Atzīmējot valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (turpmāk – LATAK) 25 gadu jubileju, kas tiek svinēta 30.augustā, LATAK vēlas iepazīstināt jūs ar 25 interesantiem, varbūt nedzirdētiem, vēsturiskiem faktiem par aģentūras 25 gadu pastāvēšanu, darbību, procesiem, sasniegumiem un jaunumiem.

1.fakts

Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” savu dzimšanas dienu svin 30. augustā. Latvijas nacionālā akreditācijas institūcija ir dibināta 1994.gadā ar Ekonomikas ministrijas rīkojumu Nr. 295. 1994. gada 23.augustā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.404 dibina Latvijas Nacionālo akreditācijas padomi kā akreditācijas procesa uzraudzības un padomdevēja orgānu. 1996.gada 8.augustā tiek pieņemts likums “Par atbilstības novērtēšanu”, kurā noteikta Latvijas Nacionālā akreditācijas sistēma.

2.fakts

LATAK šo 25 gadu laikā ir vadījušas  5 personas - Jānis Miķelsons no iestādes izveidošanas līdz 2002.gadam, Edmunds Beļskis līdz 2008.gadam, Mārtiņš Ozoliņš līdz 2012.gadam, Olga Veilande bija LATAK vadītāja līdz 2018.gada 28.februārim. Ar 2018.gada 1.martu aģentūras direktora pienākumu izpildītāja bija Santa Bērziņa, kas darbojās līdz 2019.gada 16.februārim. Šobrīd LATAK direktora p.i. pilda Mārtiņš Ozoliņš.

3.fakts

LATAK ir vairākkārt mainījis savu statusu. No dibināšanas līdz 2002.gada beigām LATAK darbojās kā valsts iestāde. 2003.gadā LATAK pārveido par valsts aģentūru. 2009.gada 1.janvārī aģentūra tiek apvienota ar valsts aģentūru “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs” un kļūst par “Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūru”. 2009.gada 1.jūlijā uz SIA “Latvijas standarts” bāzes tiek izveidota SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs”, kur LATAK darbojas kā viena no struktūrvienībām. 2017.gada 1.augustā LATAK kļūst par Sabiedrību ar ierobežotu atbildību un SIA ”Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” tiek reorganizēts, sadaloties trijās organizācijās SIA “Latvijas standarts”, Metroloģijas birojs jau 2016.gada sākumā tika pievienots SIA “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs” un LATAK iegūst statusu SIA. Tomēr 2018.gada 1.martā LATAK atgriežas savā iepriekšējā statusā un kļūst par valsts aģentūru “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs.”

Fakts Nr.4

LATAK logo kā preču zīme ir apstiprināta Latvijas Patentu valdē. Akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas savos sertifikātos vai pārskatot drīkst lietot akreditācijas zīmi. Akreditācijas zīme sastāv no LATAK logo un institūcijas identifikācijas numura, kā arī attiecīgā atbilstības novērtēšanas institūcijas veida apzīmējuma. Drīzumā plānots aktualizēt akreditācijas zīmi iekļaujot tajā akreditācijas standarta apzīmējumu.

 

Fakts Nr.5

LATAK veicina sadarbību ne tikai ar Latvijas atbilstības novērtēšanas institūcijām, bet arī noslēdzis sadarbības līgumus ar Gruzijas, Baltkrievijas, Uzbekistānas un Ukrainas atbilstošajām akreditācijas institūcijām.  

Fakts Nr.6

LATAK 1997. gadā tika uzņemts par afilēto biedru Eiropas Laboratoriju akreditācijas kooperācijā EAL. 1999. gadā LATAK tiek uzņemts par pilntiesīgu biedru Eiropas akreditācijas kooperācijā EA (European co-operation for Accreditation).

