07.01.2020.

Lūdzam ņemt vērā, ka papildinātā akreditācijas zīme būs jāsāk lietot ar 2020.gada 1.jūniju! Līdz šī gada 31.maijam akreditācijas zīme jālieto kā iepriekš - pēc aizstātajiem MK noteikumiem Nr.1059.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 17.decembra noteikumiem Nr. 673  “Atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanas, akreditācijas un uzraudzības noteikumi”, kas stājās spēkā šī gada 1.janvārī un aizstāj iepriekšējos Ministru kabineta 2008. gada 16. decembra noteikumus Nr.1059 "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību", tiek papildināts ar regulējumu akreditācijas zīmes izmantošanas prasības atbilstības novērtēšanas institūcijās.

Ar 2020.gada 1.jūniju akreditācijas zīmi atbilstības novērtēšanas institūcijas sāks izmantot, pievienojot tām ne tikai savu piešķirto numuru, kas apzīmē jomu (attēlā – W) un institūcijas akreditācijas reģistrācijas numuru (attēlā – YYY), bet arī standartu, atbilstoši kuram institūcija ir akreditēta, piemēram, EN ISO/IEC 17025 vai EN ISO/IEC 15189.

17.12.2019.

Ministru kabinets šā gada 17. decembra sēdē apstiprināja MK noteikumus par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, nosakot kārtību, kādā nacionālā akreditācijas institūcija – valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” veic atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību. MK noteikumi attiecas uz akreditācijas procesā iesaistītajām personām un institūcijām.

20.11.2019.

Ministru kabinets š.g. 19.novembra sēdē atbalstīja ekonomikas ministra iesniegto informatīvo ziņojumu par Latvijas iestāšanos Starptautiskajā akreditācijas forumā (IAF) un Starptautiskajā laboratoriju akreditācijas kooperācijā (ILAC).

Iestāšanās procesu īstenos valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (LATAK), kas sagatavos pieteikumu dalībai minētajās organizācijās. Dalības lēmuma pieņemšanai pieteikums tiks izskatīts ILAC un IAF daudzpusējās atzīšanas komitejās un, pēc akceptēšanas šo organizāciju ģenerālajā asamblejā, no šo organizāciju puses tiks parakstītas vienošanās, kas apliecinās LATAK atzīšanas statusu norādītajās jomas.

13.12.2019.

Jaunais ISO/IEC 17029 standarts par atbilstības novērtēšanas prasībām verifikācijas un validēšanas institūcijām tika publicēts šī gada 30.oktobrī. Standartā ir ietverti vispārīgi principi un prasības objektīvai, kompetentai un pastāvīgai institūciju darbībai. Šis standarts ir piemērojams validācijas un verifikācijas institūcijām jebkurā nozarē. To var izmantot kopā ar specifiskām sektoru programmām un shēmām.

Pašreizējie validēšanas un/vai verifikācijas piemēri balstīti uz standarta ISO 14065 piemērošanu siltumnīcefekta gāzu emisiju ziņojumu verifikācijās rūpniecības, aviācijas vai jūrniecības jomās ES emisiju tirdzniecības sistēmas ietvaros vai tagad arī starptautiskajos lidojumos aviācijas sektorā ICAO CORSIA shēmas ietvaros. Esošās akreditācijas programmas saskaņā ar ISO 14065:2013 standartu turpināsies līdz pārejas posma beigām. ISO 14065 standarts arī pašlaik tiek pārstrādāts un paredzēts, ka tā darbības sfēra tiks būtiski paplašināta.

21.11.2019.

Šī gada 13. un 14. novembrī Eiropas Akreditācijas kooperācija (EA) Parīzē organizēja divu dienu semināru par standartu ISO/IEC 17034 “Vispārīgas prasības references materiālu ražotāju kompetencei”. Seminārā piedalījās 20 dalībnieki no 18 valstīm, tostarp arī LATAK.

Organizētās apmācības notika ar mērķi uzlabot izpratni par ISO 17034 standartu, tā prasībām un ieviestajiem jauninājumiem, sniedzot kopēju ietvaru novērtēšanas procesos.

Apmācības vadīja pārstāvji no Lielbritānijas akreditācijas biroja UKAS un Nīderlandes akreditācijas biroja RvA. Galvenās tēmas, kas tika izskatītas mācību laikā: Homogenitātes un stabilitātes pārbaudes, Akreditācijas sfēras formulējums, Izsekojamības nodrošināšana, Prasības sertificētiem references materiāliem un references materiāliem.

Uz lapas augšu