10.06.2021.

Eiropas Akreditācijas kooperācija ir pārskatījusi un izdevusi aktualizētu dokumentu EA-4/20 “Norādījumi laboratoriju novērtēšanai atbilstoši EN ISO 15189 un EN ISO 22870 testēšanai aprūpes punktos (POCT)”. (Guidance for the assessment of laboratories against EN ISO 15189 and EN ISO 22870 Point-of Care Testing (POCT)).

Šīs vadlīnijas ir paredzētas akreditācijas birojiem, kas novērtē POCT medicīnas jomā. Vadlīniju dokumentā aprakstīti kritēriji, kas jāņem vērā akreditācijas birojiem un laboratorijām, kas novērtē POCT nodrošinātāju.

LATAK ir Eiropas Akreditācijas kooperācijas daudzpusējās atzīšanas līguma (EA MLA) pilntiesīgs dalībnieks. Arī UKAS, kas ir Lielbritānijas nacionālā akreditācijas institūcija, šobrīd ir EA MLA pilntiesīgs loceklis. EA MLA līguma ietvaros savstarpēji tiek atzītas un pieņemtas gan akreditācijas sistēmas, gan tiek nodrošināta uzticība atbilstības novērtēšanas rezultātiem, kurus sniedz EA MLA parakstītāju akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas.

Sīkāku informāciju par EA MLA skatīt šeit.

Eiropas Akreditācijas kooperācijas paziņojumu, ka arī pēc Brexit tiek atzīta UKAS dalība EA MLA ietvaros, skatīt šeit un šeit.

Papildu informācijai: Šobrīd tiek pārstrādāti EA MLA dalības kritēriji, lai arī pēc pārejas perioda (2022.gadā) UKAS saglabātu pilntiesīgu EA MLA dalībnieka statusu. Līdz ar Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības, UKAS akreditācijas turpmāk netiks uzskatītas par “akreditācijas” apliecinājumu atbilstoši EK Regulai 765/2008 un UKAS akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju izsniegtie atbilstības sertifikāti un pārskati no 2021.gada 1.janvāra netiek atzīti ES reglamentētajās jomās, t.sk. kā paziņotās (notificētās) institūcijas CE marķējuma  iegūšanai, ES pārtikas un dzīvnieku barības noteikumiem, ES Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmām, ES kiberdrošības aktiem u.c. 

07.05.2021.

Publiskais gada pārskats šeit

31.05.2021.

Ar šī gada jūniju LATAK piedāvā atbilstības novērtēšanas institūcijām akreditēties jaunā jomā - Uz transportlīdzekļa uzstādītā saspiestās dabas gāzes balona periodiskās pārbaudes.

Jaunā joma ieviesta, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 30.maijā pieņemtajiem noteikumiem Nr. 295 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa”, kuri paredz, ka sākot ar 2022.gada 1.janvāri uz transportlīdzekļa uzstādītajam saspiestas dabas gāzes (turpmāk – SDG) balonam jābūt veiktai periodiskai pārbaudei atbilstošā inspicēšanas institūcijā, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību.

10.05.2021.

Iepazīsties ar LATAK klientu aptaujas rezultātiem par sadarbību 2020.gadā.

 

Skaties šeit

Uz lapas augšu