13.09.2013.

Noteikumi par personu sertificēšanas institūciju novērtēšanu atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2012. Starptautiskais standarts ISO/IEC 17024:2012 „Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām” tika publicēts 2012.gada 1.jūlijā un nacionālā standarta statusā adaptēts 2012.gada 25.oktobrī.

02.09.2013.

2013.gada 20.septembrī Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs rīko semināru „Prasmes pārbaudes akreditācijas procesā. Prasmes pārbaužu organizācija un vadība” (LVS EN ISO/IEC 17043:2010).

Seminārs notiks no plkst. 9.30 līdz 16.30 LR Ekonomikas ministrijas telpās Brīvības ielā 55. Dalības maksa LVL 60,00 + PVN.

26.07.2013.

LATAK finanšu pārskats par 2012.gadu ir sagatavots, pārbaudīts un parakstīts. LATAK Auditētais finanšu pārskats par 2012.gadu un zvērināta auditora atzinums ir pieejams pielikumā.

26.07.2013.

Vēršam jūsu uzmanību, ka, sākot ar 2013. gada 25. jūliju, LATAK atrodas jaunajās telpās Rīgā, Brīvības bulv. 55 (ieeja no Ekonomikas ministrijas 1. ieejas Ģertrūdes ielas pusē), 3.stāvā.

Neskaidrību gadījumos lūgums sazināties ar LATAK Biroja administratori Andu Stiebri, tālr.: 67373051.

01.07.2013.

Noteikumi par inspicēšanas institūciju novērtēšanu atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17020:2013. Pāreja no standarta LVS EN ISO/IEC 17020:2005 uz standartu LVS EN ISO/IEC 17020:2013 standartu. Starptautiskais standarts ISO/IEC 17020:2013 „Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju” tika publicēts 2012.gada 1.martā. Nacionālā standarta statusā tas tika adaptēts 2012.gada 26.jūlijā. Standartu piemēro dažāda veida inspicēšanas institūcijām. Standarts ISO/IEC 17020:2013 aizstāj ISO/IEC 17020:2005, tomēr pārejas periodā piemērojami abi standarti.

Uz lapas augšu