Fakts Nr.7

Viens no būtiskākajiem izaugsmes rādītājiem biroja darbībā notika 2002.gada 15.oktobrī, kad, izvērtējot Latvijas akreditācijas sistēmu, LATAK vērtētāju darbu, biroja kompetenci un spējas, Eiropas Akreditācijas kooperācija (EA) parakstīja ar Latvijas nacionālo akreditācijas institūciju daudzpusējās atzīšanas līgumu (EA MLA), kas ir līgums starp EA pilntiesīgiem locekļiem un parakstītāji atzīst un pieņem citu parakstītāju akreditācijas sistēmas ekvivalenci un arī uzticību atbilstības novērtēšanas rezultātiem, ko sniedz līguma parakstītāju akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas. Divpusējiem līgumiem, kas tiek slēgti starp EA un EA asociētajiem biedriem, arī ir līdzīga nozīme. Divpusējo līgumu parakstītājiem ir tādas pašas prasības kā pilntiesīgiem biedriem.

LATAK 2002.gadā parakstīja daudzpusējās atzīšanas līgumu ar Eiropas akreditācijas kooperāciju EA testēšanas, kalibrēšanas laboratoriju un produktu, pārvaldības sistēmu un personu sertifikācijas institūciju atzīšanas jomās, 2006.gadā inspicēšanas institūciju jomā un 2014.gadā verificēšanas institūciju jomā.

Pēdējā EA vērtēšana Latvijā notika 2018.gada sākumā. Rezultāts bija nemainīgi pozitīvs.

Fakts Nr.8

Kopš LATAK dibināšanas šobrīd birojs savus pakalpojumus sniedz 323 atbilstības novērtēšanas institūcijām. Daudzas atbilstības novērtēšanas institūcijas ir bijušas akreditētas, tad nolēmušas neizmantot akreditāciju, daudzas ir apvienojušās, pārpirktas vai citādi reorganizētas. Kopējais atbilstības novērtēšanas institūciju skaits šajos gados,  ar kurām ir bijusi sadarbība, ir 624.

9.fakts

Novērtējot mūsu darbinieku būtisko ieguldījumu atbilstības novērtēšanas jomā, Ekonomikas ministrija ir atzinīgi novērtējusi daudzu darbinieku sasniegumus ar Atzinības rakstiem. Ministru kabinets savu atzinību ir sniedzis arī LATAK Laboratorijas akreditācijas nodaļas bijušajai vadītājai Mārītei Priedei un Laboratoriju akreditācijas nodaļas vadošajam vērtētājam Modrim Drillem. LEPOJAMIES!

10.fakts

LATAK savu kompetenci ir pierādījis arī ārpus Latvijas robežām, akreditējot atbilstības novērtēšanas institūcijas Krievijā, Ukrainā, Kazahstānā, Azerbaidžānā un Igaunijā.

Fakts Nr. 11

Šobrīd LATAK strādā 17 darbinieki – administrācijas daļā un 2 akreditācijas nodaļās – Sertificēšanas un inspicēšanas institūciju nodaļā un Laboratoriju akreditācijas nodaļā. 25 gadu laikā personāls ir bijis salīdzinoši nemainīgs.  Kopā LATAK ir strādājis 71 darbinieks.

Fakts Nr.12

Kopš pašiem pirmsākumiem valsts aģentūra ir mainījusi savu atrašanās vietu divas reizes – sākumā LATAK atradās Krišjāņa Valdemāra ielā 157, Rīgā. Vēlāk birojs tika pārcelt uz Ekonomikas ministrijas ēku Brīvības ielā 55, Rīgā, bet, pēc kāda laika LATAK atgriezās savā sākotnējā atrašanās vietā un šobrīd darbojas K. Valdemāra ielā 157, Rīgā – 2.stāvā.

13.fakts

2018.gadā vislielākais īpatsvars atbilstības novērtēšanas institūciju jomā ir bijis testēšanā, kur LATAK savus pakalpojumus sniedz 125 institūcijām, tad seko inspicēšana ar 69 institūcijām, medicīnas laboratorijas – 49 institūcijas, personu sertificēšana ar 25 institūcijām, produktu sertifikācija ar 21 institūciju, pārvaldības sistēmu sertificēšana – 7 institūcijas un GHG-SEG sertificēšana – 3 institūcijas.

