Latvijas Nacionālā akreditācijas sistēma noteikta likumā “Par atbilstības novērtēšanu”, 13.pantā

  • Ministru kabinets nosaka vienotu, starptautiskajām prasībām atbilstošu nacionālās akreditācijas sistēmu, kuras uzdevums ir noteikt akreditēšanas procedūras un vienotu vadības principu ievērošanu. 
  • Ekonomikas ministrija īsteno valsts politiku akreditācijas jomā un nodrošina nacionālās akreditācijas sistēmas darbību. 
  • Latvijas Nacionālā akreditācijas padome piedalās valsts politikas izstrādē akreditācijas jomā, veicina sadarbību ar starptautiskajām akreditācijas organizācijām, kā arī konsultē atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditācijas jautājumos reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā. Latvijas Nacionālā akreditācijas padome ir konsultatīva institūcija. Šīs padomes nolikumu un personālsastāvu pēc ekonomikas ministra ieteikuma apstiprina Ministru kabinets. 
  • Atbilstības novērtēšanas institūciju akreditāciju reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā, kā arī atbilstības novērtēšanas institūciju darbības uzraudzību veic nacionālā akreditācijas institūcija. 
  • Nacionālā akreditācijas institūcija ir tiesīga veidot nozaru tehniskās komitejas, lai saņemtu konsultācijas konkrētu tehnisku jautājumu risināšanai attiecīgajā nozarē.

Akreditācijas sistēmas darbības galvenais balsts ir nozaru speciālisti, kuri tiek iesaistīti atbilstības novērtēšanas institūciju vērtēšanās.

Latvijas Nacionālā akreditācijas padome ir konsultatīva institūcija laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju, vides verificētāju (EMAS), SEG verificētāju akreditācijai reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā. Tā piedalās valsts politikas izstrādē akreditācijas jomā un veicina sadarbību ar starptautiskajām akreditācijas organizācijām. Šīs padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets. 

Padomes sastāvā ietilpst pārstāvji no šādām ieinteresētajām pusēm: ministrijas, nacionālās kvalitātes infrastruktūras institūcijas, atbilstības novērtēšanas institūcijas, profesionālās nevalstiskās organizācijas atbilstības novērtēšanas jomā, patērētāju tiesību aizsardzības organizācijas.

Pamatojoties uz likuma „Par atbilstības novērtēšanu” 13.panta trešo daļu un saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumu Nr.1266 „Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes nolikums” 4. un 5.punktu apstiprināt Latvijas Nacionālo akreditācijas padomi šādā sastāvā:

Par Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes personālsastāvu

1.Pamatojoties uz likuma „Par atbilstības novērtēšanu” 13. panta trešo daļu un saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumu Nr. 1266 „Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes nolikums” 4. un 5. punktu apstiprināt Latvijas Nacionālo akreditācijas padomi šādā sastāvā:

Padomes priekšsēdētājs

Z. Liepiņa – Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

G. Jaunbērziņa – Beitika – valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas  birojs” direktore

Padomes locekļi:

M. Blašķe – Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta direktore

L. Māriņa – Nacionālās metroloģijas institūcijas pārstāve

A. Cars –  Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis

R. Rudus – Tehnisko ekspertu asociācijas valdes priekšsēdētājs

I. Pilmanis – Nacionālās standartizācijas institūcijas valdes loceklis

V. Reinika – Latvijas Testēšanas laboratoriju asociācijas pārstāve

A. Šišuļins -  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta Piesārņojuma novērtēšanas nodaļas vecākais eksperts

D. Straupmane – Latvijas Laboratorās medicīnas biedrības pārstāve

A. Segliņa – Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vadītāja

L. Matuko – Būvmateriālu ražotāju asociācijas pārstāve

D. Ugare – Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktora vietniece

B. Vītoliņa – Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore

M. Zelmenis – Latvijas Kvalitātes biedrības valdes priekšsēdētājs

K. Zvirbulis – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Politikas daļas eksperts

2. Atzīt par spēku zaudējušu Ekonomikas ministrijas 2019. gada 13. novembra rīkojumu Nr.1-6.1/2019/139 “Par Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes personālsastāvu”.

I. Indriksone

Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes sēžu protokoli: skatīt šeit

Akreditācijas nozaru tehniskās komitejas (ANTK) sniedz konsultācijas Latvijas Nacionālajam akreditācijas birojam tehniskajos jautājumos dažādās akreditācijas sfērās, piedalās LATAK dokumentu izstrādē, EA dokumentu tulkošanā, vērtētāju un ekspertu apmācībā.

Nozaru tehniskās komitejas darbojas saskaņā ar Nozaru tehnisko komiteju reglamentu un to sastāvu veido attiecīgo nozaru speciālisti un LATAK pārstāvji.

Komitejas darbību koordinē no komitejas dalībnieku vidus ievēlēts komitejas priekšsēdētājs, viņa vietnieki un/vai sekciju vadītāji. Abpusējus sakarus starp LATAK un komitejām uztur LATAK nozīmēta persona. Komitejas sēdēs piedalās LATAK vadība. Nozaru komiteju lietvedību uztur LATAK pārstāvis.

Šobrīd darbojas šādas nozaru tehniskās komitejas:

  • Prasmes pārbaužu organizatoru akreditācijas ANTK
  • Medicīnas iekārtu inspicēšanas ANTK