Apspriešanā ir aicināti piedalīties visi iedzīvotāji un organizācijas, jo īpaši:

  • ieinteresētās privātpersonas, būvizstrādājumu tiešie privātie lietotāji;
  • uzņēmumi un individuālie komersanti, it īpaši mazie un vidējie uzņēmumi (ražotāji, importētāji, izplatītāji, būvuzņēmēji, projektētāji, piegādātāji profesionālie galalietotāji);
  • uzņēmumu pārstāvji (nozares apvienības, tirdzniecības kameras, arodorganizācijas);
  • tehniskās institūcijas (paziņotās iestādes, tehniskās novērtēšanas iestādes, standartizācijas organizācijas, Eiropas Tehniskā novērtējuma organizācija)...

Ar pagājuša gada nogali ir pieejama jaunā versija ISO/IEC 17011:2017 “Atbilstības novērtēšana. Vispārējās prasības akreditācijas institūcijām, kuras akreditē atbilstības novērtēšanas institūcijas (ISO/IEC 17011:2017)” standartam. Jaunā redakcija stājās spēka 2017.gada 1.decembrī ar pārejas periodu līdz 2020.gada decembrim. Starptautiskās akreditācijas organizācijas ILAC un IAF ir noteikušas, ka visas akreditācijas institūciju vērtēšanas no 2018.gada jūlija notiks atbilstoši jaunā standarta versijai.

Eiropas Akreditācijas kooperācija ir izveidojusi saprotamu un pārskatāmu informatīvo materiālu, kurā atradīsiet atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar uzticamu preču un pakalpojumu pārrobežu tirdzniecību.

Atbilstības novērtēšanas iestāžu akreditācijas nozīme ir būtiski palielinājusies pēdējo gadu desmitu laikā. Patērētāji, uzņēmumi, regulatori un citas organizācijas visā pasaulē vēlas uzticēties un paļauties uz precēm un pakalpojumiem, ko pērk un lieto.
Attiecīgi ir pieaugušas konkrētas valstu un starptautiskās prasības
attiecībā uz produktiem, procesiem un pakalpojumiem.

Lai iepazītos ar informāciju, atveriet brošūras elektronisko versiju šeit.

25.10.2017.

2017.gada novembrī publicēta standarta ISO/IEC 17025:2017 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” jaunā redakcija, kas stājās spēkā 2017.gada 1.decembrī.

Standartam ISO/IEC 17025:2017 ir jauna struktūra, kas saskaņota ar citiem ISO 17000 sērijas standartiem. Jaunā standarta struktūrā ir 5 sadaļas: Vispārīgās prasības, Struktūras prasības, Resursu prasības, Procesu prasības, Pārvaldības sistēmas prasības. Jāņem vērā, ka standarta jaunā redakcija ļauj izmantot ISO 9001 standartu kā pārvaldības sistēmas pamatu, ja tiek izpildītas ISO/IEC 17025:2017 standarta tehniskās prasības (sk. jaunā standarta opcijas A un B).

Eiropas Akreditācijas kooperācija piedāvā iepazīties ar ieguvumiem, kurus saņem EA akreditācijas sistēmas izmantotājs sadarbībā ar iespēju izmantot savu produktu vai pakalpojumu piedāvāšanu Kanādas tirgū. To nodrošina jaunais līgums starp ES un Kanādu akreditācijas jomā.

Visās valstīs un visos tirgus segmentos ir pieaudzis tehnisko noteikumu, standartu, testēšanas un sertifikācijas procedūru skaits. To ieviešanas nolūks ir nodrošināt atbilstību kvalitātes un drošības prasībām, kādas patērētāji, uzņēmumi un regulējošās iestādes sagaida no precēm un pakalpojumiem.

Vairāk lasiet šeit.

 

25.10.2017.

Uz lapas augšu