • personu sertifikācijas institūciju akreditācija;
 • pārvaldības sistēmu sertifikācijas institūciju akreditācija;
 • inspicēšanas institūciju akreditācija;
 • siltumnīcefekta gāzu (GHG) ziņojumu un tonnkilometru ziņojumu verificētāju akreditācija.

Akreditācija, kā kompetences un uzticības apliecināšanas instruments ir noteikta vairāk kā 120 nacionālajos normatīvajos aktos. Papildus LATAK nodrošina vides vadības un audita sistēmas (EMAS) verificētāju akreditāciju atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra Regulai (EK) Nr.1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS).

LATAK atbilstoši 03.09.2002. Ministru kabineta noteikumiem Nr.398 „Prasības laboratoriju darba kvalitātei un laboratoriju inspicēšanai” (kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Direktīvas 2004/9/EK par labas laboratorijas prakses (LLP) pārbaudi un apstiprināšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Direktīvas 2004/10/EK par normatīvo un administratīvo aktu saskaņošanu attiecībā uz labas laboratorijas prakses principu piemērošanu) LLP monitoringa sistēmas ietvaros veic laboratoriju inspicēšanu. 2013.gadā LLP programmas ietvaros tika uzturēta divām institūcijām.

Vairāk par EA lomu un Daudzpusējo atzīšanas līgumu (EA MLA) skatīt (angļu valodā):
http://www.european-accreditation.org

Kopš 2022.gada 8.jūnija, LATAK ir pilntiesīgs ILAC (Starptautiskā laboratoriju akreditācijas kooperācija) biedrs un savstarpējās atzīšanas vienošanās (ILAC MRA) parakstītājs: 

 • testēšanā ISO/IEC 17025;
 • kalibrēšanā ISO/IEC 17025;
 • medicīnas testēšanā - ISO 15189;
 • inspicēšanā ISO/IEC 17020. 

Vairāk par ieguvumiem un informācija par ILAC -

vai ILAC oficiālajā tīmekļvietnē.

LATAK ir pilntiesīgs IAF biedrs kopās 2022.gada 27.jūlija.

LATAK ir daudzpusējās atzīšanas vienošanās parakstītājs šādās jomās:

Produktu sertificēšana – ISO/IEC 17065 (03.09.2022)
Pārvaldības sistēmu sertificēšana – ISO/IEC 17021-1 (03.09.2022)
Personu sertificēšana– ISO/IEC 17024 (03.09.2022)
Verificēšana un validēšana – ISO 14065 (03.09.2022)

Daudzpusējās atzīšanas vienošanās IAF

Memorandum of Understanding

Ieguvumi no LATAK iestāšanās IAF