Fakts Nr.14

LATAK kā nacionālā akreditācijas institūcija ir vecāka par tādu lielo valstu nacionālajiem akreditācijas birojiem kā Turcija, kura nesen nosvinēja  TURKAK 20 gadu pastāvēšanu. Arī Igaunijas akreditācijas birojs EAK ir 6 gadus jaunāks par mums – dibināts 2000.gadā. Lietuvas akreditācijas birojs LA, savukārt, ir 4 gadus jaunāks par LATAK.

15.fakts

LATAK jau 25 gadus nemainīgi uztur savu kompetenci, apliecinot to ar augstiem rādītājiem sadarbībā ar klientiem. Atsaucoties uz ikgadējo klientu aptauju, biroja kompetence tiek vērtēta kā ļoti laba un augsta. Vadošie vērtētāji apliecina sevi kā zinoši un profesionāli darbinieki, pierādot sevi kā augstas klases speciālistus sadarbībā un komunikācijā ar uzraudzītajām institūcijām.

16. fakts

LATAK kolektīva darbinieki ir ieguvuši 18 maģistra grādus un 2 darbinieki var lepoties ar doktora grādu. Vairāki no mūsu darbiniekiem ir iesaistīti izglītības veicināšanā par atbilstības novērtēšanu, pasniedzot noteiktus kursus studentiem arī Latvijas augstskolās, piemēram, Rīgas Tehniskajā universitātē, iepriekš arī Biznesa augstskolā “Turība”.

17.fakts

LATAK vērtētāji tiek piesaistīti arī kompetences novērtēšanā ārvalstu akreditācijas birojiem, piemēram, mūsu vērtētāji ir bijuši darba grupās, kas vērtējusi Maltas, Somijas, Kazahstānas, Krievijas, Itālijas, Lietuvas, Francijas nacionālo akreditācijas institūciju atbilstību Eiropas Akreditācijas kooperācijas daudzpusējās atzīšanas līguma ietvaros.

Fakts Nr.18

LATAK ir organizācija, kurai neapšaubāmi ir arī sava misija. Aicinām ar to iepazīties:

LATAK misija ir nodrošināt kvalitatīvus akreditācijas pakalpojumus, veicinot akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju eksportspēju, iekļaušanos globālo vērtību ķēdēs, kā arī sabiedrības uzticību atbilstības novērtēšanas institūciju pakalpojumiem.

19.fakts

Tāpat biroja vīzija ir – Akreditācija kā kvalitātes un ilgtspējas apliecinājums. Aģentūra ir profesionāla, progresīva, uz klientiem orientēta un darba tirgū konkurētspējīga iestāde, kas kā līdzvērtīgs un aktīvs biedrs organiski iekļāvusies Eiropas akreditācijas sistēmā, nodrošinot kvalitatīvus un sabiedrības vajadzībām atbilstošus akreditācijas pakalpojumus.

20.fakts

LATAK vērtības:

Tiesiskums - aģentūras sniegtie pakalpojumi un pieņemtie lēmumi atbilst Eiropas un nacionālo normatīvo aktu un standartu prasībām, kā arī sabiedrības interesēm un vajadzībām.

Klients – aģentūras sniegtie pakalpojumi ir atbilstoši sabiedrības vajadzībām un veicina aģentūras klientu konkurētspēju Latvijas un Eiropas tirgū.

Profesionalitāte – aģentūrai noteiktās funkcijas īsteno kvalificēts un kompetents personāls, kurš savas zināšanas un pieredzi pastāvīgi papildina Eiropas un starptautiskajā vidē, ievērojot augstus profesionālās ētikas standartus un atbildīgu attieksmi pret pienākumu izpildi.

Objektivitāte – aģentūras pieņemtie lēmumi ir konsekventi un balstīti uz objektīvi iegūtiem apliecinājumiem par atbilstības novērtēšanas institūciju atbilstību izvirzītajām prasībām.

