Akreditācijas dienas koks ar ilgtermiņa attīstības mērķu nosaukumiem

9.jūnijā visā pasaulē, tostarp Latvijā, atzīmē Pasaules akreditācijas dienu. 2021. gada tēma ir vērsta uz akreditācijas nozīmi, atbalstot Apvienoto Nāciju Organizāciju izvirzīto ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu. IAM tiek līdzsvaroti trīs dimensijās: ekonomika, sociālie aspekti un vide. Ikvienā no dimensijām akreditācijai ir būtiska nozīme, tostarp Latvijas līmenī - atbalstot rūpniecības energoefektīvu attīstību, veicinot inovāciju izaugsmi, sekmējot ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu, veselības aprūpes pārdomātu darbību, pārtikas nekaitīgumu, klimata pārmaiņas u.c.

Akreditācija ir viens no efektīviem veidiem kā sasniegt IAM, visā pasaulē izvirzot šādas prioritātes: kopīgas labklājības veidošana, ekonomiskās konkurētspējas veicināšana un vides aizsardzība.

Apzinoties IAM un to galvenos virzienus, akreditācija, sadarbībā ar citām kvalitātes infrastruktūras institūcijām, nodrošina pamatus, kas ir kritiski svarīgi valstu izaugsmē. Šī sadarbība veicina rūpniecības izaugsmi, tirdzniecības tehnisko barjeru novēršanu, konkurētspējas palielināšanu vietējā un starptautiskajā tirgū, efektīvu dabas un cilvēku iesaistīšanu, pārtikas nekaitīgumu, veselības un vides aizsardzību. Tieši tāpēc akreditācija iet roku rokā ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem, koncentrējoties uz cilvēku, labklājību un planētu. Politikas veidotājiem, uzņēmējiem un citām ieinteresētām pusēm akreditācija sniedz atbalstu IAM sasniegšanā.

Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (LATAK) direktore Gundega Jaunbērziņa – Beitika atzīst: “Nodrošinot atbilstību starptautiskajām un nacionālajām prasībām, akreditācijas iegūšana veicina uzticamību produktiem un pakalpojumiem, tostarp, veselības aprūpei, medicīnai, ekoefektīvai rūpniecībai, ražošanai un pārtikas nekaitīgumam.

Kā piemēru var minēt medicīnas laboratoriju akreditētos pakalpojumus. Šo laboratoriju sniegtajiem pakalpojumiem ir būtiska loma cilvēka veselības stāvokļa novērtēšanā un pareizā slimību diagnosticēšanā un ārstēšanā. Kvalitatīvs pakalpojums, tostarp medicīnas laboratoriju tehniskais nodrošinājums, ir tieši saistīts ar veselību un sabiedrības labsajūtu. Tāpat var minēt akreditācijas nozīmi labklājības veicināšanā, piemēram, pārliecībā, ka dzeram tīru ūdeni, šķērsojam drošus tiltus, izmantojam drošus liftus, lietojam bērniem drošas rotaļlietas, izvēlamies ģimenei drošus spēļu laukumus, atpūšamies pie tīriem ūdeņiem un tīrā gaisā, samazinot līdz minimumam bīstamo ķīmisko vielu izdalīšanos un nokļūšanu dabā. Bez pārliecības, ka saņemam atzītu, novērtētu un atbilstošu pakalpojumu, labklājība būtu apdraudēta. Tieši tāpēc LATAK galvenā prioritāte ir rūpēties par sabiedrības interešu aizsardzību.”

Kopā LATAK 2021. gada sākumā akreditējis 306 institūcijas, apliecinot to atbilstību starptautiskajām un nacionālajām prasībām. No 306 akreditētajām institūcijām akreditāciju ir saņēmušas 46 medicīnas laboratorijas, 126 testēšanas un 17 kalibrēšanas laboratorijas, 50 sertificēšanas un 64 inspicēšanas institūcijas, kā arī 3 SEG verificētāju institūcijas. Atbilstības novērtēšanas institūcijām akreditācija ir atbalsts uzņēmējdarbībā, veicinot konkurētspēju, kā arī nodrošinot uzticama un kvalitatīva pakalpojuma un produkta sniegšanu, kas ir pamats sabiedrības kvalitatīvas ikdienas veidošanā un ilgtspējīgas valsts attīstībā.

Uzziņai

Pasaules akreditācijas diena ir globāla iniciatīva, kuru 2008. gadā aizsāka Starptautiskais akreditācijas forums (International Accreditation Forum, IAF) un Starptautiskā laboratoriju akreditācijas kooperācija (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC), lai veicinātu izpratni par akreditācijas nozīmi, ieguvumiem un priekšrocībām.

 #WAD2021

#akreditacija

#atbilstibasnovertesana

#ilgtspejigaattistiba

#SDG