Energoaudita attēlojums -zaļa māja ar lapiņu

Akreditācijas nozaru tehniskās komitejas ietvaros ir izstrādātas un saskaņotas vadlīnijas uzņēmuma energoaudita veikšanai, kurās aprakstīta detalizētāka kārtība atsevišķu energoaudita posmu īstenošanai, lai nodrošinātu pilnvērtīgu un konsekventu noteikumu Nr. 487 prasību izpildi.

Atbilstoši energoefektivitātes jomas reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem kārtību, kādā veic uzņēmumu energoauditu, nosaka Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumi Nr. 487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi” (turpmāk - Noteikumi Nr. 487). Noteikumi Nr. 487 cita starpā nosaka energoauditoram (juridiskajai personai) izvirzāmās kompetences prasības un kompetences apliecināšanas kārtību, energoaudita pārskata saturu un izmantošanas kārtību, kā arī to, ka uzņēmuma energoauditors ir inspicēšanas institūcija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību.

Energoauditoru novērtēšanas un uzraudzības procesa ietvaros LATAK ir konstatējis, ka nozarē pastāv būtiskas dažādības procedūrās, ko veic uzņēmumos, lai iegūtu informāciju par visām uzņēmuma enerģijas patēriņa struktūrām, kā arī citos saistošos jomas aspektos un, lai veicinātu vienotu pieeju jomas tehniskajos jautājumos akreditācijas ietvaros, kā arī izpratni par jomas normatīvo regulējumu jomas pārstāvju un valsts pārvaldes iestāžu vidū, 2023. gada 20. janvārī tika izveidota akreditācijas nozaru tehniskā komiteja uzņēmumu energoauditu jomā. Komitejas pārstāvju vidū ir LATAK akreditētie energoauditori, jomas atbildīgā ministrija un tirgus uzraudzības iestāde. 

Vairāk šeit - Vadlīnijas uzņēmuma energoaudita veikšanai