LATAK direktore Gundega Jaunbērziņa-Beitika kopā ar Ekonomikas ministru Ralfu Nemiro

Šā gada 1. oktobrī valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” direktores amatā darbu sāk Gundega Jaunbērziņa – Beitika. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) ir nacionālā akreditācijas institūcija, kas nodrošina akreditācijas pakalpojumu sniegšanu atbilstības novērtēšanas institūcijām.

Kopš 2005. gada G.Jaunbērziņa – Beitika ir profesionāli pildījusi dažādu amatu pienākumus Ekonomikas ministrijā, kopš 2012. gada pildot vadītājas pienākumus ES preču un pakalpojumu tirgus nodaļas vadītājas amatā un ES un ārējo ekonomisko attiecību departamenta direktores amatā. G.Jaunbērziņa – Beitika 2007.gadā Latvijas Policijas akadēmijā ieguvusi juristes kvalifikāciju un 2016.gadā Latvijas Universitātē ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē.

Tiekoties ar G.Jaunbērziņu – Beitiku, ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro uzsvēra: Akreditācija ir valstiski īstenots uzraudzības pasākumu kopums, kas veicina visas sabiedrības pārliecību, ka dzīvojam uzticamā, drošā un ilgtspējīgā vidē. Akreditācijai ir būtiska nozīme Latvijas tautsaimniecības izaugsmē, tāpēc šobrīd īpaši svarīgi ir stiprināt LATAK darbību, pilnveidot esošos procesus un strādāt pie iestādes atpazīstamības sabiedrībā”.

LATAK direktore Gundega Jaunbērziņa – Beitika norāda: “LATAK darbība un tā pieņemtie lēmumi tiešā veidā ir saistīta ar uzņēmumu konkurētspējas stiprināšanu un produktivitātes veicināšanu. Pateicoties akreditācijai, uzņēmumiem ir vieglāk sākt darbu starptautiskos tirgos, kā arī vairot uzticību sniegtajiem pakalpojumiem un piedāvātajām precēm. Vienlaikus LATAK darbības prestižs ir arī valsts prestiža jautājums! Līdz ar to, kā galveno iestādes prioritāti šobrīd saredzu klientorientētu un modernu LATAK pakalpojumu pārvaldības attīstību.”

Līdzšinējā darbā Ekonomikas ministrijā G.Jaunbērziņa – Beitika guvusi īpašu pieredzi preču un pakalpojumu brīvas aprites ierobežojumu novēršanā, tirdzniecības tehnisko barjeru un regulatīvo sķēršļu mazināšanā (nacionālā regulējuma harmonizācija, standartizācija, akreditācija, atbilstības novērtēšana, tirgus uzraudzība), savstarpējās atzīšanas principa piemērošanā, diskriminācijas novēršanā u.c. Tāpat viņa ieguvusi starptautisku pieredzi, pārstāvot Latvijas uzņēmēju intereses starptautiskās institūcijās ar preču un pakalpojumu brīvu apriti saistītos jautājumos.

Tāpat G.Jaunbērziņa – Beitika apliecinājusi stratēģiskās domāšanas spējas, jo īpaši identificēt būtiskāko un izvirzīt ilgtermiņa mērķus un prioritātes, prasmi orientēties uz rezultātu sasniegšanu, spēju pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, kā arī prasmi motivēt un attīstīt darbinieku prasmes, lieliskas komunikācijas prasmes, augsta stresa izturību, ētiskumu un lojalitāti.

Atzinīgi novērtējot līdzšinējo G.Jaunbērziņas – Beitikas ieguldījumu Ekonomikas ministrijas mērķu sasniegšanā un profesionālo pieeju ikdienas pienākumu pildīšanā, viņa saņēmusi četrus Ekonomikas ministrijas Atzinības rakstus.