Roka zilā cimdā tur medicīnisko mēģeni

Kā LATAK informēja iepriekš,  starptautiskā laboratoriju akreditācijas kooperācija (ILAC) publicējusi rezolūciju GA 26.08, kurā apstiprināts jaunais standarts ISO 15189:2022 "Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības" un standarta jaunās versija ieviešanas termiņš ir 3 gadi līdz 2025.gada decembrim.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publiskoto 2024. gada 16. februārī KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMU (ES) 2024/581 par medicīnisko laboratoriju akreditācijai saskaņoto standartu, kas izstrādāts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 765/2008 vajadzībām (https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2024/581/oj), pārejas periods standartam EN ISO 15189:2022 “Medicīniskās laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības” ir noteikts 2025. gada 20. augusts.

Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (turpmāk – Aģentūra) 2023. gada 13. novembrī informēja institūcijas, ka ar 2024. gada 1. aprīli Aģentūra būs gatava uzsākt vērtēšanas pēc standarta LVS EN ISO 15189:2023, sākot ar 2025. gada 1. janvāri Aģentūra nodrošinās vērtēšanu tikai saskaņā ar jauno standartu LVS EN ISO 15189:2023.

Aģentūra informē, ka ir gatava uzsākt laboratoriju vērtēšanu atbilstībai standarta LVS EN ISO 15189:2023 prasībām pēc pieteikuma saņemšanas no laboratorijas (veidlapa F.003).

Aģentūra mājas lapā (https://www.latak.gov.lv/lv/medicinas-laboratorijam) ir publiskoti aktualizēti dokumenti un veidlapas:

  1. dokuments LATAK-D.15189-M03/08.2023 “Akreditācijas shēma medicīnas laboratoriju atbilstības novērtēšanai” (ievietots 18.03.2024.);
  2. dokuments LATAK-D.007-11/03.2024 “LATAK politika dalībai prasmes pārbaužu programmās un strplaboratoriju salīdzināšanā” (ievietots 11.03.2024.);
  3. Veidlapa F.002 “Iesniedzamo dokumentu saraksts akreditācijai atbilstoši standartam LVS EN ISO 15189:2023 “Medicīniskās laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības (ISO 15189:2022)” (ievietots 15.04.2024.);
  4. Veidlapa F.003 “Pieteikums akreditācijai” (ievietots 11.04.2024.) (https://www.latak.gov.lv/lv/visparejie-dokumenti-ieskaitot-pieteikuma-formu).