Ziedi, citāts par LATAK 27 gadu jubileju

Šodien, 30.augustā, valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (turpmāk – LATAK) atzīmē 27 akreditācijas gadus Latvijā, nodrošinot kvalitātes infrastruktūras dinamisku attīstību, sniedzot starptautiski atzītus akreditācijas pakalpojumus atbilstības novērtēšanas institūcijām un nodrošinot preču un pakalpojumu konkurētspēju un eksportspēju globālā tirgū. 

LATAK direktora vietnieks Mārtiņš Ozoliņš:

“Šis ir pārmaiņu gads, kad digitalizācija kļuva par neatņemamu akreditācijas ikdienu – attālinātās vērtēšanas, semināri un komiteju sanāksmes, elektroniska saziņa, komunikācija, kura ietvēra lielu daļu attālinātas saskarsmes, bija izaicinājums, un reizē arī virzītājspēks uz efektīvāku resursu izmantošanu.

Kopā ar iesaistītajām pusēm ir jāturpina attīstīt augstu uzticības līmeni izveidotajām atbilstības novērtēšanas un tirgus uzraudzības sistēmām, nodrošinot preču un pakalpojumu drošību un patērētāju aizsardzību. Starptautiski atzīti akreditācijas pakalpojumi tiek nodrošināti 9 akreditācijas jomās – testēšanas, kalibrēšanas, medicīnas laboratoriju, inspicēšanas institūciju, produktu, pārvaldības sistēmu un personu sertifikācijas institūciju, vides verificētāju (EMAS), prasmes pārbaužu organizatoru, validācijas un verifikācijas institūciju akreditācija. Tostarp akreditācijas pakalpojumi ir ieviesti arī jaunās jomās:

  • Spēļu un rekreācijas laukumu inspicēšana;
  • Uz transportlīdzekļa uzstādīto saspiestās dabas gāzes balonu periodiskās pārbaudes.

Līdz šim ir pieņemti 183 ar akreditācijas statusu saistīti lēmumi, tostarp 5 par sākotnējās akreditācijas piešķiršanu, 35 atkārtotas akreditācijas piešķiršanu, veiktas 113 atbilstības novērtēšanas institūciju uzraudzības, 30 atbilstības novērtēšanas institūcijām ir paplašinātas sfēras un 4 institūcijām akreditācija ir atcelta. Kopumā LATAK uztur akreditāciju 307 institūcijām, no kurām 7 ir ārvalstu.”

LATAK prioritātes vēl aizvien ir nemainīgas - īpaši būtiski ir attīstīt atbalstošu sadarbības tīklu ar nozarēm, atbildīgajām ministrijām, tirgus uzraudzības iestādēm un pārrobežu akreditācijas sadarbības partneriem.  Kā viens no nākotnes mērķiem, kas ietekmēs arī akreditācijas izaugsmi Latvijā, ir akreditācijas sistēmas pilnveidošana, veicinot starptautisko konkurētspēju, uzturot Eiropas Akreditācijas kooperācijas pilntiesīga dalībnieka statusu un kļūstot par pilntiesīgu Starptautiskā akreditācijas foruma (IAF) un Starptautisko laboratoriju akreditācijas kooperācijas (ILAC) biedru. Tas nodrošinās, ka Latvijas atbilstības institūciju sniegtie sertifikāti un laboratoriju veikto testu rezultāti tiek atzīti tajās valstīs, kurās tiek pieprasīta starptautiskā atzīšana. 2019. gada 19. novembrī MK sēdē tika atbalstīts informatīvais ziņojums par LATAK iestāšanos IAF un ILAC, un šobrīd rit sagatavošanās darbi, lai pilnvērtīgi ņemtu dalību abās organizācijas un sniegtu nepieciešamo atbalstu uzņēmējiem un atbilstības novērtēšanas institūcijām.

Akreditācija Latvijā ir nepārtrauktu pārmaiņu procesā. Piemēram, tiek izstrādāta digitālās transformācijas stratēģiskā vīzija. Tās uzdevums ir nodrošināt pāreju uz elektroniskiem risinājumiem arī akreditācijas procesos. Šie risinājumi ir nepieciešami jau šobrīd, lai ārkārtas apstākļos spētu nodrošināt un rast risinājumus akreditācijas pakalpojumu sniegšanai, kā arī kvalitatīvu un plānveida uzraudzības pasākumu īstenošanai, vienlaikus izprotot krīzes radītās sekas uzņēmējdarbībā, savlaicīgi sniedzot informāciju politikas veidotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm par identificētajiem problēmjautājumiem gan attiecība uz akreditācijas nodrošināšanu, gan uzraudzību un uzraudzībā konstatējamām neatbilstībām, kas ietekmē īpašās sabiedrības intereses (veselību, drošību, patērētāju un vides aizsardzību un tml.)

Šobrīd LATAK aktīvi strādā, lai aizvien pilnveidotu un attīstītu akreditācijas un atbilstības novērtēšanas procesu Latvijā, nodrošinot nemainīgi augstu kompetenci un uzticamību sniegtajiem rezultātiem.