Saskaņā ar Regulu (EK) 600/2012 siltumnīcefekta gāzu (SEG) ziņojumi ir jāverificē akreditētam verificētājam.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2012.gada 21.jūnija Regulu Nr.600/2012 par siltumnīcefekta gāzu ziņojumu un tonnkilometru ziņojumu verifikāciju un par verificētāju akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un ņemot vērā Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumu Nr.769 „Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā” un Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumu Nr.366 „Noteikumi par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā” prasības, siltumnīcefekta gāzu emisiju un tonkilometru ziņojumu verificētājs ir kompetenta, neatkarīga atbilstības novērtēšanas institūcija, kas ir akreditēta kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm.

SEG verificētāju atbilstības novērtēšanas procesā tiek piemēroti šādi kritēriji:

  • LVS EN ISO 14065:2013 „Siltumnīcefekta gāzes. Prasības siltumnīcefekta gāzu validācijas un verifikācijas institūcijām akreditācijas vai citu atzīšanas formu izmantošanai”;
  • LVS EN ISO 14064-3:2012 “Siltumnīcefekta gāzes. 3.daļa: Specifikācija ar norādījumiem, kā validēt un verificēt ziņojumus par siltumnīcefekta gāzēm”;
  • ISO 14066 „Greenhouse gases – Competence requirements for greenhouse gas validation teams and verification teams";
  • Komisijas regula (ES) Nr.600/2012 (2012.gada 21.jūnijs) par siltumnīcefekta gāzu ziņojumu un tonnkilometru ziņojumu verifikāciju un par verificētāju akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK;
  • Komisijas regula (ES) 601/2012 (2012.gada 21.jūnijs) par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitornigu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK;
  • ES vadlīnijas, EA un IAF dokumenti, kā arī citi piemērojamie normatīvie akti.

LATAK atbildīgais darbinieks par SEG jautājumiem ir v/a "Latvijas nacionālais akreditācijas birojs"  direktora vietnieks Mārtiņš Ozoliņš.