26.07.2013.

Vēršam jūsu uzmanību, ka, sākot ar 2013. gada 25. jūliju, LATAK atrodas jaunajās telpās Rīgā, Brīvības bulv. 55 (ieeja no Ekonomikas ministrijas 1. ieejas Ģertrūdes ielas pusē), 3.stāvā.

Neskaidrību gadījumos lūgums sazināties ar LATAK Biroja administratori Andu Stiebri, tālr.: 67373051.

26.07.2013.

LATAK finanšu pārskats par 2012.gadu ir sagatavots, pārbaudīts un parakstīts. LATAK Auditētais finanšu pārskats par 2012.gadu un zvērināta auditora atzinums ir pieejams pielikumā.

21.06.2013.

Informējam, ka sākot ar 2013.gada 1.augustu Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) sāks akreditēt inspekcijas institūcijas, kuras inspektori pārbaudīs pārdoto lietderīgo vai efektīvi izlietoto siltumenerģiju, saskaņā ar standartu LVS ISO/IEC 17020:2013 „Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju.”, Ministru Kabineta 2009. gada 10. marta noteikumiem Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” un Ministru Kabineta 2010. gada 16. marta noteikumiem Nr.262 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību”.

01.07.2013.

Noteikumi par inspicēšanas institūciju novērtēšanu atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17020:2013. Pāreja no standarta LVS EN ISO/IEC 17020:2005 uz standartu LVS EN ISO/IEC 17020:2013 standartu. Starptautiskais standarts ISO/IEC 17020:2013 „Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju” tika publicēts 2012.gada 1.martā. Nacionālā standarta statusā tas tika adaptēts 2012.gada 26.jūlijā. Standartu piemēro dažāda veida inspicēšanas institūcijām. Standarts ISO/IEC 17020:2013 aizstāj ISO/IEC 17020:2005, tomēr pārejas periodā piemērojami abi standarti.

07.06.2013.

9.jūnijā tiek svinēta Pasaules akreditācijas diena, kurā šogad īpašu uzmanību pievērš starptautiskajai tirdzniecībai un produktu drošai plūsmai gan iekšzemes tirgos, gan ārpus tiem. Akreditācijas ieguldījums šajā jomā ir ievērojams. Arī SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centra” (SAMC) Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs uzsver ieguldījumu, kuru sniedz ticama atbilstības novērtēšana.

Uz lapas augšu