Teksts par aktualitātēm jaunajos noteikumos Nr.754. Balts fons, zili burti un LATAK logo

Ministru kabineta 2023. gada 19. decembra sēdē tika pieņemti noteikumi Nr. 754 “Atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanas, akreditācijas un uzraudzības noteikumi ” (turpmāk - MK noteikumi Nr. 754), kas aizstāj Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumus Nr. 673 “Atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanas, akreditācijas un uzraudzības noteikumi”. Jaunie noteikumi stāsies spēkā ar 2024. gada 1. janvāri.

Galvenais noteikumu pārstrādes mērķis bija pilnveidot un uzlabot normatīvo regulējumu par akreditāciju un akreditēto institūciju uzraudzību, tādējādi turpinot nodrošināt akreditāciju un akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju izsniegto apliecinājumu starptautisku atzīšanu.

MK noteikumu Nr. 754 ietvaros atbilstības novērtēšanas institūciju akreditācijas process un līdzšinējā novērtēšanas kārtība lielākoties paliek nemainīga, izņemot nacionālās akreditācijas institūcijas (turpmāk - LATAK) tiesības pagarināt uzraudzības periodiskumu līdz 18 mēnešiem, balstoties uz risku novērtējumu. MK noteikumi Nr. 754 paredz, ka, pamatojoties uz LATAK izstrādāto novērtēšanas programmu, LATAK uzrauga akreditēto institūciju darbību ne retāk kā reizi gadā. Savukārt, prasības par institūciju uzraudzības periodiskuma pagarināšanu līdz 18 mēnešiem, tiek noteikta ņemot vērā LATAK novērtēšanas programmā ietverto risku novērtējumu. Papildus tam ir noteiktas situācijas, kurās LATAK veic institūcijas novērtēšanu ārpus noteiktā periodiskuma.

Tāpat ir izslēgti normatīvā akta punkti, kas noteica sertificēšanas institūcijas pienākumus, kad tā pārtrauc akreditētu pakalpojumu sniegšanu, kurus pēc nepieciešamības var paredzēt nozares reglamentējošos normatīvajos aktos.

Lai izvairītos no Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulas (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (turpmāk – Regula 765/2008) piemērojamā standarta ISO/IEC 17011 “Atbilstības novērtēšana. Prasības akreditācijas institūcijām, kas akreditē atbilstības novērtēšanas institūcijas” prasību dublēšanas, un nodrošinātu, ka MK noteikumi Nr. 754 izpilda Likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 13. panta pirmās daļas 3. punktā paredzēto pilnvarojumu Ministru kabinetam, MK noteikumi Nr. 754 paredz, ka akreditācijas lēmuma pieņemšanas procesu, tajā skaitā nosakot akreditācijas komisijas sastāvu un kompetenci, kas nepieciešama akreditācijas lēmuma pieņemšanai, LATAK īsteno atbilstoši Regulas Nr. 765/2008 noteiktajām prasībām un ņemot vērā piemērojamos standartus.

Ar pilnu MK noteikumu Nr.754 redakciju aicinām iepazīties šeit