8.10.2018.

Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) padome, balstoties uz EA daudzpusējās atzīšanas līguma (EA MLA) audita rezultātiem, 2018.gada 4. oktobrī pieņēma pozitīvu lēmumu par valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (turpmāk – LATAK) EA MLA parakstītāja statusa saglabāšanu.

EA MLA parakstītāja statuss attiecas uz šādām jomām:
•    testēšanas laboratoriju akreditācija (ISO 17025), ieskaitot medicīnas laboratoriju akreditāciju (ISO 15185);
•    kalibrēšanas laboratoriju akreditācija (ISO 17025);
•    produktu sertifikācijas institūciju akreditācija (ISO 17065);
•    personu sertifikācijas institūciju akreditācija (ISO 17024);
•    inspicēšanas institūciju akreditācija (ISO 17020);
•    pārvaldības sistēmu sertifikācijas institūciju akreditācija (ISO 17021-1).
•    siltumnīcefekta gāzu (SEG) jomu (ISO 14065).

2017.gada rudenī un 2018.gada janvārī LATAK apciemoja EA MLA nozīmēta vērtētāju komanda, kas vērtēja aģentūras kompetenci atbilstoši EA MLA prasībām. Prasības tiek balstītas uz kritērijiem, kas ietverti standartā ISO/IEC 17011:2004 “Atbilstības novērtēšana. Prasības akreditācijas institūcijām, kas akreditē atbilstības novērtēšanas institūcijas.” Izvērtējot LATAK darbību, personāla kompetenci, praktisko pieeju vērtēšanu laikā un iekšējo, ārējo komunikāciju, tika pieņemts pozitīvs lēmums saglabāt EA daudzpusējās atzīšanas līguma audita rezultātus.

Nākamais EA MLA audits notiks pēc 4 gadiem pēc iepriekšējās vērtēšanas, tas ir 2021.gada rudenī.

12.10.2018.

ISO (Starptautiskā standartizācijas organizācija) 2018.gada 19.jūnijā ir publicējusi pārskatītu standartu ISO 22000:2018 “Pārtikas drošuma pārvaldības sistēmas. Prasības jebkurai pārtikas aprites ķēdes organizācijai” un ”Latvijas standarts” to pārņēmis arī kā LVS standartu (LVS EN ISO 22000:2018). ISO 2018.gada 21.augustā ir publicējusi pārskatītu standartu ISO 50001:2018 “Energy management systems Requirements with guidance for use” (Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi).

IAF rezolūcijās 2017/14 un 2017/16 (EA ģenerālajā asamblejā apstiprinātas 2017.gada 23. novembrī) ir noteikts 3 gadu pārejas periods no pārskatītā standarta (ISO 22000:2018 vai attiecīgi ISO 50001:2018) publikācijas brīža.

Plašāku skaidrojumu par pārejas nosacījumiem lūdzam lasīt šeit.

29.06.2018.

Noteikumi par testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju novērtēšanu atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2017 un pāreja no standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 uz standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2017.

Starptautiskais standarts ISO/IEC 17025:2017 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” stājās spēkā 2017.gada 1.decembrī. Nacionālā standarta statusā tas tika adaptēts 2017.gada 21.decembrī. Standartu piemēro atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas veic testēšanu, kalibrēšanu, paraugu ņemšanu. Standarts LVS EN ISO/IEC 17025:2017 aizstāj LVS EN ISO/IEC 17025:2005, tomēr pārejas periodā piemērojami abi standarti. Atbilstoši ILAC rezolūcijai (ILAC Resolution GA 20.15) standartam noteikts 3 gadu pārejas periods.

5.07.2018.

Informējam, ka no 2018. gada 5. jūlija ir stājies spēkā standarts LVS EN ISO/IEC 17025:2018 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības (ISO/IEC 17025:2017)”. Standarta latvisko versiju iespējams iegādāties nacionālajā standartizācijas institūcijā. Vairāk informācijas www.lvs.lv

08.06.2018.

Šī gada 9. jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules akreditācijas diena. 2018.gada tēma ir “Akreditācija drošākai pasaulei”. Pasaules akreditācijas diena ir globāla iniciatīva, kuru 2008.gadā aizsāka Starptautiskais akreditācijas forums (International Accreditation Forum, IAF) un Starptautiskā laboratorija akreditācijas kooperācija (International Laboratoru Accreditation Cooperation, ILAC), lai veicinātu izpratni par akreditācijas nozīmi un informācijas par akreditācijas ieguvumiem un priekšrocībām pieejamību.

Uz lapas augšu