Informējam, ka 2021.gadā Eiropas Komisija ir publicējusi Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/1402 (2021. gada 25. augusts) par gāzes skaitītāju un citu mērinstrumentu saskaņotajiem standartiem, kas izstrādāti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/32/ES īstenošanas vajadzībām, ar kuru Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētas atsauces uz šā lēmuma I pielikumā norādītajiem saskaņotajiem mērinstrumentu standartiem, kas izstrādāti Direktīvas 2014/32/ES īstenošanas vajadzībām (https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1402/oj).

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.212 “Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība” 5.punktam, mērīšanas līdzekļus, kas atbilst piemērojamo standartu vai to daļu vai piemērojamo dokumentu vai to daļu prasībām, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uzskata par atbilstošiem šo noteikumu 2. pielikumā minētajām būtiskajām prasībām, kuras aptver šie standarti, piemērojamie dokumenti vai to daļas.

Ņemot vērā iepriekš minēto, norādām, ka LVS tīmekļa vietnē 2020.gadā publicētais piemērojamais standartu saraksts priekš Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.212 “Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība” prasību izpildei vairs nav spēkā (https://www.lvs.lv/lv/legislations/1129)  un, ir aizstājams ar 2021.gada Eiropas Komisijas publicēto Komisijas īstenošanas lēmumu (ES) 2021/1402.

Tādēļ Ekonomikas ministrija aicina paziņotās institūcijas atbilstības novērtēšanai veikšanai Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.212 “Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība” prasību izpildei piemērot Eiropas Komisijas publicēto īstenošanas lēmumu (ES) 2021/1402.