21.fakts

Mūsu prioritātes ir:

Aģentūra ir nozīmīgs atbilstības novērtēšanas sistēmas elements un tās uzdevums ir līdzdarboties valsts akreditācijas politikas izstrādē un tās ieviešanā, kā arī nodrošināt tieši piemērojamo Eiropas Savienības un starptautisko prasību ievērošanu akreditācijas jomā, sniedzot kvalitatīvus un uzticamus akreditācijas pakalpojumus atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām. Akreditācija tiek izmantota kā instruments, lai apliecinātu tirgū piedāvāto atbilstības novērtēšanas pakalpojumu kvalitāti, un tādējādi nodrošinātu, ka sabiedrībai tiek piedāvātas kvalitatīvas preces un pakalpojumi.

Aģentūra ir nozīmīga nacionālās akreditācijas sistēmas daļa, kuras mērķis ir iekļauties Eiropas kopējā atbilstības novērtēšanas sistēmā un šī mērķa īstenošanā izšķiroša nozīme ir aģentūras sniegto akreditācijas pakalpojumu kvalitātei un uzticamībai. Tādējādi aģentūras darbības prioritāte ir sniegto pakalpojumu pilnveide, ievērojot koncepcijā “Par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi” ietvertos principus un pamatnostādnes.

Fakts Nr.22

Katra LATAK vadošā vērtētāja atbildībā ir atšķirīgs skaits institūciju. Lielākais skaits novērtējamo institūciju uz vienu darbinieku ir 30 institūcijas. Lai uzturētu kompetenci un apliecinātu savu profesionalitāti vadošā vērtētāja amatā, arī nodaļu vadītāji un direktora pienākumu izpildītājs apkalpo institūcijas un dodas vērtēšanās. LATAK strādā tikai trīs administrācijas darbinieki, kuri nav tieši iesaistīti institūciju vērtēšanās.

23. fakts

Statistika apliecina, ka aizvien vairāk atbilstības novērtēšanas institūcijas iesaistās LATAK aptaujās un labprāt sniedz savu viedokli par Aģentūras darbu, pilnveidi un nākotnes plāniem. Kā jau tika minēts iepriekš, 2018.gada aptauja apliecināja, ka LATAK darbs un personāla ieguldījums institūciju darbības pilnveidošanā un uzturēšanā tiek vērtēts kā ļoti augsts. Salīdzinājumam var minēt, ka 2015.gadā LATAK saņēma 113 atbildes, kas bija 39% no visiem adresātiem, kuri tika uzrunāti un aicināti piedalīties aptaujā. 2018.gadā aptaujājamo skaits, kas aizpildīja aptaujas, jau bija manāmi audzis un sasniedza 54% no visiem adresātiem, kas tika uzrunāti. Paldies ikvienam, kas piedalījās aptaujā un sniedza savu skatījumu, tas motivē mūs pilnveidoties, sasniegt aizvien jaunus mērķus un apliecināt savu kompetenci ikdienas darbā ar atbilstības novērtēšanas institūcijām.

24.fakts

Šobrīd, 2019.gada augustā, LATAK ir ceļā uz pieteikšanos dalībai starptautiskajās akreditācijas organizācijās, kopā ar Ekonomikas ministriju izsludinot aptauju “Par Latvijas dalību Starptautiskajā akreditācijas forumā un Starptautiskajā laboratoriju akreditācijas kooperācijā.” Ņemot vērā tirgus dalībnieku prasības, iesaistītās puses aizvien biežāk izrāda interesi par Latvijas akreditācijas sistēmas iestāšanos ILAC un IAF. Cerot uz pozitīvu iznākumu, aicinām Jūs piedalīties sabiedrības apspriešanā un izteikt savu viedokli par Aģentūras dalību starptautiskajās akreditācijas organizācijās. 

25. fakts

apliecības paraugs

Uzsākot veidot akreditācijas sistēmu Latvijā, sākuma posmā dažām inspicēšanas institūcijām un testēšanas laboratorijām tika izsniegtas “pagaidu akreditācijas apliecības”. Nevis tamdēļ, ka institūcijas nevarētu izpildīt prasības, bet tamdēļ, ka tautsaimniecības jomu nacionālā reglamentācija tika izstrādāta pamazām. Aicinām iepazīties ar mūsu akreditācijas apliecību dizainu, kas tika izsniegtas pirms daudziem gadiem.