15.09.2015.

Šā gada 15.septembrī stājas spēkā atjaunotais vides pārvaldības sistēmu standarts ISO 14001 atjaunotā, savukārt jaunais kvalitātes pārvaldības sistēmu standarts ISO 9001 stāsies spēkā pēc nedēļas, 23.septembrī.

ISO 9001:2015, kas ir Latvijā un pasaulē populārākais kvalitātes pārvaldības standarts, apliecina klientiem uzņēmuma rūpes par savu preču vai pakalpojumu nemainīgu kvalitāti. Atjaunotajā standartā ir iestrādātas vairākas nozīmīgas izmaiņas, tostarp risku pieeja kvalitātes pārvaldības sistēmas veidošanā un pilnveidē, ieinteresēto pušu viedokļu apzināšana, augstākās vadības iesaistīšana, prasības, lai standarts ir vieglāk lietojams pakalpojumu nozares uzņēmumos u.c.

03.08.2015.

Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs informē, ka akreditācija reglamentētajā sfērā rūpniecisko energoauditu jomā saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 12.marta noteikumu Nr.138 „Noteikumi par rūpniecisko energoauditu” piešķirta AS „Inspecta Latvia” un SIA „CMB”.

 

15.06.2015.

LATAK aktīvi strādā pie akreditācijas procedūru uzlabojumiem. Viens no plānotajiem jauninājumiem ir akreditācijas norises laika grafiks, kas šobrīd pilotprojekta ietvaros vēl tiek precizēts. LATAK nevēlas atbilstības novērtēšanas institūcijām – uzņēmējiem – radīt papildu slogu, tādēļ jau savlaicīgi informē par plānotajām izmaiņām attiecībā uz akreditācijas pieteikumu izskatīšanas termiņiem.

LATAK informē, ka šis ir pilotprojekts, līdz ar to akreditācijas norises laika grafika termiņi ir indikatīvi un var mainīties līdz 2015. gada 1. oktobrim. LATAK norāda, ka plānotās izmaiņas neietekmēs LATAK un atbilstības novērtēšanas institūciju sadarbības aktivitātes salīdzinājumā ar pastāvošo kārtību. Precizēti tiek akreditācijas procesa atsevišķo posmu laika termiņi, tādējādi nodrošinot caurspīdīgumu un neietekmējamību akreditācijas norisē.

29.06.2015.

LATAK informē, ka ir veiktas izmaiņas šādos LATAK dokumentos:

  • LATAK D.008-14/06.2015 „Akreditācijas procedūras” (izmaiņas saistītas ar precizējumiem neatbilstību klasifikācijas formulējumos un iestrādāti jauni noteikumi saistībā ar akreditācijas apturēšanu un atcelšanu);
  • LATAK D.045-02/06.2015 „Institūciju vērtēšanas procedūra akreditācijai paziņošanas nolūkā” (izmaiņas saistītas ar jaunu EK regulu un direktīvu stāšanos spēkā, izņemta papildu akreditācijas pieteikuma veidlapa);
  • LATAK D.007-08/01.2015 „Prasmes pārbaudes Latvijas nacionālā akreditācijas sistēmā” (dokumentā veiktas izmaiņas iestrādājot ILAC-P9:06/2014 prasības. Prasmes pārbaudes prasības attiecinātas arī uz inspicēšanas institūcijām, kur tas piemērojams);
  • LATAK D.030-14/06.2015 „LATAK akreditācijas kritēriji un piemērojamo dokumentu saraksts” (aktualizēti izmainītie dokumenti, t.sk. ILAC-P15:06/2014 inspicēšanas institūcijām un IAF MD 9:2015, IAF MD 18:2015 v2 pārvaldības sistēmu sertifikācijas institūcijām).

Ar dokumentu LATAK D.008-14/06.2015, LATAK D.045-02/06.2015 un LATAK D.030-14/06.2015 saturu var iepazīties sadaļā ‘Dokumenti’ – ‘Vispārējie dokumenti’.

Ar dokumenta LATAK D.007-08/01.2015 saturu var iepazīties sadaļā ‘Dokumenti’ – ‘Testēšanas un kalibrēšanas laboratorijām’ un/vai ‘Medicīnas laboratorijām’.

08.06.2015.

Akreditācija kopā ar standartizāciju, atbilstības novērtēšanas institūcijām un zināmu devu reglamentācijas sniedz uzticības un atbilstības nodrošinājumu atbilstoši iesaistīto pušu vēlmēm. Latvijai, kā Eiropas Savienības dalībvalstij un kā valstij, kura ir sasniegusi zināmu attīstības līmeni, ir jāpilda gan reglamentētās prasības, gan prasības un vēlmes, ko izvirza pieaugošais pieprasījums pēc kvalitatīva pakalpojuma Ja medicīnas ierīču un farmācijas nozares jau ir reglamentētas ilgu laiku, tad piemēram, informācijas drošība (pacientu datu aizsardzība) ir tāda joma, kura tikai attīstās kopā ar informatizāciju un digitalizāciju.

Uz lapas augšu