Ar šī gada jūniju LATAK piedāvā atbilstības novērtēšanas institūcijām akreditēties jaunā jomā - Uz transportlīdzekļa uzstādītā saspiestās dabas gāzes balona periodiskās pārbaudes.

Jaunā joma ieviesta, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 30.maijā pieņemtajiem noteikumiem Nr. 295 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa”, kuri paredz, ka sākot ar 2022.gada 1.janvāri uz transportlīdzekļa uzstādītajam saspiestas dabas gāzes (turpmāk – SDG) balonam jābūt veiktai periodiskai pārbaudei atbilstošā inspicēšanas institūcijā, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību.

Periodiskai pārbaudei jābūt veiktai ne retāk kā reizi 48 mēnešos pēc transportlīdzekļa ekspluatācijas uzsākšanas ar motoram uzstādītu SDG barošanas iekārtu (transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas datums vai datums, kad reģistrēta motora aprīkošana ar SDG barošanas iekārtu).

Līdz ar to – LATAK ir izstrādājis vadlīnijas, kuru mērķis ir noteikt pamatprincipus, prasības, kritērijus, kurus Aģentūrai jānovērtē, veicot inspicēšanas institūcijas, kas pretendē iegūt akreditāciju jomā, novērtēšanas procedūru.  Šajās vadlīnijās apkopota informācija par normatīvajos aktos izvirzāmajām prasībām, inspicēšanas institūcijas personāla kompetences prasībām, SDG balonu pārbaudes laikā izmantojamiem tehniskajiem un mērīšanas līdzekļiem, pirmšķietamajiem SDG balonu pārbaudes kritērijiem un šo pārbaudes rezultātu dokumentēšanu

Vadlīnijas iespējams aplūkot šeit